Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardtilbud på samtrafikområdet(* 1)


I medfør af § 2b, stk. 2, i lov nr. 467 af 12. juni 1996 om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, som ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1997, fastsættes:

§ 1. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på det samlede marked for fastnet- og mobilkommunikation, på markedet for lejede kredsløb eller på fastnetmarkedet, skal udarbejde og offentliggøre standardtilbud på samtrafik, jf. § 2b, stk. 1, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren. Samtidig med offentliggørelsen indsendes standardtilbudene til Telestyrelsen.

Stk. 2. Standardtilbud som nævnt i stk. 1 skal omfatte:

  • 1) Vilkårene for sammenkobling med de i stk. 1 nævnte udbyderes telenet og telefonitjenesters grundlæggende funktionselementer, herunder udbudet af forbindelsespunkter og grænseflader, jf. også kravene om udbud heraf i § 7 i bekendtgørelse nr. 657 af 18. august 1997 om aftaler om samtrafik i telesektoren m.v.
  • 2) En opgørelse af de enkeltkomponenter der indgår i standardtilbudene, og de dertil knyttede betingelser, herunder priserne for disse, jf. også kravet om ikke-bundtet udbud af enkeltkomponenter i § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om aftaler om samtrafik i telesektoren m.v.

Stk. 3. Standardtilbud som nævnt i stk. 2 skal være offentliggjort senest 1. februar 1998.

§ 2. Telestyrelsen fører tilsyn med standardtilbud som nævnt i § 1 og kontrollerer i den forbindelse, at disse er i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 9, § 2a og § 2b, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, jf. § 5, stk. 1 i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

Stk. 2. Telestyrelsen kan kræve at der foretages ændringer i standardtilbud, der ikke overholder kravene i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren med tilhørende bekendtgørelser, jf. § 5, stk. 4 i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1997.

Forskningsministeriet, den 11. december 1997

Jytte Hilden

/Jane Eis Larsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 96/19/EF, EFT nr. L 74 af 22.3.1996, s. 13 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997, EFT nr. L 199 af 26.7.1997, s. 32.