Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Isefjorden, Tempelkrogen, Holbæk Fjord og Tuse Å


I medfør af § 25, stk. 3, § 26, stk. 4, § 27, nr. 5, samt § 42, stk. 1 og 2, i lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 17. november 1997 samt § 26 og § 47, stk. 3, i lov om ferskvandsfirskeri jf. lovbekendtgørelse nr. 495 af 16. juni 1997, fastsættes:

Fredningsbælter

§ 1. Ved udløbet af følgende vandløb fastsættes et helårligt trekantet fredningsbælte:

1. Vejlemølle Å

2. Ejby Å

3. Elverdamså

4. Truelsbæk og

5. Tuse Å

Stk. 2. I tiden fra 16. september til 15. januar, begge dage inclusive, fastsættes et trekantet fredningsbælte ved udløbet af følgende vandløb.

1. Ellerenden, og

2. Møllebækken.

Stk. 3. De fredningsbælter, der er nævnt i stk. 1 og 2, afgrænses på hver side af udløbet af kysten, til et punkt 500 meter fra udløbet. Trekantens toppunkt er beliggende 500 meter i lige retning ud for midten af vandløbets udmunding.

Stk. 4. Inden for de fredningsbælter der er nævnt i stk. 1, 2 og 6, må intet fiskeri finde sted. I august, september, oktober og november måned, må erhvervsfiskere dog fiske med overvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen. Redskaberne skal anmeldes til fiskerikontrollen.

Stk. 5. Ud for de fredningsbælter, der er nævnt i stk. 1, 2 og 6, må fangstredskaber ikke anbringes på en sådan måde, at der spærres for fiskenes opgang og nedgang.

Stk. 6. Afgrænsningslinierne for de fredningsbælter, der er nævnt i stk. 1 og 2, er afmærket med for- og bagmærker med gule kryds, som holdes overet.

Stk. 7. Hvis den afmærkning, der er nævnt i stk. 5, ikke er etableret, vil de fredningsbælter, der er nævnt i stk. 1 og 2, omfatte det vandområde, der er beliggende indenfor 500 m fra vandløbets udløb ved almindelig daglig højvande.

Stk. 8. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til de fredningsbælter, der er nævnt i stk. 1, 2 og 6.

§ 2. Ud over de fredningsbælter der er nævnt i § 1, findes der i bekendtgørelsens vandområder ikke fredningsbælter i henhold til lov om saltvandsfiskeri.

Særlige fredningsområder

§ 3. I Holbæk Fjord, i vandområdet vest for en linie mærkeret af kabelbåkerne ved Hørby Havn til kabelbåkerne ved Holbæk Havn, er alt fiskeri forbudt.

Stk. 2. Fiskeri med ruseredskaber er dog tilladt. Dette gælder dog ikke i fredningsbæltet ved Tuse Å's udløb, jfr. § 1, stk. 1, nr. 5.

§ 4. I Holbæk Fjord, i et vandområde der er afgrænset mod vest af det område, der er nævnt i § 2, stk. 1, til en linie i øst afgrænset fra Tornehage til Kirsebærhage, er fiskeri med garn (nedgarn o.lign.) kun tilladt, hvis garnet er bundsat, har et mindstemaskemål på 130 mm (helmaske) og garnet ikke er højere end 150 cm. Registrerede erhvervsfiskeres og bierhvervsfiskeres redskaber er dog undtaget.

§ 5. I de vandområder, der er nævnt i § 4, er sildenedgarn med en maskestørrelse på højst 55 mm (helmaske) tilladt.

Stk. 2. Efter forudgående registrering hos Fiskeridirektoratet kan erhvervs- og bierhvervsfiskre i de vandområder, der er nævnt i § 3og § 4, fiske med stenbidergarn med mindstemaskemål på 260 mm (helmaske).

§ 6. I Tempelkrogen er fiskeri udenfor fredningsbælterne kun tilladt med ruseredskaber og med stang og snøre, dog ikke dørgefiskeri, trolling og downrigging.

§ 7. I Vellerup Vig etableres et særligt fredningsområde, der afgrænses mod vest af en linie fra positionen 55I44'1 N og 11I51'5 Ø og retvisende syd til kysten syd for. I fredningsbæltet er alt fiskeri forbudt, dog bortset fra fiskeri med stang og snøre samt fiskeri med ruseredskaber.

Stk. 2. Fredningsområdet afmærkes med for- og bagmærker med gule kryds, som holdes overet.

§ 8. I Tuse Å, fra slusen til Tuse Å's udløb, er det i perioden 1. juli til 31. november, forbudt at fiske, fange og lande ørreder.

§ 9. Overtrædelse af § 1, stk. 4, § 3, stk. 1, § 4, § 7, stk. 1, og § 8 straffes med bøde.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 385 af 16. juni 1993 om fredningsbælter i Isefjorden og Tempelkrogen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 10. december 1997

Henrik Dam Kristensen

/ Michael Nakskov

Bilag 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Udformning af trekantet fredningsbælte

Bilag 2

KORTBILAG

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Forskriften har været omtrykt, men af tekniske grunde er ændringen ikke med i Retsinformation. I § 10, stk. 1, rettes ikrafttrædelsesdatoen fra "1. januar 1997" til "1. januar 1998".