Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)


I medfør af § 174, stk. 6, i lov nr. 381 af 10. juni 1997 om byfornyelse fastsættes:

§ l. Bekendtgørelsen gælder for byggeri, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB).

§ 2. Ejeren skal inden 1 måned efter afleveringen af byggeriet oplyse BvB om datoen for afleveringen. Ved private andelsboliger opført væsentligt i bygherrens eget regi oplyses skæringsdagen for byggeriets overgang fra anlæg til drift inden 1 måned efter skæringsdagen.

§ 3. Ejeren skal inden 2 måneder efter afleveringen/skæringsdagen fremsende dokumentation for det gennemførte byggeri til en af BvB anvist bygningssagkyndig.

§ 4. BvB skal forestå eftersyn af byggeriet og afholde udgiften derved. Der foretages to eftersyn:

  • 1) Et 1-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 4 måneder og afsluttes senest 8 måneder efter afleveringen.
  • 2) Et 5-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 48 måneder og afsluttes senest 54 måneder efter afleveringen.

For byggeri opdelt i etaper kan eftersyn foretages på et tidligere tidspunkt, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt med en samlet vurdering af 2 eller flere etaper. For private andelsboliger opført væsentligt i bygherrens eget regi beregnes de nævnte frister fra skæringsdagen.

Stk. 2. De to eftersyn afsluttes med afgivelse af rapporter, jf. § 7.

Stk. 3. Eftersyn består i en systematisk, byggeteknisk gennemgang af byggeriet med det formål at beskrive og vurdere dets tilstand, herunder registrere svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil.

Stk. 4. Eftersyn skal omfatte prøver af betonkonstruktioner, der er udsat for vejrliget, i de tilfælde, hvor det ikke er dokumenteret, at den anvendte beton svarer til basisbetonbeskrivelsen.

Stk. 5. BvB drager omsorg for, at udgiften til eftersyn inden for en 3-års periode i gennemsnit ikke overstiger 2/3 af det indbetalte bidrag.

§ 5. Eftersyn foretages af en bygningssagkyndig med erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering.

Stk. 2. Den bygningssagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen, ombygningen eller driften af det byggeri, der skal efterses. Dette gælder for et selskab, for ansatte i selskabet og for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i et andet selskab har medvirket ved opførelsen, ombygningen eller driften.

Stk. 3. 5-års eftersyn må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1-års eftersyn af byggeriet. Stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 . Den bygningssagkyndige er over for BvB ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Ansvaret kan ved aftale begrænses beløbsmæssigt. Ansvaret ophører 5 år efter afgivelsen af eftersynsrapporten til BvB.

Stk. 5. BvB kan bestemme, at 5-års eftersynet foretages af BvBs eget bygningssagkyndige personale, der opfylder betingelserne for at blive bygningssagkyndig i § 5, stk. 1. Bestemmelser i denne bekendtgørelse vedrørende den bygningssagkyndige gælder i så tilfælde for fonden.

Stk. 6. Retstvister efter stk. 4 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 6. BvB orienterer ejeren om eftersyn senest 2 måneder før påbegyndelsen.

Stk. 2. Ejeren er forpligtet til at meddele BvB enhver oplysning om byggeriets opførelse og drift, som er nødvendig for gennemførelsen af eftersyn, jf. § 175 i lov om byfornyelse.

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at den bygningssagkyndige eller BvBs personale har adgang til byggeriet samt har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. BvB afholder udgifterne til efterreparationer, som er nødvendige som følge af det gennemførte eftersyn.

§ 7. Ejeren underretter lejerne om eftersyns påbegyndelse. Inden eftersyn påbegyndes er ejeren forpligtet til at indhente alle oplysninger af betydning for eftersyn hos lejerne og meddele disse til BvB.

§ 8. Den bygningssagkyndige udarbejder rapporter om eftersyn, som afgives til BvB inden for de frister, der angives i § 4, stk. 1.

Stk. 2. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af de foretagne eftersyn samt en fortegnelse over konstaterede svigt og skader. Rapporterne skal endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af bygningstilstanden, herunder vedligeholdelsestilstanden. Uvæsentlige forhold skal ikke omtales i rapporterne.

§ 9. BvB sender efter gennemgang af rapporterne en kopi heraf til ejeren vedlagt en fortegnelse over konstaterede svigt og skader. Kopi af fortegnelsen sendes samtidig til kommunen. Fortegnelsen skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Art og omfang.
  • 2) Årsager i det omfang disse kan belyses uden særlige undersøgelser.
  • 3) Ønskeligheden af snarlig indgriben.
  • 4) Uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser.

§ 10. BvB fastsætter nærmere retningslinier for gennemførelse af eftersyn, jf. § 4, stk. l, samt om eftersynsrapporternes form og indhold.

§ 11 . Bekendtgørelsen træder i kraft den l. januar 1998.

Boligministeriet, den 17. december 1997

p.m.v.

e.b.

Flemming Lethan

/ Trine Garde

Officielle noter

Ingen