Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v.


I medfør af § 174, stk. 6, i lov nr. 381 af 10. juni 1997 om byfornyelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygninger, som er omfattet af bestemmelsen om skadedækning fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), jf. § 174 i lov om byfornyelse.

§ 2. Bygherren lader forud for ombygningens iværksættelse foretage en registrering af bygningens tilstand (førregistrering).

Stk. 2. Førregistreringen tilrettelægges således, at den omfatter de dele af bygningen, som vil blive berørt af den påtænkte ombygning.

Stk. 3. Førregistreringen foretages af en sagkyndig, der har byggeteknisk sagkundskab og erfaring fra byggepraksis.

§ 3. Den sagkyndige, som udfører førregistreringen, er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser. Ansvaret ophører 5 år efter afleveringen af det udførte ombygningsarbejde.

Stk. 2. Retstvister efter stk. 1 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 4. Førregistreringen skal indeholde en beskrivelse af den foretagne gennemgang af bygningen samt en opgørelse over konstaterede skader og tegn på skader med udgangspunkt i følgende bygningsopdeling:

Tag

Fundament/kælder

Facader/sokkel

Vinduer

Udvendige døre

Trapper

Porte/gennemgange

Etageadskillelser

WC/bad

Køkken

Varmeanlæg

Afløb

Vandinstallation

Gasinstallation

Ventilation

EL-/svagstrøm

Andet

Stk. 2. I forbindelse med den i stk. 1 nævnte beskrivelse, skal der foretages en registrering af eventuelle fugtproblemer og deres omfang.

§ 5. Bygherren skal udarbejde en fortegnelse - med angivelse af mængder/enheder - over ombygningsarbejder. Fortegnelsen skal følge opdelingen som angivet i § 4.

§ 6. Resultatet af førregistreringen og bygherrens fortegnelse, jf. § 5, indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med indsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til ombygningen.

Stk. 2. Materialet opbevares af kommunen i mindst 5 år efter ombygningsarbejdernes aflevering. I de tilfælde, hvor der ikke kræves aflevering, jf. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), anses skæringsdagen for at være afleveringstidspunktet.

§ 7. Senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om offentlig støtte, sender bygherren en revideret fortegnelse, jf. § 5, til kommunen over de ombygningsarbejder, kommunen har meddelt støtte til.

§ 8. Senest 2 måneder efter at kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om offentlig støtte, fremsender kommunalbestyrelsen til BvB:

- Førregistrering

- Skema 1 eller ansøgning om offentlig støtte

- Skema 2 eller kopi af tilsagnsskrivelse, hvoraf byggeriets forventede afleveringsdato skal fremgå

- Den i § 7 nævnte reviderede fortegnelse.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.

Boligministeriet, den 17. december 1997

p.m.v.

e.b.

Flemming Lethan

/ Trine Garde

Officielle noter

Ingen