Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende arbejder omfattet af § 174, stk. 2, i lov om byfornyelse m.v.


l medfør af § 174, stk. 6, i lov nr. 381 af 10. juni 1997 om byfornyelse fastsættes:

§ l. Bekendtgørelsen gælder for nybyggeri og ombygninger, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), jf. § 174, stk. 2, i lov om byfornyelse samt for friarealer.

§ 2. Bygningsdrift skal gennemføres, så ejendommen i overensstemmelse med god driftsskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.

§ 3. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dens installationer og friarealer.

§ 4. Ejeren skal udarbejde og følge en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen og friarealer.

Stk. 2. Planen skal foreligge ved byggeriets overgang fra anlæg til drift (skæringsdatoen).

Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for arbejdernes udførelse, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos ejeren.

Stk. 4. Drifts- og vedligeholdelsesplaner skal indsendes til kommunalbestyrelsen samtidig med ansøgning om regnskabsgodkendelse.

Stk. 5. Planen revideres hvert 5. år af ejeren, særligt med henblik på at modvirke skader. Planen indsendes til kommunalbestyrelsen.

§ 5. I driftsplanen angives:

  • 1) De nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner,
  • 2) tidspunkter for vedligeholdelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdelsestilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og
  • 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen.

Stk. 2. Driften skal dokumenteres således, at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse.

§ 6. Det er et vilkår for offentlig støtte efter lov om byfornyelse, at der udarbejdes en plan for drift og vedligeholdelse for hele ejendommen og friarealet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelsen af det endelige byggeregnskab ved arbejdernes færdiggørelse, foreligger en driftsplan, som nævnt i § 4.

Stk 3 . Kommunalbestyrelsen skal indbringe spørgsmål om manglende overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for byfornyelsesnævnet/huslejenævnet, når det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af væsentlig betydning, for at bygningens og friarealernes vedligeholdelsestilstand kan opretholdes.

Stk. 4 . BvB kan rekvirere driftsplan og reviderede driftsplaner hos kommunalbestyrelsen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. januar 1998.

Boligministeriet, den 17. december 1997

p.m.v.

e.b.

Flemming Lethan

/ Trine Garde

Officielle noter

Ingen