Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven (Præcisering af klagebestemmelserne og gebyrregler i forbindelse med udpegning af bemyndigede organer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 9. oktober 1995, som ændret ved § 17, stk. 3, i lov nr. 485 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, litra d, ændres »personer, hvis bevægelses- eller orienteringsevne er nedsat« til: »handicappede personer.«

2. I § 23 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. § 30, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk. 1-4 nævnte overtrædelser.«

4. I § 31 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Boligministeren kan fastsætte regler om, at alle omkostninger i forbindelse med ansøgning om udpegning som godkendelses-, kontrol-, certificerings- eller prøvningsorgan i henhold til de i stk. 1 nævnte direktiver, afholdes af ansøgeren.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. § 31 B ophæves.

§ 2

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. april 1998.

Stk. 2. § 1, nr. 2, har virkning for afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Løvig Simonsen