Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Ophævelse af fradragsretten for udgifter til bestikkelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, indsættes efter § 8 C:

»§ 8 D . Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives der ikke fradrag for udgifter til bestikkelse som nævnt i straffelovens § 144 til en person, der er ansat, udnævnt eller valgt til tjeneste eller hverv ved lovgivende, administrative og dømmende organer, uanset om det er for Danmark, Færøerne eller Grønland eller en fremmed stat, herunder lokale myndigheder eller politiske underafdelinger, eller for en international organisation, som er dannet af stater, regeringer eller andre internationale organisationer.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for udgifter, der afholdes i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 1998 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen