Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 276 af 12. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 ændres »§§ 21 og 22« til: »§ 21, § 21 A og § 22«.

2. § 14, stk. 7, ophæves.

3. § 19, stk. 3, ophæves.

4. I § 20, stk. 2 , ændres i 1. pkt. »24« til: »28«, i 2. pkt . ændres »13« til: »17«, og som 3. pkt . indsættes:

»Herudover beskikker skatteministeren til afgørelse af klager efter § 29 a i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. 2 medlemmer, hvoraf det ene skal repræsentere bilbranchen og det andet være indstillet af Færdselsstyrelsen.«

5. I § 20, stk. 4, 1. pkt., ændres »5« til: »9«.

6. § 20 C, stk. 1, 1. pkt., ophæves.

7. § 23 affattes således:

» § 23. Landsskatteretten påkender klager over afgørelser af:

 • 1) Spørgsmål om skatteansættelse af indkomst efter § 2, nr. 1, jf. § 5, § 14, stk. 4, og § 19, stk. 1.
 • 2) Spørgsmål om efterprøvelse af passivposter efter § 2, nr. 2, jf. § 5, § 14, stk. 4, og § 19, stk. 1.
 • 3) Spørgsmål om beregning af passivposter efter § 2, nr. 3, jf. § 5, § 14, stk. 4, og § 19, stk. 1.
 • 4) Spørgsmål om vurdering af fast ejendom efter § 19, stk. 1, jf. § 17, stk. 3, 1. pkt.
 • 5) Spørgsmål om bindende forhåndsbesked efter § 20 A, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt., og § 20 C, stk. 1.
 • 6) Spørgsmål, der efter anden lovgivning kan påklages til Landsskatteretten.

Stk. 2. En klage afvises, hvis en lovhjemlet adgang til klage til en anden administrativ myndighed på området ikke er udnyttet. Landsskatteretten kan dog beslutte at behandle klagen, hvis særlige omstændigheder taler derfor.«

8. § 25, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over.«

9. I § 25, stk. 2, 2. pkt., ændres »i § 21, stk. 3, nævnte sagsfremstilling« til: »til grund for afgørelsen udarbejdede sagsfremstilling«.

10. I § 25, stk. 4, 1. pkt., udgår », medmindre Landsskatteretten er 1. klageinstans«.

11. I § 26, stk. 2, ændres »skattemyndighed« til: »myndighed«.

12. I § 28, stk. 1, ændres i 2. pkt., »Uanset klagens indhold er Landsskatteretten« til: »Ved klage over en skatteansættelse eller en ejendomsvurdering er Landsskatteretten, uanset klagens indhold,», og 3. pkt. ophæves.

13. I § 30, stk. 2, ændres »den skattemyndighed, hvis ansættelse er påklaget« til: »den myndighed, hvis afgørelse klagen vedrører«.

14. I § 30, stk. 4, ændres »de statslige skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

15. § 31 affattes således:

» § 31. Medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, kan en afgørelse truffet af en skatte-, afgifts- eller toldmyndighed først indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse eller den endelige administrative instans har afvist at behandle sagen. Dette er dog ikke til hinder for, at der inden for de rammer, der efter retsplejeloven gælder for anke af borgerlige retssager, kan fremsættes nye påstande og anbringender under retssagen.

Stk. 2. Er der forløbet mere end 6 måneder efter sagens indbringelse for den endelige administrative instans, kan sagen dog indbringes for domstolene, selv om der endnu ikke er truffet en afgørelse.

Stk. 3. En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Har den endelige administrative instans afvist at behandle sagen, kan sagen ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afvisningen er sket.«

16. § 33, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

17. I § 33 A, stk. 1, 1. pkt., ophæves: »efter denne lov«, og efter »skatteankenævn« indsættes: », bortset fra klager som nævnt i § 55 B i kildeskatteloven,».

18. I § 33 C, stk. 1, 1. pkt., ændres »44« til: »38«, og »indtil udgangen af kalenderåret 1997, og derefter 38 pct.« udgår.

19. I § 33 E, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Skattekontrollovens § 23 A om opkrævning og inddrivelse finder tilsvarende anvendelse.«

20. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skatteministeren kan på sit forretningsområde fastsætte regler om henstand i forbindelse med klage.«

§ 2

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 23. juli 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 890 af 3. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 77, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. § 77, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. § 78 affattes således:

» § 78. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. § 79 affattes således:

» § 79. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgrænsning af afgiftspligtige personer efter kapitel 2.
 • 2) Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger afgiftspligtige transaktioner efter kapitel 3.
 • 3) Spørgsmål om, hvorvidt stedet for afgiftspligtige transaktioner er her i landet efter kapitel 4.
 • 4) Spørgsmål om afgiftsgrundlaget efter kapitel 6.
 • 5) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser efter kapitel 8.
 • 6) Spørgsmål om fradrag efter kapitel 9.
 • 7) Spørgsmål om, hvorvidt forudsætningerne er opfyldt for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter efter kapitel 17.
 • 8) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 77, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. § 80 ophæves.

§ 3

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 32 affattes således:

» § 32. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 32 a affattes således:

» § 32 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt efter kapitel 1 og 2.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, og § 5.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 6 og 7.
 • 4) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter §§ 10 og 12.
 • 5) Spørgsmål om virksomheders registreringspligt efter kapitel 2.
 • 6) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 21.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 32 b ophæves.

§ 4

I lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 718 af 1. august 1994, som ændret ved § 42 i lov nr. 1071 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »direktoratet har brug for til« til: »som er nødvendige for«.

2. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Landsskatteretten påkender klager over Told- og Skattestyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse.«

3. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

4. § 12 A affattes således:

» § 12 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 5

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 12. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. § 9, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

4. § 12 affattes således:

» § 12. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

5. § 12 a affattes således:

» § 12 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.
 • 2) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.
 • 3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 9, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

6. § 13 a ophæves.

§ 6

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 893 af 3. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 16, 17 og 17 A« til: »§ 16«.

2. § 16 affattes således:

» § 16. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans om bidragspligt og bidragsgrundlag efter §§ 7-10 samt om indeholdelsespligter efter denne lov. Reglerne i kapitel 3 og 3 A i skattestyrelsesloven finder anvendelse.«

3. § 17 og § 17 A ophæves.

4. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

5. I § 20 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kildeskattelovens § 79 A om opkrævning og inddrivelse finder tilsvarende anvendelse.«

§ 7

I lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 33 affattes således:

» § 33. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 34 affattes således:

» § 34. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi, herunder den af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte værdi efter § 8, stk. 1.
 • 3) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige omsætning.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 14-16.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 22, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 36 ophæves.

5. § 40, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 8

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 2. august 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 35, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Landsskatteretten påkender klager over afgørelser i 1. instans om en ændret gaveafgiftsberegning. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder anvendelse. Klageberettiget er såvel gavegiver som gavemodtager.«

2. § 35, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 9

I lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 1994, som ændret ved § 6 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 16 affattes således:

» § 16. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 16 b affattes således:

» § 16 b. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige vægt.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelse efter § 7.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 13, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 16 c ophæves.

5. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 10

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 22, stk. 6, 2. pkt., stk. 7, 3. pkt., og stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

3. § 26, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

4. § 28 affattes således:

» § 28. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

5. § 28 a affattes således:

» § 28 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt, jf. § 2, stk. 2, og §§ 6-8.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter § 9, § 11, § 20, § 21 og § 22, stk. 8.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18.
 • 6) Spørgsmål om fastsættelse af vægten af en vares dækningsafgiftspligtige bestanddele efter § 22.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

6. § 28 c ophæves.

§ 11

I lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 21 affattes således:

» § 21. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. § 21 b affattes således:

» § 21 b. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter §§ 6 og 8.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 14.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. § 21 c ophæves.

§ 12

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 10. september 1996, foretages følgende ændring:

1. § 46 affattes således:

» § 46. Landsskatteretten påkender klager over:

 • 1) Skyldråds afgørelser efter § 35, stk. 1, litra b.
 • 2) De statslige told- og skattemyndigheders vurderinger efter bemyndigelse efter § 17, stk. 3, 1. pkt., i skattestyrelsesloven.
 • 3) Ligningsrådets vurderinger efter § 19, stk. 1, i skattestyrelsesloven.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelsesloven kapitel 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

Stk. 3. Ud over ejeren af den faste ejendom kan klage indgives af de i § 42, stk. 1, 2.-5. pkt., nævnte.

Stk. 4. Er en vurdering af en fast ejendom påklaget, kan den centrale told- og skatteforvaltning indbringe andre vurderinger vedrørende ejendommen for Landsskatteretten, der påkender disse vurderinger i forbindelse med klagen.«

§ 13

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 3. oktober 1996, som bl.a. ændret ved § 4 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og senest ved lov nr. 445 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. § 14, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. § 17 a ophæves.

4. § 17 c affattes således:

» § 17 c. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

5. § 17 d affattes således:

» § 17 d. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligtens omfang, jf. §§ 1 og 2.
 • 2) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter §§ 5 og 6.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter §§ 11 og 11 b.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 14, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

§ 14

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 30. juni 1994, som ændret ved lov nr. 449 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 14 affattes således:

» § 14. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 15 affattes således:

» § 15. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om, hvilket antal passagerer afgiften skal svares af.
 • 2) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelsen efter § 2, stk. 3.
 • 3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 8, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 16 a ophæves.

§ 15

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 7. august 1996, som ændret ved § 11 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, ophæves.

2. § 19 affattes således:

» § 19. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 19 a affattes således:

» § 19 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter §§ 11 og 11 a.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter § 24.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 19 c ophæves.

5. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 16

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 450 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, ophæves.

2. § 23 affattes således:

» § 23. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 24 affattes således:

» § 24. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, § 10 og § 13, stk. 2.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 26 ophæves.

§ 17

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 888 af 3. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 73 E ophæves.

2. Efter § 86 indsættes:

» § 87. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans om indeholdelsespligter efter denne lov. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder anvendelse.«

§ 18

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, ophæves.

2. § 9 affattes således:

» § 9. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 9 a affattes således:

» § 9 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser efter § 1, stk. 5 og 6.
 • 3) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 8.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 9 c ophæves.

5. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 19

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 3. oktober 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 22 affattes således:

» § 22. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. Efter § 22 indsættes:

» § 22 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 7 og 8.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 10, stk. 6, og § 16, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. §§ 25 a og 25 c ophæves.

§ 20

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 24. september 1996, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 17 affattes således:

» § 17. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

2. Efter § 17 indsættes:

» § 17 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 2) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter §§ 7-9.
 • 3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 13, stk. 3, og § 19, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

3. § 19, stk. 2, 3. pkt., § 21 og § 22 a ophæves.

§ 21

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 Q , stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I øvrigt kan udgifter, hvortil der kan ydes tilskud efter kapitel 3 A i skattestyrelsesloven, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

2. § 14 D, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»De statslige told- og skattemyndigheder fører tilsyn med afgiftsberegningen efter § 14 C.

Stk. 2 . En afgiftsberegning efter § 14 C kan senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 3 . Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans efter stk. 1 og 2. Reglerne i skattestyrelsesloven kapitel 3 og 3 A finder anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 22

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 13 affattes således:

» § 13. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. § 13 a affattes således:

» § 13 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.
 • 2) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.
 • 3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 10, stk. 2.

Stk. 2 . Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. § 14 a ophæves.

§ 23

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 25. juni 1997, som ændret ved lov nr. 889 af 3. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 16 affattes således:

» § 16. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

2. § 17 affattes således:

» § 17. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder efter § 1, § 2, stk. 3, og § 2 a.
 • 2) Spørgsmål om afgiftsgrundlaget efter § 4.
 • 3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 11, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

3. § 17 a ophæves.

4. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 24

I lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 30. juni 1994, som ændret senest ved § 26 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

» § 2. Varer, der efter deres art udelukkende anvendes til erhvervsmæssigt formål, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse efter stk. 1.«

2. § 16, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. § 17 affattes således:

» § 17. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. § 17 b affattes således:

» § 17 b. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om, hvad der skal medregnes i den afgiftspligtige omsætning efter § 5.
 • 3) Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 2, § 6, 3. og 4. pkt., § 9 og § 14, stk. 1.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 1.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. § 17 c ophæves.

6. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 25

I lov om afgift af mineralvand, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 24 affattes således:

» § 24. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. § 24 a affattes således:

» § 24 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8, 9 og 11.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. § 24 c ophæves.

§ 26

I lov nr. 414 af 14. juni 1995 om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), som ændret ved § 2 i lov nr. 397 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 26 affattes således:

» § 26. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 27 affattes således:

» § 27. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om det afgiftspligtige antal.
 • 3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8, 9, 10 og 19, stk. 6.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 29 ophæves.

5. § 32, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 27

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 24. september 1996, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 450 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. § 27 affattes således:

» § 27. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. Efter § 27 indsættes:

» § 27 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 9, § 10, stk. 1, § 11 og § 13, stk. 4.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 20, stk. 2 og 3, og § 29, stk. 1.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. I § 29, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 2-5« til: »§ 20, stk. 2-4«.

5. §§ 33 og 34 a ophæves.

§ 28

I lov nr. 415 af 14. juni 1995 om afgift af visse klorerede opløsningsmidler foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 25 affattes således:

» § 25. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 26 affattes således:

» § 26. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om, hvilken vægt afgiften skal beregnes af.
 • 3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 7, 8, 9 og 18, stk. 6.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 28 ophæves.

5. § 31, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 29

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændring:

1. § 39 affattes således:

» § 39. De statslige told- og skattemyndigheder fører tilsyn med afgiftsberegningen efter § 38.

Stk. 2 . En afgiftsberegning efter § 38 kan senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 3 . Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans efter stk. 1 og 2. Reglerne i skattestyrelsesloven kapitel 3 og 3 A finder anvendelse.

Stk. 4. Hvis en klage medfører tilbagebetaling af afgift, ydes der en skattefri rentegodtgørelse på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra betalingstidspunktet.«

§ 30

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 741 af 22. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 29 affattes således:

» § 29. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

2. Efter § 29 indsættes:

» § 29 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om, hvorvidt et køretøj er afgiftspligtigt efter § 1, stk. 2.
 • 2) Spørgsmål om omfanget af en afgiftsfritagelse efter §§ 2 og 3, stk. 1-5.
 • 3) Spørgsmål om afgiftens beregning efter §§ 4-6.
 • 4) Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi efter § 8.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

3. § 31 ophæves.

§ 31

I lov nr. 490 af 12. juni 1996 om afgift af spildevand, som ændret ved § 31 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 10:

» Stk. 10. Almene vandforsyningsanlæg skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder mindst een gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, på de enkelte ejendomme.«

2. § 16, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

4. § 23 affattes således:

» § 23. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

5. Efter § 23 indsættes:

» § 23 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om, hvilken type renseanlæg der foreligger efter § 8, stk. 2.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 9, 10 og 11.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

6. §§ 25 og 27 ophæves.

§ 32

I lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 24. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. I § 9 affattes således:

» § 9. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 9 a ophæves.

4. § 10 affattes således:

» § 10. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.
 • 2) Spørgsmål om skønsmæssige ansættelser efter § 6, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

§ 33

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 24. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 31, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 33 affattes således:

» § 33. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. § 33 a affattes således:

» § 33 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter §§ 10-14.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 15 og 16.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 24, stk. 2, og § 36, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. § 33 c ophæves.

6. I § 36, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 24, stk. 2-4« til: »§ 24, stk. 3«.

§ 34

I lov nr. 421 af 14. juni 1995 om afgift af svovl, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. § 22 affattes således:

» § 22. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. Efter § 22 indsættes:

» § 22 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8 og 9.
 • 4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2 og 3, § 18, stk. 7, og § 24, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. §§ 26 og 28 ophæves.

§ 35

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 7. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. § 25, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 27 affattes således:

» § 27. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. Efter § 27 indsættes:

» § 27 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om, hvilken afgiftsgruppe en vare henhører under.
 • 3) Spørgsmål om en vares afgiftspligtige værdi.
 • 4) Spørgsmål om antallet af stykker, der skal lægges til grund ved en vares afgiftsberigtigelse.
 • 5) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 29.
 • 6) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2 og 3, § 30, stk. 2, og § 32, stk. 1.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. I § 32, stk. 1, ændres »bestemmelserne i § 17, stk. 2-5« til: »bestemmelsen i § 17, stk. 4«.

6. §§ 35 og 36 a ophæves.

§ 36

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, som senest ændret ved § 33 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 71 affattes således:

» § 71 . Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

2. Efter § 71 indsættes:

» § 71 a . Landskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om fastlæggelse af told og afgifter.
 • 2) Spørgsmål om varers tarifering og bindende tariferingsoplysninger.
 • 3) Spørgsmål om varers oprindelse og bindende oprindelsesoplysninger.
 • 4) Spørgsmål om varers toldværdi.
 • 5) Spørgsmål om toldskylds opståen.
 • 6) Spørgsmål om godtgørelse af og fritagelse for told og afgifter.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

3. § 79, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 37

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 13. juli 1994, som ændret ved § 34 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 22 affattes således:

» § 22. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

4. Efter § 22 indsættes:

» § 22 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • 3) Spørgsmål om antallet af de i § 7, stk. 4, nævnte boligenheder.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelse efter §§ 9 og 10.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

5. §§ 24 og 25 a ophæves.

§ 38

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. § 27 affattes således:

» § 27. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 28 affattes således:

» § 28. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om afgiftslettelse for øl efter § 2.
 • 3) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 11 og 12.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 20, stk. 2 og 3, og § 31, stk. 1.
 • 6) Spørgsmål om, hvorvidt betegnelser, etiketter, reklamer og lign. er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 33, stk. 3.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.«

4. § 29 a ophæves.

5. I § 31, stk. 1, ændres »reglerne i § 20, stk. 2-5« til: »reglen i § 20, stk. 4«.

§ 39

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. april 1998, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 31, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 36, nr. 2, og fastsætter de i den forbindelse nødvendige overgangsregler svarende til bestemmelserne i § 40, stk. 1 og 2. § 36, nr. 2, skal dog senest træde i kraft den 1. oktober 1999.

§ 40

Stk. 1. Lovens regler om klage finder anvendelse på afgørelser, der påklages fra og med den 1. april 1998, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 . Afgørelser, der inden den 1. april 1998 er påklaget til Told- og Skattestyrelsen, i sager, hvor Told- og Skattestyrelsen efter de hidtidige regler er sidste administrative klageinstans, kan ikke påklages til Landsskatteretten efter denne lov.

Stk. 3 . Lovens regler om klage til Landsskatteretten har virkning for afgørelser, der er påklaget til et af de nævn, der er nedsat efter merværdiafgiftslovens § 79, registreringsafgiftslovens § 29 eller arbejdsmarkedsfondslovens § 17, inden den 1. april 1998, når høring af sagens parter ikke er tilendebragt senest den 1. april 1998. Andre sager, der er påklaget til de pågældende nævn inden den 1. april 1998, overgår til Landsskatteretten den 1. oktober 1998, hvis ikke nævnene senest denne dato har truffet afgørelse. Nævnene nedlægges den 1. oktober 1998.

Stk. 4 . Lovens § 1, nr. 4 og 5, tillægges den virkning, at de yderligere 6 retsmedlemmer, der af skatteministeren første gang skal beskikkes til Landsskatteretten fra den 1. april 1998, beskikkes for en periode frem til den 1. juni år 2004.

Stk. 5 . Skattestyrelseslovens § 31 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, finder anvendelse på sager, der anlægges fra og med den 1. april 1998.

Stk. 6 . Lovens § 1, nr. 17, har virkning for udgifter, der er betalt den 1. april 1998 eller senere. For udgifter vedrørende sager som nævnt i stk. 3, 2. pkt., har § 1, nr. 17, dog først virkning for udgifter, der er betalt den 1. oktober 1998 eller senere.

Stk. 7 . § 8, stk. 4, i lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. som affattet ved denne lovs § 4, nr. 2, finder anvendelse på afgørelser, der træffes af Told og Skattestyrelsen den 1. april 1998 eller senere.

Stk. 8 . Lovens § 21, nr. 1, har virkning for udgifter, der er betalt den 1. april 1998 eller senere, uanset om udgiften er afholdt før denne dato. For udgifter vedrørende sager som nævnt i stk. 3, 2. pkt., har § 21, nr. 1, først virkning for udgifter, der er betalt den 1. oktober 1998 eller senere, uanset om udgiften er afholdt før denne dato.

Stk. 9. Lovens § 21, nr. 2, og § 29 har virkning for klager, der indgives den 1. april 1998 eller senere. Klager, der er indgivet til et skatteankenævn inden denne dato, færdigbehandles af skatteankenævnet.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen