Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Protokol af 6. oktober 1997 mellem Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

     Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel VI.

     § 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     § 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Carsten Koch

Bilag

Protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter ( i det følgende omtalt som »overenskomsten«),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

Bestemmelsen i artikel 3, stykke 1, litra h, udgår og erstattes af følgende:

  • »h)»international trafik« betyder transport med skib eller luftfartøj bortset fra de tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat.'

Artikel II

I artikel 5, stk. 2, i den islandske tekst skal ordene »føst starfsstød« udgå og erstattes med: »føst atvinnustød«.

Artikel III

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, og stk.7, litra c ) udgår, og erstattes af følgende:

     1. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 8, finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse i de tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, beliggende i en kontraherende stat.'

  • »c) Såfremt arbejdet udføres om bord på et skib eller en båd, som omhandlet i stykke 5, kan sådan løn eller vederlag beskattes i den kontraherende stat, hvor den person, der anvender skibet eller båden, er hjemmehørende.«

Artikel IV

I artikel 25, stk. 3, litra c ) ændres i den norske tekst »artikkel 15« til: »artikkel 15, punkt 1«.

Artikel V

I artikel 26, stk. 5 , ændres i den danske tekst »stykke 4, litra b) og c)» til: »stykke 4, litra a) og b)» .

Artikel VI

     1. Denne protokol skal træde i kraft den fjortende dag efter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

     2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse fra det tidspunkt, hvor overenskomsten finder anvendelse. Hvis protokollen imidlertid træder i kraft efter den 31. december 1997, finder dens bestemmelser anvendelse fra begyndelsen af den anden kalendermåned, efter at protokollen træder i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier deraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Helsingfors, den 6. oktober 1997, i et eksemplar på

dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på

    svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige,

hvilke samtlige tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering

Marie-Louise Overvad

For Færøernes landsstyre

Tryggvi Johansen

For Kongeriget Norges regering

K. Sandaker

For Republikken Islands regering

Hannes Heimisson

For Republikken Finlands regering

Hillel Skurnik

For Kongeriget Sveriges regering

Kerstin Asp-Johansson

Officielle noter

Ingen