Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsfonde, ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (Justering af reglerne om bidragspligt, -grundlag og -fritagelse m.v. samt fradragsret for udenlandske sociale bidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 893 af 3. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, litra a, indsættes efter »beskæftigelse udført i udlandet«: », Grønland eller Færøerne«.

2. I § 7, stk. 3, ændres »som er hjemmehørende og driver selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet« til : »som er hjemmehørende her i landet og driver selvstændig erhvervsvirksomhed«, og efter »hjemmehørende i udlandet« indsættes: », Grønland eller Færøerne«.

3. I § 8, stk. 1, litra f, indsættes efter »indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension,»: »bortset fra indbetalinger som nævnt i stk. 5,».

4. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Vederlag, der er omfattet af kildeskattelovens § 48 C, stk. 3, eller § 48 D, jf. kildeskattelovens § 48 C, stk. 1, eller ligningslovens § 33 C, medregnes ikke til bidragsgrundlaget.«

5. I § 8 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7 . Vederlag m.v., som Grønland og Færøerne i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark ikke er afskåret fra at beskatte, medregnes ikke til bidragsgrundlaget.«

6. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige«: »samt af rentekorrektion, der medregnes til den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3«.

7. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Indkomst hidrørende fra faste driftssteder eller faste ejendomme beliggende i udlandet medregnes ikke til bidragsgrundlaget efter stk. 1. Ved opgørelsen af det overførte skattepligtige overskud fra virksomheden til den skattepligtige efter stk. 2 fragår summen af positiv indkomst hidrørende fra faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på indkomst, som Grønland og Færøerne i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark ikke er afskåret fra at beskatte.«

8. I § 12, stk. 3, ændres »§ 13, stk. 6, 2.-4. pkt.« til: »§ 13, stk. 6, 2. og 3. pkt.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 8 M indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For personer omfattet af kildeskattelovens § 1, der efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke er hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne, og som er omfattet af social sikringslovgivning i udlandet, jf. § 7, stk. 4 eller 5, i lov om arbejdsmarkedsfonde, fragår obligatoriske udenlandske sociale bidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidraget vedrører.«

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 888 af 3. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 5 B, stk. 1, indsættes som nr. 6:

  • »6) Obligatoriske udenlandske sociale bidrag, forudsat at den pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i udlandet, jf. § 7, stk. 4 eller 5, i lov om arbejdsmarkedsfonde.«

§ 4

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, som ændret ved § 11 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 7, ændres »og midlertidig pensionsopsparing« til: », midlertidig pensionsopsparing og obligatoriske udenlandske sociale bidrag«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 7, og §§ 2-4 har virkning fra og med indkomståret 1997. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog vælge først fra og med indkomståret 1998, og i det omfang indkomståret 1998 er startet før den 1. januar 1998 fra og med indkomståret 1999, at anvende bestemmelserne i § 7, stk. 3, og § 10, stk. 3, i lov om arbejdsmarkedsfonde, som ændret henholdsvis indsat ved denne lovs § 1, nr. 2 og 7.

Stk. 3. § 1, nr. 4 og 5, har virkning fra og med den 1. januar 1998.

Stk. 4 . § 1, nr. 6, har virkning fra og med indkomståret 1998. For personer, hvis indkomstår 1998 er startet før den 1. januar 1998, medregnes rentekorrektionen dog kun med 1/12 af den for indkomståret 1998 beregnede rentekorrektion for hver måned fra den 1. januar 1998 at regne og indtil indkomstårets udløb.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen