Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Afkortning af afskrivningsperioden for goodwill m.m.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 F, stk. 1 og 2, ændres »en periode af 10 år med 10 pct. årligt« til: »en periode af 7 år med 1/7 årligt«.

2. I § 16 F, stk. 3, 1. pkt., ændres »en periode af 10 år« til: »en periode af 7 år«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for aktiver, der erhverves den 1. januar 1998 eller senere, og for godtgørelser og vederlag, hvor pligten til at udrede de omhandlede ydelser indtræder den 1. januar 1998 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen