Den fulde tekst

Lov om ændring af skattestyrelsesloven, skattekontrolloven, selskabsskatteloven, fondsbeskatningsloven, afskrivningsloven, kulbrinteskatteopkrævningsloven og lov om kommunal indkomstskat

(Statens overtagelse af selskabsligningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 276 af 12. april 1997, som ændret ved det af Folketinget den 19. december 1997 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Ændret klagestruktur m.v.), foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 1, affattes således:

  • »1) Skatteansættelsen af indkomst for fysiske personer og dødsboer.«

2. I overskriften før § 12 i kapitel 2 ændres »Den centrale told- og skatteforvaltning« til: Told- og skatteforvaltningen'.

3. Efter § 12 indsættes:

» § 12 A. Told- og skatteforvaltningen foretager skatteansættelser af indkomst for juridiske personer bortset fra dødsboer. § 3, stk. 4 og 5, § 4, stk. 1, § 21, stk. 3, 1.-4. pkt., og § 38 finder tilsvarende anvendelse. Afgørelser i 1. instans efter 1. pkt. og afslag på en genoptagelsesanmodning efter § 4, stk. 1, vedrørende juridiske personer bortset fra dødsboer påklages til Landsskatteretten.«

4. I § 13, stk. 1, ændres »ligning og vurdering og for tilsynet med lignings- og vurderingsarbejdet« til: »ligning af fysiske personer og dødsboer samt ejendomsvurdering og planer for tilsynet med dette arbejde«.

5. I § 13, stk. 2, indsættes to steder efter »ligningen«: »af fysiske personer og dødsboer«.

6. Overskriften før § 15 udgår.

7. I § 17, stk. 1, ændres »på lignings- og vurderingsområdet« til: »af personligningen, ligningen af dødsboer og ejendomsvurderingen«.

8. I § 38 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan indgå aftaler med en kommunalbestyrelse om udførelsen af ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer med dertil hørende administrative opgaver. I aftalen, der kan være et- eller flerårig, kan indgå bestemmelser om ydelse af vederlag til kommunen.«

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, som ændret ved lov nr. 362 af 2. juni 1997 og lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, ændres tre steder »den kommunale skattemyndighed« til: »den skattemyndighed, som skatteministeren anviser«.

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, som ændret ved lov nr. 888 af 3. december 1997 og lov nr. 891 af 3. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, ændres to steder »den kommunale skattemyndighed« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

2. I § 5 A, stk. 2, ændres »vedkommende kommunale skattemyndighed« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

3. § 24 ophæves.

§ 4

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 26. oktober 1997, som ændret ved lov nr. 888 af 3. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 14 ophæves.

§ 5

I lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. oktober 1996, som ændret ved lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 29 N ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »den skatteansættende myndighed«.

§ 6

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret ved lov nr. 1219 af 27. december 1996, lov nr. 1223 af 27. december 1996 og lov nr. 198 af 14. marts 1997, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ligningsrådet kan bestemme, at den i stk. 1, nr. 3, nævnte ansættelse, for så vidt angår fysiske personer og dødsboer, foretages af den kommunale skattemyndighed, jf. ligningslovens § 32 D, og for så vidt angår juridiske personer bortset fra dødsboer foretages af told- og skatteforvaltningen, jf. skattestyrelseslovens § 12 A.«

§ 7

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret ved lov nr. 1078 af 20. december 1995, lov nr. 487 af 12. juni 1996 og lov nr. 1219 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, ændres »den i § 24 i selskabsskatteloven og den i § 14 i fondsbeskatningsloven omhandlede kommune« til: »den kommune, hvor den juridiske person er hjemmehørende,».

§ 8

Stk. 1 . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for lovens gennemførelse.

Stk. 2 . Skatteministeren kan endvidere for perioden indtil udgangen af 1998 bestemme sådanne fravigelser fra skattelovgivningens øvrige regler om fremgangsmåder ved selvangivelse, ligning, klage, opkrævning og afregning, som gennemførelsen af denne lov nødvendiggør.

§ 9

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 . Lovens § 1 og §§ 3-8 har virkning fra og med den 1. juli 1998. Den kommunale skattemyndighed træffer dog efter de hidtidige processuelle regler afgørelse om foretagelse af skatteansættelser og ændring af skatteansættelser vedrørende juridiske personer bortset fra dødsboer, i det omfang der inden den 1. juli 1998 er udsendt en agterskrivelse efter § 3, stk. 4, i skattestyrelsesloven. Klager over den kommunale skattemyndigheds afgørelser efter § 2, nr. 1, i skattestyrelsesloven i sager vedrørende juridiske personer bortset fra dødsboer skal indgives til skatteankenævnet, hvis afgørelsen er truffet før den 1. juli 1998 eller afgørelsen er truffet i en sag som nævnt i 2. pkt.

Stk. 3 . Lovens § 2 har virkning for selvangivelser m.v., der efter skattekontrolloven skal indgives den 1. oktober 1998 eller senere.

Stk. 4. Såfremt enighed om en aftale som nævnt i skattestyrelseslovens § 38, stk. 2, ikke kan opnås, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, for tiden indtil 30. juni 2002 pålægge kommunen i nærmere angivet omfang at udføre ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer med dertil hørende administrative opgaver. Eventuelt vederlag efter § 38, stk. 2, 2. pkt., for opgaver pålagt efter stk. 1 aftales mellem kommunen og skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen