Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige punktafgiftslove (Afgift af flasker, dunke og karburatorsprit, forhøjelse af visse punktafgifter, ændring af snitbredden for tobak samt ophævelse af afgiftsfritagelse for slagger)(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 7. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, litra B, ændres »1,5 mm« til: »1 mm«.

2. I § 1, litra C, indsættes efter »punkt B«: », hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm«.

3. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Som anden røgtobak omfattet af stk. 1, litra C, betragtes også tobak, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på over 1 mm, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.«

§ 2

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »12 kr. 50 øre« til: »14 kr. 20 øre«.

2. § 15, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 3, ophæves sidste pkt.

4. I § 19, stk. 1, nr. 1, ændres »18 kr. 75 øre« til: »21 kr. 30 øre«, i nr. 2 ændres »22 kr. 50 øre« til: »25 kr. 55 øre«, i nr. 3 ændres »12 kr. 50 øre« til: »14 kr. 20 øre«, i nr. 4 ændres »15 kr. 00 øre« til: »17 kr. 05 øre«, i nr. 5 ændres »9 kr. 40 øre« til: »10 kr. 70 øre«, i nr. 6 ændres »6 kr. 25 øre« til: »7 kr. 10 øre«, i nr. 7 ændres »7 kr. 50 øre« til: »8 kr. 50 øre«, og i nr. 8 ændres »3 kr. 75 øre« til: »4 kr. 25 øre«.

5. I § 22, stk. 4, ændres »3 kr. 75 øre« til: »4 kr. 25 øre«, og »12 kr. 50 øre« ændres til: »14 kr. 20 øre«.

§ 3

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »3 kr. 00 øre« til: »3 kr. 40 øre«.

2. I § 4 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, såfremt varerne er bestemt til fremstilling af afgiftspligtige varer eller videresalg en gros.«

3. § 5, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

4. § 5, stk. 5, sidste pkt., ophæves.

§ 4

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 13. juli 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »80 øre« til: »1 kr. 00 øre«.

§ 5

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 7. august 1996, som ændret ved § 11 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »4 kr. 35 øre« til: »5 kr. 45 øre«.

2. I § 11, stk. 1, nr. 2, ændres »5 kr. 22 øre« til: »6 kr. 54 øre«.

3. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »pos. 2101 10« til: »pos. 2101 11«, og »11 kr. 31 øre« ændres til: »14 kr. 17 øre«.

4. I § 11, stk. 2, ændres »pos. 0901 40« til: »pos. 0901 90« og »pos. 2101 10« til: »pos. 2101 12«.

5. I § 11 b, nr. 1, ændres »5 kr. 00 øre« til: »6 kr. 25 øre«.

6. I § 11 b, nr. 2, ændres »12 kr. 50 øre« til: »15 kr. 60 øre«.

§ 6

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Afgiften udgør 210 kr. pr. t ved deponering af restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse i de i § 11, stk. 5, nævnte anlæg.«

2. I § 11 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anvendelse af restprodukter fra sådanne kraftværker i bygge- og anlægsarbejder er fritaget for registrering, medmindre registreringspligt følger af stk. 1.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

3. I § 11, stk. 6, der bliver stk. 7, ophæves litra d .

4. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved forbrænding af affald på kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse opgøres den afgiftspligtige vægt af affaldet som vægten af det affald, der er tilført virksomheden i perioden.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 7

I lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Der svares endvidere afgift af flasker og dunke til andre varer end de i stk. 1 nævnte, som er beregnet til detailsalg, og som har et rumindhold på under 20 l.

Stk. 3. Fritaget for afgift er flasker og dunke til emballering af medicin og mejeriprodukter.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. For beholdere omfattet af § 1, som er af karton eller af laminater af forskellige materialer, udgør afgiften:

 

                           pr. stk. 

 1. med et rumindhold under 10 cl ..............    15 øre 

 2. med et rumindhold ikke under 10 cl 

  og ikke over 40 cl  ........................    30 øre 

 3. med et rumindhold over 40 cl, men ikke 

  over 60 cl  ................................    50 øre 

 4. med et rumindhold over 60 cl, men ikke 

  over 110 cl  ............................... 1 kr. 00 øre 

 5. med et rumindhold over 110 cl, men ikke 

  over 160 cl  ............................... 1 kr. 50 øre 

 6. med et rumindhold over 160 cl  ............ 2 kr. 00 øre 

 Stk. 2. For beholdere omfattet af § 1, som er af andre materialer 

  end de i stk. 1 nævnte, udgør afgiften: 

                           pr. stk. 

 1. med et rumindhold under 10 cl ..............    25 øre 

 2. med et rumindhold ikke under 10 cl og 

  ikke over 40 cl  ...........................    50 øre 

 3. med et rumindhold over 40 cl, 

  men ikke over 60 cl  .......................    80 øre 

 4. med et rumindhold over 60 cl, men 

  ikke over 110 cl  .......................... 1 kr. 60 øre 

 5. med et rumindhold over 110 cl, men 

  ikke over 160 cl  .......................... 2 kr. 40 øre 

 6. med et rumindhold over 160 cl  ............. 3 kr. 20 øre.« 

3. I § 2 b, nr. 1, ændres »9 kr.« til: »10 kr.«

4. I § 2 b, nr. 2, ændres »20 kr.« til: »22 kr.«

§ 8

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 24. september 1996, som ændret ved lov nr. 1214 af 27. december 1996, § 1 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og lov nr. 450 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 16:

 • »16) Karburator- væske 337 øre/l 334,2 øre/l«.

2. I § 3, stk. 2, indsættes efter »nr. 15«: »og 16«.

3. I § 11, stk. 2, sidste pkt., indsættes efter »15«: »og 16«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998. § 1, stk. 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, træder dog i kraft den 1. april 1998 og § 8 den 1. februar 1998, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, stk. 3, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1. Bestemmelsen har virkning fra den 1. april 1998.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 1998 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller deponeres på deponeringsanlæg, jf. dog stk. 4. Dog finder § 1, stk. 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, og § 8 anvendelse på varer, der fra og med henholdsvis den 1. april 1998 og den 1. februar 1998 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 4. Afgiftsforhøjelserne i § 2, nr. 1, 4 og 5, finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra og med den 1. januar 1998 udleveres fra virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 5, i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., færdigfremstilles eller anvendes i virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 2, i den nævnte lov, tilgår eller udleveres fra virksomheder, der er registreret efter § 4 i den nævnte lov, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 5. Virksomheder, der er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., skal opgøre deres samlede lagerbeholdning af afgiftspligtige varer pr. 1. januar 1998 og indsende opgørelsen over lagerbeholdningen til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. januar 1998. Virksomhederne skal senest den 16. marts 1998 indbetale afgiftsforhøjelsen af den nævnte lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 6. Virksomheder, der skal registreres fra ikrafttrædelsen af § 1, stk. 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, og § 8 skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest henholdsvis den 1. marts 1998 og den 15. januar 1998.

Stk. 7. Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen pr. 1. januar 1998 af varer, der bliver afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller § 2, stk. 2, nr. 1, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 2. Virksomheder, der registreres fra ikrafttrædelsestidspunktet af § 1, stk. 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 16, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1, skal dog opgøre lagerbeholdningen henholdsvis pr. 1. april 1998 og 1. februar 1998 af varer, der bliver afgiftspligtige efter de nævnte bestemmelser. Virksomhederne skal indsende opgørelser over lagerbeholdningerne af afgiftspligtige varer til de statslige told- og skattemyndigheder senest 15 dage efter lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Andre virksomheder end de i stk. 7 nævnte, der den 1. april 1998 har en lagerbeholdning på 5.000 stk. eller derover af varer, der bliver afgiftspligtige efter § 1, stk. 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, skal senest den 15. april 1998 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning pr. 1. april 1998. Virksomhederne skal senest den 30. april 1998 indbetale afgift af den nævnte lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9. Andre virksomheder end de i stk. 7 nævnte, der den 1. februar 1998 har en lagerbeholdning på 1.000 l eller derover af varer, der bliver afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 16, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1, skal senest den 15. februar 1998 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning pr. 1. februar 1998. Virksomhederne skal senest den 28. februar 1998 indbetale afgift af den nævnte lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 10. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen efter stk. 7-9.

Stk. 11. De i stk. 7-9 nævnte virksomheder skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 12. Betales afgift efter stk. 5, 8 eller 9 ikke rettidigt, finder § 15, stk. 3, i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., § 11, stk. 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. og § 17, stk. 3, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, straffes med bøde.

Stk. 14. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

(* 1) Loven implementerer følgende direktiver: Rådets direktiv af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak, bortset fra omsætningsafgift (95/59). Rådets direktiv af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolie (92/81) som senest ændret ved RDIR 94/74.