Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.(* 1)


I medfør af § 1 a. i lov nr. 1104 af 22. december 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., som ændret ved lov nr. 422 af 10. juni 1997, fastsættes:

     § 1. I bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. foretages følgende ændring i bilag til direktiv nr. 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et medlemslands område (* 2):

  • 1) I rubrik A:
  • a) affattes punkt 3 således:

     3. Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 3 A eller 4, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art.'

  • b) indsættes følgende punkt:

»3 A. Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art.«

  • c) affattes punkt 4 således:

     4. Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset materialernes art, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art.'

  • 2) I rubrik B indsættes følgende kategori:

»30 000

- 3 A (Akvareller, gouacher og pasteller).«

     § 2. Genstande, der er omfattet af Rådets forordning nr. 3911/92/EØF af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2469/96 af 16. december 1996, og som befinder sig lovligt og definitivt her i landet, må ikke udføres fra Danmark til lande uden for Fællesskabets toldområde uden tilladelse fra Kulturværdiudvalget. Ændringen af forordningen vedrører forordningens bilag og svarer til den ændring af bilag til direktiv nr. 93/7/EØF af 15. marts 1993, som er nævnt i § 1.

     Stk. 2. Overtrædelse af Rådets forordning nr. 3911/92/EØF af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2469/96 af 16. december 1996, straffes med bøde.

     § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1998.

Kulturministeriet, den 18. december 1997

P.M.V E.B.

Niels-Jørgen Nielsen

Officielle noter

(* 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der vedrører gennemførelsen af direktiv nr. 96/100/EF, EF-tidende 1997 L 60/59 og anvendelsen af forordning nr. 2469/96 EF-tidende 1996 L 335/9.

(* 2) Bilaget er optrykt i Lovtidende som en del af lov nr. 1104 af 22. december 1993.