Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Forskningscentret for Skov & Landskab


I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner fastsættes:

§ 1. Institutionens navn er »Forskningscentret for Skov & Landskab« (FSL).

Stk. 2. FSL er en selvstændig sektorforskningsinstitution under Miljø- og Energiministeriet, jf. § 2, stk. 1, i lov om sektorforskningsinstitutioner.

§ 2. Formålet med FSL's virksomhed er at skabe og formidle viden vedrørende skov, landskab og planlægning.

§ 3. FSL har til opgave at udføre forskning, udvikling, udredning, overvågning, rådgivning og formidling inden for sit arbejdsområde.

Stk. 2. FSL's arbejdsområde er skov, pyntegrønt, park og landskab, by- og landsplanlægning samt friluftsliv og turisme.

Stk. 3. Resultaterne er rettet mod en praktisk anvendelse i de pågældende sektorer, hvor de skal danne grundlag for en bæredygtig og flersidig forvaltning.

Stk. 4. FSL har til opgave at bidrage til, at Miljø- og Energiministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.

Stk. 5. FSL har til opgave at gennemføre og vedligeholde de langsigtede forsøg, der omfatter undersøgelser af de samme skovbevoksninger og -områder over en periode på op til 150 år.

§ 4. FSL deltager i uddannelsen af forskere inden for institutionens arbejdsområde.

§ 5. FSL kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer, herunder EU-programmer.

§ 6. FSL udfører opgaver for og formidler viden til offentlige myndigheder og private i ind- og udland samt til den internationale forskningsverden i natur-, miljø- og energispørgsmål inden for institutionens arbejdsområde.

§ 7. Til gennemførelse af FSL's opgaver stilles der midler til rådighed over den årlige finanslov.

Stk. 2. FSL kan modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

Stk. 3. FSL kan mod betaling påtage sig løsning af opgaver for offentlige og private rekvirenter.

§ 8. FSL ledes af en bestyrelse, jf. § 3 i lov om sektorforskningsinstitutioner. Nærmere regler for bestyrelsens og den øvrige ledelses ansvar og opgaver samt bestyrelsens sammensætning og udpegning fastsættes i den for FSL gældende vedtægt.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.

Miljø- og Energiministeriet, den 18. december 1997

Svend Auken

/ Niels Elers Koch

Officielle noter

Ingen