Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Godkendelse og indretning m.v. af taxier, limousiner og biler til
  Kapitel 2 Taxameter, kontrolapparat og plombering m.v.
  Kapitel 3 Taglygte, friskilt, kommunikationsradio, bevillingsnummerplade og
  Kapitel 4 Trafikbog eller printerudskrift
  Kapitel 5 Taxameterkontrollanter
  Kapitel 6 Befordring af passagerer m.v.
  Kapitel 7 Dispensationsbestemmelse, straffebestemmelser, ikrafttrædelse og
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v.


I medfør af § 12, stk. 1 og § 16, stk. 2, i lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. fastsættes følgende:

Kapitel 1

Godkendelse og indretning m.v. af taxier, limousiner og biler til

sygetransport

§ 1. Motorkøretøj, der anvendes til taxikørsel, herunder limousinekørsel, eller sygetransport, skal forinden anvendelsen være godkendt og registreret hertil. Motorcykel kan ikke godkendes til disse anvendelser.

§ 2. En taxi og en limousine skal ved standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse være godkendt til taxikørsel eller fundet egnet hertil (d.v.s. opfylde kravene i §§ 3-6), medmindre bilen tilsvarende findes egnet og godkendes ved et af Statens Bilinspektion udpeget synssted i hver region.

Stk. 2 . Bilen kan godkendes til befordring af personer i kørestole, uanset denne indretning ikke er omfattet af en typegodkendelse, jf. stk. 1.

§ 3. En taxi og en limousine skal være indrettet til befordring af mindst 5 og højst 9 personer, føreren medregnet. En taxi skal have lukket karrosseri med mindst 3 døre til ind- og udstigning.

Stk. 2 . Kommunalbestyrelsen kan dog tillade anvendelse af en taxi indrettet til befordring af 4 personer, føreren medregnet. Tilladelsen er betinget af, at der fastsættes lavere maksimaltakst.

Stk. 3. Når der i bekendtgørelsen henvises til kommunalbestyrelsen, forstås der Storkøbenhavns Taxinævn for så vidt angår Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt, jf. § 15, stk. 1 i lov om taxikørsel m.v.

§ 4. I en taxi og en limousine skal den vandrette afstand fra forside af passagerryglæn til bagside af foranstående ryglæn være mindst 750 mm, målt ved sædehyndens øverste punkt med ryglæn i normalstilling. For klapsæder kan afstanden nedsættes til 650 mm. Førerstolen skal ved målingen være indstillet til en samlet afstand på 950 mm fra førersædets ryglæn til uaktiveret bremsepedal.

Stk. 2 . Afstanden fra passagersædets overflade til tagbeklædning målt såvel lodret som langs ryglænet skal enten være mindst 850 mm, når sædet er ubelastet, eller 900 mm, når sædet belastes med 750 N ( 75 kg).

Stk. 3 . Ved bagsæde til 3 passagerer skal den indvendige bredde være mindst 1420 mm, målt ved overkant af eventuelt armlæn eller 200 mm over sædehyndens overflade , 150 mm foran ryglænets midte ved bagsædets yderpladser. Lokale indpresninger i sidebeklædningen ud for måleområdet, der reelt ikke bidrager til opfyldelse af pladskravet, må ikke medregnes i breddemålet.

Stk. 4 . Ved bagsæde til 2 passagerer skal den indvendige bredde tilsvarende være mindst 1000 mm.

Stk. 5 . Ved forsæde til 2 passagerer skal den indvendige bredde tilsvarende være mindst 1150 mm målt fra et lodret plan gennem ratcentrum til dørbeklædning.

Stk. 6 . Ved forsæde til 1 passager skal den indvendige bredde tilsvarende være mindst 750 mm.

Stk. 7 . Bilen kan uanset bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, ud over de almindelige sæder, være forsynet med et særligt sæde indrettet til højst 2 børn under 12 år. Bilen må dog højst være indrettet til befordring af 9 personer, føreren medregnet. Bestemmelserne i § 4, stk. 1 og 2 skal ikke være opfyldt ved pågældende sæde.

§ 5. Passagerrummet i en taxi og en limousine skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet og tændes automatisk, når en hvilken som helst af bilens døre åbnes.

§ 6. En buslignende taxi eller limousine skal ikke opfylde bestemmelserne i § 4, stk. 1 og 2, såfremt

 • 1) afstanden fra forside af passagerryglæn til bagside af foranstående ryglæn, målt 600 mm over gulvet, er mindst 620 mm,
 • 2) afstanden fra passagersædets overflade til tagbeklædning, målt fra sædets midterlinie ved ryglænet såvel lodret som langs ryglænet, er mindst 950 mm, og
 • 3) højden fra gulv til tagbeklædning er mindst 1250 mm.

§ 7. Bil til sygetransport skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

Kapitel 2

Taxameter, kontrolapparat og plombering m.v.

§ 8. En taxi skal være udstyret med taxameter. Taxametret skal til enhver tid fungere korrekt og i overensstemmelse med de gældende takster. Det skal angive det indkørte beløb og den takst, hvortil det er stillet. Disse angivelser skal uden vanskelighed kunne aflæses af passagererne og være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

Stk. 2. Et mekanisk eller elektromekanisk taxameter skal være godkendt og mærket (e-mærket) i henhold til Rådets direktiv nr. 77/95/EØF om mekaniske taxametre.

Stk. 3. For elektroniske taxametre gælder:

 • 1) Taxametrets konstruktion, indretning og funktion skal opfylde specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148.
 • 2) Der skal for hver taxametertype foreligge erklæring fra taxameterfabrikanten om, at hvert taxameter i en serienummerrække opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148.

I stedet for erklæringen kan udstedes en afprøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningslaboratorium, der for den konkrete taxametertype dokumenterer opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148.

 • 3) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 skal forevises for taxameterkontrollanten ved installation af taxametret. Taxameterkontrollanten skal opbevare et eksemplar (kopi) af dokumentationen.

Stk. 4. Der må ikke foretages konstruktive ændringer af taxametret.

Stk. 5. Taxametret og dets forbindelse til vognen (transmission og strømforsyning) skal være plomberet efter reglerne i bilag 1, afsnit III (2).

Stk. 6 . Installation, justering, reparation og plombering af taxametre og udstedelse af taxameterattester må kun foretages af en godkendt taxameterkontrollant, jf. kapitel 5.

Stk. 7 . Den senest udfærdigede taxameterattest skal til enhver tid forefindes i vognen og på forlangende forevises for politiet. Ved udskiftning til anden dækstørrelse end den, der fremgår af attesten, skal der indhentes ny attest. Beskadigede plomberinger skal omgående fornyes.

Stk. 8 . Når en taxi fremstilles for Statens Bilinspektion i forbindelse med registrering eller periodisk syn, skal der samtidig forevises en ikke over 6 måneder gammel taxameterattest.

Stk. 9. Politiet kan til enhver tid foretage kontrol af et taxameter og dets plombering. I forbindelse hermed har føreren af taxien pligt til uden betaling at foretage en prøvekørsel over en rimelig strækning. Politiet skal efter endt prøvekørsel udstede en kvittering, der angiver begyndelses- og sluttidspunktet for kørslen og taxametrets udvisende. Konstateres der fejl ved taxametret, kan politiet forlange taxien sat ud af drift, indtil det ved forevisning af en ny taxameterattest er konstateret, at fejlen er udbedret.

Stk. 10 . Statens Bilinspektion skal ved syn af taxier stikprøvevis foretage en kontrol af taxametre og kontrolapparater.

§ 9. En taxi, der har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, skal være udstyret med et kontrolapparat, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har været passagerer i vognen (besatte kilometre). Kontrolapparatet skal opfylde de i bilag 1, om kontrolapparater, nævnte krav. Bestemmelserne i § 8, stk. 4, 5, 6, 7, 8 og 9 finder tilsvarende anvendelse for kontrolapparat.

§ 10. En limousine og en bil til sygetransport må ikke være forsynet med taxameter eller kontrolapparat.

Kapitel 3

Taglygte, friskilt, kommunikationsradio, bevillingsnummerplade og

påskrifter m.v.

§ 11. På en taxi skal der være anbragt en taglygte. Taglygten skal være tændt i lygtetændingstiden, når der søges hyre. Taglygten må ikke kunne tændes, når taxametret er i funktion. Lygten skal fremad vise grønt lys uden at blænde og være forsynet med påskriften »Taxi« udført i bogstavhøjde på mindst 50 mm. Den lysende flade skal være mellem 185 og 300 cm2. Viser lygten lys bagud, skal det være rødt. En taxi kan under udførelse af specielle kørselsopgaver køre uden taglygte, hvis udførelsen af disse kørselsopgaver kræver særlig afmærkning, som f.eks. skolebørnsskilt.

Stk. 2 . En taxi skal bag forruden have et rektangulært skilt med påskriften »Fri«, der skal benyttes, når der søges hyre. Skiltet skal i lygtetændingstiden, vise grønt lys fremad, som ikke må blænde. Skiltet må ikke benyttes og ikke kunne lyse, når taxametret er i funktion. Skiltet må endvidere ikke benyttes, når der ikke søges hyre.

Stk. 3 . En taxi, der har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, skal være forsynet med kommunikationsradio, der har forbindelse til samtlige bestillingskontorets radiokanaler samt efter aftale eventuelt til andre bestillingskontorer. Det er ikke tilladt at installere tele- eller radiokommunikation med forbindelse uden om bestillingskontorer. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, for eksempel til betjening af lægekørsel og lignende, gøre undtagelse herfra. Det er tilladt at installere mobiltelefon til privat brug.

Stk. 4 . På taglygten, tagreklameskilt eller bag på taxien skal der tydeligt synligt være anbragt en bevillingsnummerplade med bevillingsnummeret vendende bagud. Ved enhver bevillingsudstedelse tildeles der den taxi, bevillingen vedrører, et bevillingsnummer. Bevillingsnummeret, der består af det i bilag 5 for den pågældende kommune fastsatte områdenummer og et af kommunalbestyrelsen fastsat løbenummer med en bindestreg imellem, påføres bevillingen. Bevillingsnummerpladen udleveres mod betaling af kommunalbestyrelsen sammen med bevillingen. Bortkommer pladen eller beskadiges den, kan en ny plade udleveres af kommunalbestyrelsen mod ny betaling. Samtidig afleveres den hidtil anvendte plade, for så vidt den ikke er bortkommet, i hvilket tilfælde kommunalbestyrelsen kræver skriftlig erklæring herom. Indtil en ny plade kan udleveres, skal der benyttes en erstatningsplade, der ligeledes udleveres af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Bevillingshaveren kan forbyde tobaksrygning i taxien. I så fald skal taxien være afmærket herom på en for publikum iøjnefaldende måde, både udvendig og indvendig.

Stk. 6 . En taxi skal være forsynet med bagagebærer, bagagerum eller lignende, således at passagererne kan forlange enten 1 barnevogn eller 1 cykel medbragt.

Stk. 7 . En taxi skal udvendig på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskrift om navn og telefonnummer for det bestillingskontor, ejeren er tilsluttet, eller hvis ejeren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, ejerens eller firmaets navn, adresse og/eller telefonnummer. Navn, adresse og telefonnummer skal udføres i en bogstavhøjde på mellem 36 og 60 mm og en talhøjde på mellem 15 og 60 mm. Påskriften skal være i en farve, der tydeligt afviger fra køretøjets farve. Påskriften skal være direkte påført taxiens karrosseri og må ikke udføres ved hjælp af aftagelige skilte eller lignende.

Stk. 8. Bevillingen, et eksemplar af de gældende takstbestemmelser og kørselsreglementet, som udleveres af kommunalbestyrelsen, skal opbevares i taxien og på forlangende forevises for passagererne.

Stk. 9 . I en taxi skal der på et for passagererne iøjnefaldende sted være anbragt et opslag, der angiver, at bevilling, takstbestemmelser og kørselsreglement forefindes i taxien, samt hvilket antal passagerer, herunder børn under 12 år anbragt på særligt børnesæde, taxien er godkendt til.

Stk. 10. En taxi kan forsynes med overfaldsalarm, hvor alarmsystemet består af højst 2 hurtigt blinkende røde lygter, der er sammenbygget med taglygten. Lygterne aktiveres af en skjult kontakt i kabinen, hvorved der samtidig over taxiens kommunikationsradio åbnes forbindelse til bestillingskontoret, der vil kunne høre samtale i taxien. Systemet må kun kunne afbrydes uden for taxiens førerrum.

§ 12. En limousine må ikke være forsynet med det i § 11 nævnte udstyr m.v., bortset fra stk. 3, 5 og relevante bestemmelser i stk. 10.

§ 13. En bil til sygetransport skal udvendigt på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskriften »Sygetransport«. Påskriften skal være udført efter bestemmelserne i § 11, stk. 7.

Kapitel 4

Trafikbog eller printerudskrift

§ 14. I enhver taxi skal findes en trafikbog, der på forlangende skal forevises og om fornødent udlånes til politiet. Trafikbogen skal af kommunalbestyrelsen være godkendt til den pågældende bil og være forsynet med kommunalbestyrelsens påtegning herom. Der må kun være een trafikbog i brug ad gangen, uanset om der er flere førere af vognen.

Stk. 2 . Trafikbogen skal indeholde mindst 50 tredobbelte blade (stamblad og 2 kopier), der skal være forsynet med fortløbende numre. Hvor bevillingshaveren er tilsluttet et bestillingskontor, skal hvert af de tredobbelte blade omfatte een førers vagt, jf. bilag 3. Hvor bevillingshaveren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, må hvert af de tredobbelte blade højst omfatte 1 døgn (kørselsperiode), idet navn, fødselsår og -dato samt adresse på førerne af vognen skal være anført på indersiden af trafikbogens omslag, jf. bilag 4.

Stk. 3 . Trafikbogen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 3 og 4. Førerens navn, begyndelsestidspunktet - angivet med 4 cifre - for den enkelte førers vagt, kørselsdatoen samt oplysning om kontroltællerens udvisende på tidspunktet for vagtens begyndelse skal indføres i trafikbogen straks ved vagtens/kørselsperiodens begyndelse. Oplysning om eventuel returkørsel, der udføres til nedsat takst i henhold til gældende takstregulativ, skal indføres straks ved kørslens start og afslutning. Såfremt prisen for kørsel er beregnet på anden måde end efter taxameter, skal begyndelsestidspunktet indføres i trafikbogen, umiddelbart inden den pågældende kørsel påbegyndes, og sluttidspunktet samt det indkørte beløb umiddelbart efter kørslens afslutning. Oplysninger om eventuelle fejlture indføres straks efter, at de er konstateret, og hvis vognen er tilsluttet et bestillingskontor, anmeldt til dette. De øvrige oplysninger indføres umiddelbart efter vagtens eller kørselsperiodens afslutning. Ved slutningen af en måned angives køretøjets kilometertællers udvisende.

Stk. 4 . Trafikbogen skal føres fortløbende og tydeligt med kuglepen på en sådan måde, at stamblad og kopier føres samtidigt. Der må ikke foretages rettelser. Såfremt der skrives forkert på en side, eller en side ved en fejltagelse overspringes, skal den forsynes med en skråstreg og må ikke siden benyttes. Af hvert tredobbelt blad opbevares stambladet i trafikbogen, medens den ene kopi ved vagtens eller kørselsperiodens ophør afleveres til bevillingshaveren. Trafikbogen skal af bevillingshaveren opbevares mindst 5 år regnet fra sidste indførsel og skal på forlangende udlånes til politiet eller kommunalbestyrelsen. Dette gælder også for ubrugte trafikbøger.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med politiet godkende -eventuelt i en prøveperiode- at trafikbogen erstattes med printerudskrifter, såfremt udskrifterne

 • 1) svarer til de krævede oplysninger i trafikbogen,
 • 2) udskrives tydeligt og holdbart, og
 • 3) angives logisk og i forståelig terminologi.

Stk. 2. Efter hver vagt udskrives udskrift i 2 eksemplarer. Det ene afleveres til bevillingshaveren, der skal opbevare udskrifterne i mindst 5 år. Udskrifterne skal på forlangende udlånes til politiet eller kommunalbestyrelsen. I taxien opbevares de seneste 2 udskrifter, som på forlangende skal forevises eller udlånes til politiet. Politiet kan forlange en udskrift, uanset pågældende vagt endnu ikke er afsluttet.

Kapitel 5

Taxameterkontrollanter

§ 16. Godkendelse af personer som taxameterkontrollanter meddeles af Statens Bilinspektion på en af Statens Bilinspektion udfærdiget godkendelsesblanket.

Stk. 2. Godkendelsen er personlig. I virksomheder, der drives i selskabsform, udstedes godkendelsen til den person, der har ansvaret for virksomhedens økonomiske og administrative drift. Der kan i virksomheden etableres en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, der på taxameterkontrollantens vegne kan underskrives af bestemte, kvalificerede medarbejdere.

Stk. 3 . Godkendelsesblanketten skal indeholde de regler for udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed, som fremgår af bilag 2.

Stk. 4. Godkendelsen meddeles for højst 10 år ad gangen. Ansøgning om fornyelse indgives af taxameterkontrollanten inden udløbet af godkendelsen.

Stk. 5. Ved ansøgning om godkendelse som taxameterkontrollant skal ansøgeren dokumentere faglige kvalifikationer og et indgående kendskab til den teknik, der benyttes i taxametre og kontrolapparater og være i besiddelse af fornødne faciliteter. Ansøgere skal desuden findes egnede til at udøve offentlig kontrolvirksomhed.

Stk. 6. Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene i § 3, stk. 1, nr. 1-5, 7 og 8, 2. led i lov om taxikørsel m.v. Ansøgeren må ikke have interesser i taxivognmandsvirksomhed.

Stk. 7. Statens Bilinspektion kan blandt flere ansøgere udvælge og godkende den i forhold til det samlede behov bedst kvalificerede til taxameterkontrollant.

Stk. 8. Statens Bilinspektion fastsætter behovet for og antallet af taxameterkontrollanter ud fra hensynet til tilfredsstillende betjening af erhvervet.

Stk. 9. Taxameterkontrollanten udsteder taxameterattester. Attesterne trykkes løbenummererede ved Statens Bilinspektions foranstaltning. Udgifterne hertil betales af taxameterkontrollanten.

Stk. 10. Attesterne skal anvendes i løbenummerorden. Løbenummeret på den sidst udstedte taxameterattest overføres til den nye taxameterattest, når en sådan udstedes. Såfremt den sidst udstedte taxameterattest er udstedt af en anden taxameterkontrollant, skal denne desuden påføres den nye taxameterattest. Forsiden udleveres til opbevaring i taxien. Kopien opbevares af taxameterkontrollanten. Ved fejludfyldning overstreges attesten og anbringes med kopien ved de opbevarede attestkopier. Kopierne skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 11. Kopierne skal på forlangende udlånes til politiet, kommunalbestyrelsen eller Statens Bilinspektion. Kopierne må ikke overlades andre.

Kapitel 6

Befordring af passagerer m.v.

§ 17. En taxi, en limousine og en bil til sygetransport må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til.

Kapitel 7

Dispensationsbestemmelse, straffebestemmelser, ikrafttrædelse og

overgangsbestemmelser m.v.

Dispensationsbestemmelse

§ 18. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straffebestemmelser

§ 19. Overtrædelse af § 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, §§ 4-6, § 7, § 8, stk. 1-9, §§ 9-10, § 11, stk. 1-9, §§ 12-14, § 15, stk. 2, § 16, stk. 9-11, § 17 og § 21, stk. 1-2 og stk. 5, kan straffes med bøde.

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 87 af 10. marts 1980 om særlige krav til hyrevogne som ændret ved bekendtgørelse nr. 796 af 2. december 1986 og bekendtgørelse nr. 140 af 24. marts 1981 om kontrolapparater, taksametre og trafikbøger i hyrevogne.

Overgangsbestemmelser

§ 21. Mekaniske og elektromekaniske taxametre, der ikke er godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv nr. 77/95/EØF om mekaniske taxametre, kan fortsat anvendes indtil den 1. januar 1999, forudsat de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Elektroniske taxametre, der ikke opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, og som er taget i brug eller tages i brug inden den 1. januar 1999, må anvendes, forudsat de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Kontrolapparat med mekanisk tælleværk kan fortsat anvendes indtil den 1. januar 1999.

Stk. 4. Godkendelser af taxameterkontrollanter, udstedt før den 1. januar 1998, forbliver gældende på de hidtidige vilkår indtil den 1. januar 2005. Ansøgning om fornyet godkendelse sker efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. En taxi, en limousine og en bil til sygetransport kan indtil den 1. januar 1999 befordre flere børn end det antal passagerer, bilen er godkendt til, i henhold til de hidtidige gældende regler.

Trafikministeriet, den 16. december 1997

Bjørn Westh

/ Bo Tarp

Bilag 1

Særlige regler for taxametre og kontrolapparater

I:

Taxametrets funktion:

Et taxameter skal automatisk udregne og til stadighed angive de beløb, der skal betales i forhold til en tilbagelagt vejstrækning, og - under en vis hastighed - i forhold til den tid pågældende taxi har været hyret. Taxametret skal endvidere have et tælleværk, som viser:

1. den samlede vejlængde, som taxien har tilbagelagt (kilometer),

2. den samlede vejlængde som er tilbagelagt, mens taxien er hyret (kilometer),

3. det samlede antal gange taxien har været hyret,

4. antal takstenheder eller totalbeløb.

II:

Kontrolapparatets funktion:

Et kontrolapparat skal registrere, om der har været passagerer i taxien under kørslen (besatte kilometre). Kontrolapparatet skal fungere overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Kontroltælleren skal endvidere opfylde følgende bestemmelser:

1. Kontroltælleren skal kontinuerligt sammentælle og elektronisk angive antallet af besatte kilometre i mindst 4 cifre.

2. Kontroltælleren må ikke kunne nulstilles eller kunne slette optalte kilometre eller dele heraf. I kontroltælleren kan angivelsen ske i trin for hver talt kilometer. Impulstælleværker anses for at fungere kontinuerligt, når der tælles flere impulser end 500 pr. 1000 m kørsel.

3. Aflæsning af cifrene skal til enhver tid kunne ske direkte eller kunne foretages uden anvendelse af værktøj.

4. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger (sædekontakter), der indbygges i sæderne, eller

5. kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger, der fungerer ved hjælp af moduleret infrarødt lys og fotoceller, hvor aktiveringen sker ved brydning af lysstrålen mellem hver sender- og modtagerenhed. Apparatet og dets forbindelser skal være upåvirkeligt af indstråling af sollys eller af tilfældig elektromagnetisk stråling.

6. Kontaktanordningerne skal aktivere kontrolapparatet, når der medtages passagerer, uanset på hvilke passagersæder disse sætter sig. Dette gælder også for passagerer i kørestole.

7. Der må ikke foretages indgreb, der kan hindre kontaktanordningernes tilsigtede funktion, og kontaktanordningerne skal være anbragt beskyttet, dels mod indgreb i deres tilsigtede funktion, dels mod ødelæggelse ved taxiens normale brug.

8. Kontrolapparatet skal tillige aktiveres af taxametret, når dette er indstillet på et takstområde og er slået til.

9. Synligt for føreren skal forefindes en kontrollampe, der lyser, eller et displaysymbol der indikerer, når kontrolapparatet er aktiveret, og der registreres kontrolkilometre.

III:

Installation, plombering , reparation og afprøvning af taxametre og kontrolapparater:

1. Installation af taxametre og kontrolapparater.

1.1 Taxametret skal med hensyn til førstegangsindstillingen være tilpasset det aktuelle køretøj i overensstemmelse med taxameterfabrikantens forskrifter.

1.2 Taxametret og kontrolapparatet skal være monteret på en sådan måde, at der ikke fremstår skarpe kanter til fare eller ulempe for chauffør eller forsædepassagerer.

1.3 Taxametre, der er forsynet med uoriginale huller eller tilslutninger igennem kabinettet, må ikke monteres.

1.4 Taxametre skal monteres således, at såvel bagsæde- som forsædepassagerer uden vanskelighed kan aflæse taxametrets udvisende.

1.5 Taxametret skal være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

1.6 Kontrolapparatet kan være sammenbygget med taxametret. Er kontrolapparatet installeret separat, kan det have fælles transmission eller impulsgiver med taxametret.

1.7 Strømforsyning til taxameter og kontrolapparat skal ske direkte fra taxiens akkumulatorpolsko.

2. Plombering af taxametre og kontrolapparater .

2.1 Taxametret, kontrolapparatet, deres forbindelser til taxien (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være plomberet på en sådan måde, at indgreb i taxametrets og kontrolapparatets funktion kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes.

2.2 Taxametret, kontrolapparatet, deres forbindelser til taxien (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være kontrolleret og plomberet af en taxameterkontrollant.

2.3 Plomberne skal være forsynet med det af Statens Bilinspektion tildelte nummer. Det er tilstrækkeligt, at plombens ene side indeholder dette nummer.

2.4 Alle transmissionens samlinger, ved udvekslinger og ved indføringen til taxametret, herunder udtaget fra gearkassen eller impulsgiver, skal være plomberet.

2.5 I EØF-typegodkendelsesattesten for e-godkendte taxametre er fastsat plombernes placering og eventuelt arten og formen af disse plomberinger. Kontrol og plombering skal være foretaget af en taxameterkontrollant.

2.6 Antallet af monterede plomber samt plombernes mærkning anføres på den taxameterattest, som udstedes af taxameterkontrollanten.

3. Kontrol af taxametre og kontrolapparater.

Kontrollen skal omfatte:

 • 1) Taxametrets udvisende ved kørsel for samtlige installerede takster, jf. afsnit 3.1,
 • 2) taxametrets udvisende i forbindelse med ventetid, jf. afsnit 3.3 og
 • 3) kontrolapparatets funktion og nøjagtighed, jf. afsnit 3.5.

3.1 Kontrol ved kørsel.

Kontrollen af taxametrets udvisende ved kørsel kan foretages enten ved:

 • 1) Kørsel over opmålt vejstrækning,
 • 2) benyttelse af målehjul eller
 • 3) benyttelse af taxameterprøvestand (rullefelt).

Vejbanen skal bestå af jævn asfalt eller cement, og strækningen skal være lige og uden vejkryds eller andre elementer, der kan forhindre en jævn gennemkørsel af kontrolstrækningen.

Vejstrækningens længde bør give mulighed for kontrol af mindst 3 »slag« i samme kørselsretning.

Ved »slag« forstås den periodiske ændring i taxametrets udvisende, der tilkendegiver, at en fastsat vejstrækning er gennemkørt.

Opmåling af vejbanen bør foretages med stålmålebånd.

Afmærkning bør foretages med maling i vejkanten.

Tilladelse til denne afmærkning bør indhentes ved Vejmyndighederne.

Vej- og tolerancemærkerne aftegnes i vejkanten med tolerance som beskrevet under nedenstående punkt. »Taxametrets nøjagtighed og tolerance«.

Hastigheden ved passage af vejmærke 0, hvor taxametret slås til, skal være så stor, at den i taxametret indbyggede ventetidstælling er udkoblet.

Denne hastighed (omkoblingshastigheden) skal beregnes på grundlag af den i takstregulativet eller - hvis sådant ikke forefindes - den i taxameterattestens angive km-takst og ventetakst således:

 

 Ventetakst (kr./time) 

 ----------------------   = (km/time) 

 km - takst (kr./km) 

3.2 Taxametrets nøjagtighed og tolerance under kørsel.

Taxametret skal være justeret til nøjagtig udvisende i henhold til takstregulativet eller anden takstangivelse. Inden kontrollen udføres, må det konstateres, om køretøjets data er i overensstemmelse med taxameterattestens oplysninger. For at imødegå visse måleusikkerheder ved kontrollen tillades følgende tolerance:

 • 1) for den første vejstrækning + 1,5%/-0,5% af vejstrækningens sande længde; dog er denne tolerance for førstevejstrækninger under 1000 meter + 15 meter/- 5 meter,
 • 2) for de følgende vejstrækninger +/- 1% af vejstrækningens sande længde.

Tolerancegrænserne afmærkes som anført på vejbanen, og henholdsvis 1. og 3. »slag« skal under afprøvningen falde inden for disse toleranceområder.

3.3 Kontrol af ventetid.

Når en taxi er udtaget til kontrol, skal der altid foretages kontrol af taxiens ventetid, der indgår i det beløb, taxametret udviser. Kontrollen foretages med stopur, medens taxien holder stille.

Tiden for det enkelte »slag« kontrolleres, og der kontrolleres mindst 3 »slag«.

3.4 Taxametrets nøjagtighed og tolerance under ventetid.

Med hensyn til ventetid skal taxametret være indstillet til nøjagtig udvisende, men af hensyn til aktiveringsusikkerheden ved start af taxameter og stopur tillades en vis tolerance:

 • 1) For den første periode + 2%/- 1% af periodens længde, dog er usikkerheden for første perioder under 10 min. + 12 sekunder/- 6 sekunder.
 • 2) For de følgende perioder + 2%/- 1% af periodens sande længde.

3.5 Kontrolapparatets nøjagtighed og tolerance.

I de tilfælde, hvor kontrolapparatet er sammenbygget med (indeholdt i) taxametret, skal kontrolapparatets tæller og taxametrets tæller for besatte kilometre fungere synkront.

Separat kontrolapparat skal tælle overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Af hensyn til konstruktive forskelle i tælleværkerne tillades en afvigelse på højst 1% mellem tællervisningerne for en gennemkørt vejstrækning.

Bilag 2

Regler for udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed

1. Ved udøvelsen af taxameterkontrollantvirksomhed skal der udvises omhu og ansvarlighed, idet taxameterkontrollanten er et vigtigt led i den kontrol, som skal hindre omgåelser af bestemmelserne om taxikørsel.

2. Installation, kontrol og takstændring af taxameter og kontrolapparat skal foretages i overensstemmelse med de af Trafikministeriet publicerede bestemmelser, fabrikantens forskrifter og i øvrigt fagmæssigt korrekt.

3. Efter det er kontrolleret, at taxameter og kontrolapparat fungerer korrekt, jf. pkt. 2, foretages plombering, således at indgreb, der har indflydelse på taxameterets og kontrolapparatets korrekte funktion og udvisende, kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes. Eventuelle eksisterende intakte og korrekte plomberinger kan bibeholdes.

4. Ved enhver plombering, herunder ved såvel installation, takstændring som fornyelse af manglende eller beskadigede plomber, skal der udstedes en ny taxameterattest.

5. Forud for enhver plombering og/eller udstedelse af en taxameterattest, herunder ved såvel installation, takstændring, fornyelse af manglende eller beskadigede plomber, som ved bortkomst af taxameterattesten, skal der foretages gennemgang, kontrol og eventuelle nødvendige justeringer af det samlede taxameter- og kontrolapparatudstyr og dets plomberinger.

6. Samtlige rubrikker på taxameterattesten skal udfyldes omhyggeligt og læseligt. Det skal sikres, at også kopierne er tydelige og forsynet med firmastempel. Hvis plomberinger mangler, har været brudt eller er beskadiget, så indgreb har kunnet foretages, skal afkrydsning ske på attesten.

Ved bortkomst af den til en kunde udleverede originale taxameterattest kan taxameterkontrollanten udlevere en fotokopi af en af de af taxameterkontrollanten opbevarede kopier til kunden. Såvel fotokopien som begge taxameterkontrollantens kopier forsynes med dato, underskrift og stempel samt note om, at der er udleveret fotokopi af attesten.

Er der i virksomheden aftalt en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, er taxameterkontrollanten dog ansvarlig for de bemyndigede medarbejderes arbejde og rigtigheden af de udstedte attester.

7. I tilfælde af, at der i forbindelse med reparation installeres et »lånetaxameter« (og/eller et kontrolapparat), skal installation, kontrol, plombering, udstedelse af attest m.v. ske efter de almindelige gældende regler.

8. Ved plombering må kun de af Statens Bilinspektion udleverede matricer og prægedorne (plomberingsværktøj) anvendes.

9. Plomberingsværktøj skal behandles og opbevares omhyggeligt. Når plomberingsværktøj ikke anvendes, skal det opbevares i aflåset skab eller skuffe.

10. I tilfælde af bortkomst af plomberingsværktøj skal Statens Bilinspektion straks telefonisk underrettes, og der fremsendes senest en uge efter bortkomsten en udtømmende skriftlig redegørelse for omstændighederne ved bortkomsten til Statens Bilinspektion.

11. Genanskaffelse af plomberingsværktøj må kun ske gennem Statens Bilinspektion. Udgifterne hertil afholdes af taxameterkontrollanten.

12. For udførelsen af plomberingen gælder, at:

a. Der skal anvendes plomber af samme diameter som plombematricen.

b. Der skal anvendes plomber af god kvalitet uden urenheder, lunker eller lignende fejl i materialet.

c. Der skal benyttes tråd omviklet med en tyndere tråd (plombetråd).

d. Der skal foretages dobbelt indstik af plombetråden i plomben.

e. De dobbelt indstukne trådender skal sammensnoes i plomben.

f. Der skal i samtlige plomber efter prægningen være et tydeligt og fuldstændigt samt koncentrisk placeret aftryk af plombematricen.

13. Godkendelsen kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet i henhold til §§ 6 og 7 i lov om taxikørsel m.v. I så fald skal plomberingsværktøjet straks afleveres til Statens Bilinspektion, jf. § 9 i loven.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at ved udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed, herunder ved udfyldelse og udstedelse af taxameterattester, er taxameterkontrollanten bl.a. ansvarlig, jf. den borgerlige straffelovs § 156, 1. punktum og § 163, som lyder:

»Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller hæfte.«

»Med samme straf som i § 162 anført (bøde eller hæfte eller med fængsel indtil 4 måneder), straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftlig bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har.«

Bilag 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 5

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Områdenumre

 

 Københavns og Frederiksberg kommuner, 

 samt kommunerne i Københavns amt   ........  1 

 Allerød   .................................  2 

 Birkerød   ................................  3 

 Farum   ...................................  4 

 Fredensborg-Humlebæk   ....................  5 

 Frederikssund   ...........................  6 

 Frederiksværk   ...........................  7 

 Græsted-Gilleleje   .......................  8 

 Helsinge   ................................  9 

 Helsingør  ................................  10 

 Hillerød  .................................  11 

 Hundested  ................................  12 

 Hørsholm  .................................  13 

 Jægerspris .................................  14 

 Karlebo  ...................................  15 

 Skibby  ....................................  16 

 Skævinge  ..................................  17 

 Slangerup  .................................  18 

 Stenløse  ..................................  19 

 Ølstykke  ..................................  20 

 Bramsnæs  ..................................  21 

 Greve  .....................................  22 

 Gundsø  ....................................  23 

 Hvalsø  ....................................  24 

 Køge  ......................................  25 

 Lejre  .....................................  26 

 Ramsø  .....................................  27 

 Roskilde  ..................................  28 

 Skovbo  ....................................  29 

 Solrød  ....................................  30 

 Vallø  .....................................  31 

 Bjergsted  .................................  32 

 Dianalund  .................................  33 

 Dragsholm  .................................  34 

 Fuglebjerg  ................................  35 

 Gørlev  ....................................  36 

 Hashøj  ....................................  37 

 Haslev  ....................................  38 

 Holbæk  ....................................  39 

 Hvidebæk  ..................................  40 

 Høng  ......................................  41 

 Jernløse  ..................................  42 

 Kalundborg  ................................  43 

 Korsør  ....................................  44 

 Nykøbing-Rørvig  ...........................  45 

 Ringsted  ..................................  46 

 Skælskør  ..................................  47 

 Slagelse  ..................................  48 

 Sorø  ......................................  49 

 Stenlille  .................................  50 

 Svinninge  .................................  51 

 Tornved  ...................................  52 

 Trundholm  .................................  53 

 Tølløse  ...................................  54 

 Fakse  .....................................  55 

 Fladså  ....................................  56 

 Holeby  ....................................  57 

 Holmegård  .................................  58 

 Højreby  ...................................  59 

 Længebæk  ..................................  60 

 Maribo  ....................................  61 

 Møn  .......................................  62 

 Nakskov  ...................................  63 

 Nykøbing F.  ...............................  64 

 Nysted  ....................................  65 

 Næstved  ...................................  66 

 Nr. Alslev  ................................  67 

 Præstø  ....................................  68 

 Ravnsborg  .................................  69 

 Rudbjerg  ..................................  70 

 Rødby  .....................................  71 

 Rønnede  ...................................  72 

 Sakskøbing  ................................  73 

 Stevns  ....................................  74 

 Stubbekøbing  ..............................  75 

 Suså  ......................................  76 

 Sydfalster  ................................  77 

 Vordingborg  ...............................  78 

 Allinge-Gudhjem  ...........................  79 

 Hasle  .....................................  80 

 Neksø  .....................................  81 

 Rønne  .....................................  82 

 Åkirkeby  ..................................  83 

 Assens  ....................................  84 

 Bogense  ...................................  85 

 Broby  .....................................  86 

 Egebjerg  ..................................  87 

 Ejby  ......................................  88 

 Fåborg  ....................................  89 

 Glamsbjerg  ................................  90 

 Gudme  .....................................  91 

 Hårby  .....................................  92 

 Kerteminde  ................................  93 

 Langeskov  .................................  94 

 Marstal  ...................................  95 

 Middelfart  ................................  96 

 Munkebo  ...................................  97 

 Nyborg  ....................................  98 

 Nr. Åby  ...................................  99 

 Odense  .................................... 100 

 Otterup  ................................... 101 

 Ringe  ..................................... 102 

 Rudkøbing  ................................. 103 

 Ryslinge  .................................. 104 

 Svendborg  ................................. 105 

 Sydlangeland  .............................. 106 

 Søndersø  .................................. 107 

 Tommerup  .................................. 108 

 Tranekær  .................................. 109 

 Ullerslev  ................................. 110 

 Vissenbjerg  ............................... 111 

 Ærøskøbing  ................................ 112 

 Ørbæk  ..................................... 113 

 Årslev  .................................... 114 

 Årup  ...................................... 115 

 Augustenborg  .............................. 116 

 Bro  ....................................... 117 

 Bredebro  .................................. 118 

 Broager  ................................... 119 

 Christiansfeld  ............................ 120 

 Gram  ...................................... 121 

 Gråsten  ................................... 122 

 Haderslev  ................................. 123 

 Højer  ..................................... 124 

 Lundtoft  .................................. 125 

 Løgumkloster  .............................. 126 

 Nordborg  .................................. 127 

 Nr. Rangstrup  ............................. 128 

 Rødding  ................................... 129 

 Rødekro  ................................... 130 

 Skærbæk  ................................... 131 

 Sundeved  .................................. 132 

 Sydals  .................................... 133 

 Sønderborg  ................................ 134 

 Tinglev  ................................... 135 

 Tønder  .................................... 136 

 Vojens  .................................... 137 

 Åbenrå  .................................... 138 

 Billund  ................................... 139 

 Blåbjerg  .................................. 140 

 Blåvandshuk  ............................... 141 

 Bramminge  ................................. 142 

 Brørup  .................................... 143 

 Esbjerg  ................................... 144 

 Fanø  ...................................... 145 

 Grindsted  ................................. 146 

 Helle  ..................................... 147 

 Holsted  ................................... 148 

 Ribe  ...................................... 149 

 Varde  ..................................... 150 

 Vejen  ..................................... 151 

 Ølgod  ..................................... 152 

 Brædstrup  ................................. 153 

 Børkop  .................................... 154 

 Egtved  .................................... 155 

 Fredericia  ................................ 156 

 Gedved  .................................... 157 

 Give  ...................................... 158 

 Hedensted  ................................. 159 

 Horsens  ................................... 160 

 Jelling  ................................... 161 

 Juelsminde  ................................ 162 

 Kolding  ................................... 163 

 Lunderskov ................................. 164 

 Nr. Snede  ................................. 165 

 Tørring-Uldum  ............................. 166 

 Vamdrup  ................................... 167 

 Vejle  ..................................... 168 

 Aulum-Haderup  ............................. 169 

 Brande  .................................... 170 

 Egvad  ..................................... 171 

 Herning  ................................... 172 

 Holmsland  ................................. 173 

 Holstebro  ................................. 174 

 Ikast  ..................................... 175 

 Lemvig  .................................... 176 

 Ringkøbing  ................................ 177 

 Skjern  .................................... 178 

 Struer  .................................... 179 

 Thyborøn-Harboøre  ......................... 180 

 Thyholm  ................................... 181 

 Trehøje  ................................... 182 

 Ulfborg-Vemb  .............................. 183 

 Videbæk  ................................... 184 

 Vinderup  .................................. 185 

 Åskov  ..................................... 186 

 Ebeltoft  .................................. 187 

 Galten  .................................... 188 

 Gjern  ..................................... 189 

 Grenå  ..................................... 190 

 Hadsten  ................................... 191 

 Hammel  .................................... 192 

 Hinnerup  .................................. 193 

 Hørning  ................................... 194 

 Langå  ..................................... 195 

 Mariager  .................................. 196 

 Midtdjurs  ................................. 197 

 Nørhald  ................................... 198 

 Nr. Djurs  ................................. 199 

 Odder  ..................................... 200 

 Purhus  .................................... 201 

 Randers  ................................... 202 

 Rosenholm  ................................. 203 

 Rougsø  .................................... 204 

 Ry  ........................................ 205 

 Rønde  ..................................... 206 

 Samsø  ..................................... 207 

 Silkeborg  ................................. 208 

 Skanderborg ................................ 209 

 Sønderhald  ................................ 210 

 Tern  ...................................... 211 

 Århus  ..................................... 212 

 Bjerringbro  ............................... 213 

 Fjends  .................................... 214 

 Hanstholm  ................................. 215 

 Hvorslev  .................................. 216 

 Karup ...................................... 217 

 Kjellerup  ................................. 218 

 Morsø  ..................................... 219 

 Møldrup  ................................... 220 

 Sallingsund  ............................... 221 

 Skive  ..................................... 222 

 Spøttrup  .................................. 223 

 Sundsøre  .................................. 224 

 Sydthy  .................................... 225 

 Thisted  ................................... 226 

 Tjele  ..................................... 227 

 Viborg  .................................... 228 

 Ålestrup  .................................. 229 

 Arden  ..................................... 230 

 Brovst  .................................... 231 

 Brønderslev  ............................... 232 

 Dronninglund  .............................. 233 

 Farsø  ..................................... 234 

 Fjerritslev  ............................... 235 

 Frederikshavn  ............................. 236 

 Hadsund  ................................... 237 

 Hals  ...................................... 238 

 Hirtshals  ................................. 239 

 Hjørring  .................................. 240 

 Hobro  ..................................... 241 

 Læsø  ...................................... 242 

 Løgstør  ................................... 243 

 Løkken-Vrå  ................................ 244 

 Nibe  ...................................... 245 

 Nørager  ................................... 246 

 Pandrup  ................................... 247 

 Sejlflod  .................................. 248 

 Sindal  .................................... 249 

 Skagen  .................................... 250 

 Skørping  .................................. 251 

 Støvring  .................................. 252 

 Sæby  ...................................... 253 

 Åbybro  .................................... 254 

 Ålborg  .................................... 255 

 Års  ....................................... 256 

Officielle noter

Ingen