Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og beredskabsloven

(Åbne udvalgsdagsordener m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995, som ændret ved § 11 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, lov nr. 231 af 2. april 1997 og lov nr. 318 af 14. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet.«

2. I § 20, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Forud for udvalgenes møder udsendes en dagsorden til medlemmerne.«

3. I § 20 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på udvalgenes møder, skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i kommunen.«

4. § 31 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Formanden underrettes om tidspunktet for udvalgsmøderne og modtager dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokollen for hvert møde.«

5. I § 42 a, stk. 3, ændres »§ 42, stk. 2-5« til: »§ 42, stk. 2-6«.

§ 2

I beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, som ændret ved § 3 i lov nr. 380 af 14. juni 1995 og § 7 i lov nr. 232 af 2. april 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 3, ændres »§ 20, stk. 1-4 og 6« til: »§ 20, stk. 1-4, 6 og 7«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thorkild Simonsen