Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner

(Forhøjelse af gebyrmaksimum)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner, som ændret ved lov nr. 131 af 28. februar 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 4, ændres »200 kr.« til: »250 kr.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2. Der foretages ikke regulering af statens generelle tilskud til kommunerne og amtskommunerne for kommunernes og amtskommunernes indtægter i forbindelse med det ændrede gebyrmaksimum, jf. § 1.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thorkild Simonsen