Den fulde tekst

Lov om trafikstøtte til de mindre øer

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. For at sikre levevilkårene for beboerne i de små øsamfund yder indenrigsministeren og de amtskommuner og kommuner, hvori øerne er beliggende, tilskud til færgedrift og investeringer i færger og færgelejer.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter, hvilke færgeruter loven omfatter.

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter de nærmere vilkår for tilskud og regler for afregning af tilskud.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte, at der kan ydes tilskud efter stk. 1 til vedligeholdelse af vejforbindelser til Mandø.

§ 2. De tilskud, som indenrigsministeren yder til færgedrift, fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 3. De amtskommuner, hvori øerne er beliggende, skal årligt yde mindst samme tilskud til færgedrift efter § 1 som staten, medmindre indenrigsministeren bestemmer andet.

Stk. 2. Inden for amtskommunen skal de kommuner, hvori øerne er beliggende, tilsammen årligt yde mindst samme tilskud til færgedrift som staten, medmindre indenrigsministeren bestemmer andet.

Stk. 3. Inden for amtskommunen fordeles amtskommunens og kommunernes tilskud til færgedrift mellem færgeruterne på samme måde som statens tilskud til færgedrift efter § 1, medmindre amtskommunen og kommunerne er enige om en anden fordeling.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på tilskud efter § 1, stk. 4.

§ 4. Kommuner og amtskommuner, der har optaget lån til investeringer i færger og færgelejer til færgeruter omfattet af loven, modtager tilskud til betaling af ydelsen på lånene, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Den kommune, hvori øen er beliggende, yder et årligt tilskud til den amtskommune, der har optaget lån, jf. stk. 1. Tilskuddet udgør 1/3 af den årlige ydelse på lånene.

Stk. 3. Den amtskommune, hvori øen er beliggende, yder et årligt tilskud til den kommune, der har optaget lån, jf. stk. 1. Tilskuddet udgør 1/3 af den årlige ydelse på lånene.

Stk. 4. Staten yder et årligt tilskud til den kommune henholdsvis amtskommune, der har optaget lån, jf. stk. 1. Tilskuddet udgør 1/3 af den årlige ydelse på lånene.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 1-4 er betinget af, at der er enighed om investeringen og lånevilkårene mellem den amtskommune og den kommune, hvori øen er beliggende.

§ 5. Indenrigsministeren yder et årligt tilskud på 75 pct. af den del af en kommunes årlige udgifter til ydelse på lån, jf. stk. 2, der overstiger 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag beregningsmæssigt korrigeret for virkningen af udligning af forskelle i beskatningsgrundlag i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 2. Ved en kommunes årlige udgifter til ydelse på lån efter stk. 1 forstås summen af

  • 1) kommunens ydelse på lån optaget til investering i færger og færgelejer foretaget fra og med 1996 til færgeruter omfattet af loven, jf. § 1, stk. 2, fratrukket tilskud fra amtskommunen og staten i henhold til § 4, stk. 3 og 4,
  • 2) kommunens tilskud til amtskommunen i henhold til § 4, stk. 2, og
  • 3) kommunens ydelse på lån optaget med Indenrigsministeriets godkendelse før 1. november 1997 til investering i færger og færgelejer foretaget i 1994 og 1995.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

§ 7. I lov om støtte til de små øsamfund (trafikstøtte m.v.), jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 15. april 1987, som ændret ved § 28 i lov nr. 380 af 6. juni 1991 og lov nr. 294 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I titlen udgår »(trafikstøtte m.v.)».

2. §§ 1-3 ophæves.

§ 8. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 4. juli 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »lov om kommunal indkomstskat«: »og fratrukket statstilskuddet efter § 5 i lov om trafikstøtte til de mindre øer«.

§ 9. Tilskud efter § 4 ydes til investeringer i færger og færgelejer gennemført siden 1. januar 1996.

Stk. 2. I 1998 ydes tilskud til ydelser afholdt i 1996 og 1997 på lån optaget til investering i færger og færgelejer. § 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvis en kommune i 1996 eller 1997 har givet tilskud til investeringen, nedsættes tilskuddet efter § 4, stk. 2, forholdsmæssigt.

Stk. 4. Hvis en amtskommune i 1996 eller 1997 har givet tilskud til investeringen, nedsættes tilskuddet efter § 4, stk. 3, forholdsmæssigt.

Stk. 5. Hvis staten har givet tilskud til investeringen i henhold til lov om støtte til de små øsamfund, nedsættes tilskuddet efter § 4, stk. 4, forholdsmæssigt.

§ 10. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til ydelser på lån optaget før 1. januar 1998, jf. §§ 5 og 9, at kommunen henholdsvis amtskommunen oplyser de tilskudsberettigede ydelser til Indenrigsministeriet senest den 1. april 1998.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til lån til investeringer i færger og færgelejer foretaget i 1996 og 1997, at disse lån er optaget senest den 31. december 1998.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thorkild Simonsen

Officielle noter

Ingen