Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad

(SU-bekendtgørelsen)


I bekendtgørelse nr. 671 af 7. august 1995 om statens uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1051 af 15. december 1995 og ved bekendtgørelse nr. 879 af 4. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

§ 1

1. I § 12, stk. 3 , indsættes efter »gymnasial uddannelse« : »eller en af de øvrige ungdomsuddannelser, der fremgår af litra C i bilaget til denne bekendtgørelse«.

2. I § 54 ændres »§ 51, stk. 3,» til: »§ 51, stk. 1 og 3«.

3. I § 58, stk. 1, 1. pkt ., ændres »§ 51, stk. 3« til: »§ 51, stk. 1 og 3, og som samtidig giver ret til supplerende stipendium efter § 54«.

4. I § 58, stk. 2, 1. pkt ., indsættes efter »§ 51, stk. 3,» : »og supplerende stipendium efter § 54 til uddannelse i udlandet uden for de nordiske lande«.

5. I § 58, stk. 2, 2. pkt ., indsættes efter »§ 51, stk. 3« : »og til supplerende stipendium efter § 54«.

6. Bilaget til bekendtgørelsen erstattes af bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998. § 12, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 671 af 7. august 1995 finder dog fortsat anvendelse for uddannelsessøgende, som er begyndt på en fri ungdomsuddannelse før den 1. januar 1998, samt for uddannelsessøgende, som efter den 1. oktober 1997 men inden den 1. januar 1998 er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 629 af 18. juli 1997 om den fri ungdomsuddannelse.

Undervisningsministeriet, den 18. december 1997

Ole Vig Jensen

/Mads Bentzen

Bilag

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad, december 1997.

A

Undervisning, uddannelser og supplering, der gives uddannelsesstøtte til uden for klippekortet

1. Folkeskoleniveau:

Almen voksenuddannelse.

Brobygningsforløb.

Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau.

Folkeskole.

Friskoler og private grundskoler.

2. Gymnasiale uddannelser:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau.

Gymnasium.

Højere forberedelseseksamen (hf).

Studenterkursus.

Højere handelseksamen (hhx).

Højere teknisk eksamen (htx).

3. Andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale uddannelser:

Erhvervsuddannelsens 1. og 2. skoleperiode.

Fodterapeut.

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer- og pædagoguddannelsen.

Fri ungdomsuddannelse.

Informatikassistent.

Landmandsuddannelse.

Maskinmesterskolernes maskintekniske værk-

stedsskoler.

Skibsassistent.

Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad).

Skovbrugsfagligt adgangskursus.

Social- og sundhedsuddannelser (kun indgangsåret).

Teknikerforkursus (TF-kursus).

Vildtforvalter, Vildtforvaltningens Skole, Kalø.

4. Supplering:

a. Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau i følgende fag: Engelsk A og B. Tysk B og C. Fransk B og C. Spansk B og C. Russisk B og C. Latin C. Matematik A, B og C. Fysik A og B. Kemi A, B og C. Biologi C. Naturfag/fysik-kemi.

b. Teknikerforkursus, jf. bekendtgørelse om tekniker- og ingeniørforkurser.

B

Uddannelser i udlandet, som giver ret til uddannelsesstøtte i hele uddannelsestiden, og som samtidig giver ret til supplerende stipendium, jf. § 58.

Garveritekniker.

Hoteladministration: Uddannelser på kandidat/master-niveau.

Turisme: Uddannelser på kandidat/master-niveau.

Kombinationsuddannelse med økonomi (heri kan indgå management og marketing m.v.) og sprog (heri skal indgå område-/landestudier). Omfatter uddannelser, der fra starten er tilrettelagt med en ligelig kombination af økonomi-sprog, og hvor uddannelsen ikke sprogmæssigt dækkes af tilsvarende danske kombinationsuddannelser.

C

Ungdomsuddannelser, hvis gennemførelse medfører, at der efterfølgende ikke kan gives uddannelsesstøtte til en fri ungdomsuddannelse, jf. § 12, stk. 3.

Erhvervsuddannelser.

Faglært landmand.

Fodterapeut.

Fri ungdomsuddannelse.

Gymnasiale uddannelser, se A, 2.

Grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Maskinmesterskolernes maskintekniske værkstedsskoler.

Skibsassistent.

Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad).

Vildtforvalter, Vildtforvaltningens Skole, Kalø.

Officielle noter

Ingen