Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Uddannelserne

§ 1. Undervisningsministeren tilrettelægger korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), der bygger på erhvervsuddannelserne, landbrugsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om uddannelserne og om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved uddannelserne.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte et højeste optagelsestal for en eller flere uddannelser.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol og om lærerkvalifikationer.

§ 2. Uddannelserne skal i almindelighed vare 2 år som heltidsuddannelser. Uddannelser af mere end 2 års varighed kan tilrettelægges således, at de studerende kan afbryde uddannelsesforløbet med en afsluttet uddannelse, som er en del af den længerevarende uddannelse.

Stk. 2. Uddannelserne skal have til formål at kvalificere den uddannede til at løse praktiske, erhvervsnære opgaver på et analytisk grundlag.

Stk. 3. De enkelte uddannelser skal tilrettelægges med henblik på at kunne opfylde generelle behov for erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 3. Undervisningsministeren træffer afgørelse om, hvilke uddannelsesinstitutioner der kan udbyde de enkelte uddannelser.

Stk. 2. En afgørelse om godkendelse kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for, at uddannelsen gennemføres af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder regler om uddannelsen eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold.

Stk. 3. En institution, der har optaget studerende i en uddannelse, er ansvarlig for at gennemføre hele den for uddannelsen foreskrevne undervisning, medmindre andet aftales mellem institutionen og den studerende.

§ 4. Institutionen tilbyder ansøgere og studerende rådgivning om valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 2

Rådgivning

§ 5. Undervisningsministeren nedsætter et råd for de korte videregående uddannelser (Erhvervsakademirådet). Ministeren udpeger formanden og indtil 21 andre medlemmer med tilknytning til uddannelserne og arbejdsmarkedet. 14 af medlemmerne udpeges efter forslag fra følgende organisationer:

 • 1) 4 medlemmer udpeges efter forslag fra Dansk Arbejdsgiverforening.
 • 2) 1 medlem udpeges efter forslag fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.
 • 3) 1 medlem udpeges efter forslag fra Ledernes Hovedorganisation.
 • 4) 1 medlem udpeges efter forslag fra Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forening.
 • 5) 4 medlemmer udpeges efter forslag fra Landsorganisationen i Danmark.
 • 6) 3 medlemmer udpeges efter forslag fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

Stk. 2. Udpegning af medlemmerne sker efter reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lign.

Stk. 3. Hvis forslagsstillerne ikke foreslår medlemmer i overensstemmelse med stk. 2, kan ministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 4. Rådet kan træde i funktion på eget initiativ eller på anmodning fra ministeren.

Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Ministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

§ 6 . Rådet for de korte videregående uddannelser (Erhvervsakademirådet) rådgiver undervisningsministeren om uddannelserne. Rådet afgiver indstilling om:

 • 1) Spørgsmål i almindelighed om uddannelsernes udvikling.
 • 2) Uddannelsesdækningen i forhold til dokumenterede behov for kvalifikationer i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet.
 • 3) Konsekvenser for uddannelserne af nye eller ændrede kompetencebehov i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet.
 • 4) Uddannelsernes overordnede formål, mål og strukturelle rammer.
 • 5) Adgangskrav i almindelighed.
 • 6) Sammenhæng til:
 • a) Andre videregående uddannelser.
 • b) Erhvervsuddannelserne.
 • c) Grundlæggende erhvervsrettede uddannelser i øvrigt.
 • d) Gymnasiale uddannelser.
 • e) Voksenuddannelser.
 • 7) Overordnede rammer for forsøgsvirksomhed.

§ 7. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne inden for uddannelsernes område kan nedsætte et antal rådgivende udvalg med et lige stort antal arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Et udvalgs forretningsområde kan omfatte een eller flere uddannelser.

Stk. 2. Udvalgene anmelder sig til undervisningsministeren med angivelse af navn, adresse, sammensætning og forretningsområde. Ministeren underretter rådet om de anmeldte udvalg.

Stk. 3. Sekretariatsbistand til udvalgene tilvejebringes af organisationerne.

§ 8. Udvalgene rådgiver undervisningsministeren om de enkelte uddannelser. Udvalgene afgiver om den enkelte uddannelse, jf. § 7, stk. 1, indstilling til ministeren om:

 • 1) Behovet for uddannelsen.
 • 2) Udkast til regler om uddannelsen.
 • 3) Adgangsbetingelser.
 • 4) Særlige krav til uddannelsespraktik.
 • 5) Eventuelle særlige krav til lærerkvalifikationer.
 • 6) Kendetegn på kvalitet i uddannelsen.
 • 7) Godkendelse af institutioner til uddannelsen og tilbagekaldelse heraf.
 • 8) Eventuel fastsættelse af højeste optagelsestal for uddannelsen.

Kapitel 3

Tilskud, dispensation og klager

§ 9. Staten yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved uddannelserne. Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antal årsstuderende ved uddannelserne og et gennemsnitligt tilskud pr. årsstuderende fastlagt i de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte særlige tilskudsregler for uddannelser med lille tilgang, hvis det ud fra geografiske eller erhvervsmæssige hensyn er vigtigt at bevare uddannelsen.

Stk. 3. Ministeren kan yde tilskud til særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser og til forsøgs- og udviklingsarbejde.

Stk. 4. Når en institution har henlagt undervisning til en anden institution eller virksomhed eller har tilrettelagt undervisning med henblik på udenlandske studerende og i andre særlige tilfælde, kan ministeren dog godkende, at udgifterne helt eller delvis afholdes af andre offentlige eller private midler, herunder ved deltagerbetaling. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 10. Undervisningsministeren kan gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme uddannelsesforsøg.

§ 11. Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klager over en institutions afgørelser indbringes for ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om klager fra studerende til institutionen, herunder om klagefrist i forbindelse med eksaminer og prøver.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 12. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 5-8 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 13. Lov om videregående teknikeruddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 370 af 30. maj 1990, ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 9-14 i den i stk. 1 nævnte lov ophæves samtidig med ikrafttrædelsen af denne lovs §§ 5-8, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i den lov, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen