Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, at Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Fra og med finansåret 1976-77 yder staten fuld, løbende refusion af kommuners refusionsberettigende udgifter efter de i § 2 nævnte love.

Stk. 2. Refusionsudbetalingen finder sted på en af finansministeren fastsat dato forud for den måned, refusionen vedrører, første gang i marts måned 1976 for refusionen vedrørende april måned 1976.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren regler for kommunernes opgørelse og anmeldelse af de refusionsberettigende udgifter.

§ 2. § 1 omfatter udbetaling af statens refusion af kommunernes refusionsberettigende udgifter efter følgende love:

lov om folkepension,

lov om invalidepension m.v.,

lov om pension og hjælp til enker m.fl.,

lov om social bistand,

lov om offentlig sygesikring,

lov om børnetilskud og andre familieydelser, kap. 6,

lov om sundhedsplejerskeordninger,

lov om hjemmesygeplejerskeordninger

samt

lov om skolelægeordning.

§ 3. Den kommunerne efter de hidtidige regler tilkommende restrefusion på 20 pct. af de i finansåret 1975-76 optjente refusioner i henhold til nedennævnte love kommer ikke til udbetaling:

lov om folkepension,

lov om invalidepension m.v.,

lov om pension og hjælp til enker m.fl.,

lov om offentlig sygesikring,

lov om offentlig forsorg,

lov om omsorg for invalidepensionister og folkepensionister,

lov om husmoderafløsning og hjemmehjælp,

lov om revalidering,

lov om børne- og ungdomsforsorg,

lov om børnetilskud og andre familieydelser, kap. 6,

lov om sundhedsplejerskeordninger,

lov om hjemmesygeplejerskeordninger og

lov om skolelægeordning.

Givet i Møgeltønder, den 20. marts 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

--------------

Knud Heinesen.