Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinier for praktiserende dyrlæger i forretninger vedrørende indfangning og aflivning af herreløse katte


Reglerne for indfangning og aflivning af herreløse katte findes i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 384 af 17. juli 1984. Bekendtgørelsen havde ved sin ikrafttræden hjemmel i den daværende dyreværnslovs § 16. I den gældende dyreværnslov (lov nr. 386 af 6. juni 1991) findes lovhjemmelen i § 11, stk. 1.

Det fremgår af nævnte bekendtgørelses § 2, at indfangning og aflivning af herreløse katte kun må foretages af en praktiserende dyrlæge eller af en person, der skal være instrueret af dyrlægen og være under dyrlægens tilsyn. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor herreløse katte på grund af sygdom eller tilskadekomst befinder sig i en sådan tilstand, at det af dyreværnsmæssige årsager er nødvendigt at aflive dem straks.

I bekendtgørelsen skelnes mellem 2 typer af indfangning af herreløse katte:

1. Indfangning med henblik på aflivning (må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde).

2. Indfangning med henblik på andre foranstaltninger end aflivning (kan rekvireres af enhver og kan omfatte kastration/sterilisation, mærkning, behandling m.v.).

Det bemærkes, at bestemmelserne er af ren dyreværnsmæssig karakter og ikke vedrører bestemmelser fastsat i andre regelsæt (herunder mark- og vejfredsloven og lov om smitsomme husdyrsygdomme).

Indfangning.

Indfangning må kun ske i kassefælder med indre mål på mindst 80 cm x 30 cm x 30 cm (med længden som det største mål). De indvendige vægge skal være uden skarpe kanter, fremspring eller andet, der kan skade dyret. Da det også på afstand skal være muligt at se, om der er gået et dyr i fælden, skal mindst een af siderne i fælden være af trådnet eller gennemsigtigt materiale (f.eks. plexiglas). Hvis kassen ikke er forsynet med trådnet, skal fælden have et tilstrækkeligt antal ventilationsåbninger.

Udløsning af fælden må ikke beskadige katten, ligesom det allerede ved opstilling af fælden skal søges sikret, at den ikke udsættes for hærværk og at de indfangne dyr ikke udsættes for unødig gene fra omgivelserne. Det er nødvendigt at holde løbende opsyn med fælderne med inspektion mindst hver tredje time. Indfangne katte skal hurtigst muligt tildækkes med et tæppe eller lignende over fælden, og videretransporteres enten i den tildækkede fælde eller i en særlig transportkasse. Transporten bør ikke vare længere end 1 time, og skal straks efterfølges af aflivning eller iværksættelse af anden foranstaltning. Sker indfangning ikke med henblik på aflivning, bør den kun ske i samarbejde med rekvirenten, der også bør være med ved genudsætning. Hvis katten er blevet opereret, må genudsætning først finde sted når katten er fuldt restitueret.

Det indskærpes, at det i forbindelse med indfangning af herreløse katte - uanset formål - altid skal undersøges, om det af en eventuel mærkning, f.eks. øremærkning eller halsbånd, fremgår, at katten har et ejerforhold; i givet fald skal katten atter slippes fri. Det skal også altid undersøges, om katten har diende afkom, og i bekræftende fald skal katten straks genudsættes, medmindre det sikres, at alle dens killinger er indfanget.

Aflivning.

Aflivning bør som hovedregel finde sted ved injektion af stoffer, der har en dødelig virkning, idet dosis og administrationsmetode skal medføre hurtigt indtrædende bevidstløshed efterfulgt af døden.

Aflivning kan endvidere finde sted ved gasning med CO (kulilte) eller CO2 (kuldioxid), men kun under iagttagelse af de bestemmelser om aflivning af pelsdyr md CO eller CO2, der er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr. Aflivning meed ubehandlet udstødningsgas fra en bilmotor må ikke foretages.

Aflivning ved skydning bør kun finde sted undtagelsesvis, i situationer, hvor det ikke er muligt at anvende en af de ovennævnte aflivningsmetoder, men hvor aflivning er påkrævet.

Dyrlæger må efter gældende regler ikke udlevere præparater til aflivning, der foretages af lægmand. I tilfælde, hvor lægmand opfylder betingelserne for at måtte foretage aflivning (se ndenfor), skal vedkommende derfor rekvirere præparaterne direkte, idet der i denne forbindelse er tale om en teknisk anvendelse af præparaterne.

Dyrlæger kan til personlig anvendelse ved aflivning af dyr rekvirere aflivningsmidler uden en af politiet påtegnet rekvisition.

Hvis en dyrlæge ønsker at lade andre personer foretage aflivning af katte under anvendelse af gifte, skal dyrlægen som en forudsætning for at disse personer kan opnå politiets påtegning på rekvisitionen, skriftligt afgive en erklæring om, at den pågældende

1. er nøje instrueret om fremgangsmåden ved indfangningen og aflivningen til sikring af, at katten dræbes så hurtigt og smertefrit som muligt,

2. er nøje instrueret om den påkrævede mængde, indsprøjtningssted og andre forhold, der tilgodeser, at aflivning foregår på rette måde, samt

3. er nøje instrueret om gældende regler for giftes opbevaring, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Dyrlægen skal føre ordnede optegnelser med angivelse af navn og adresse på de personer, til hvilke forannævnte instruktion er givet, samt dato for afgivelse af denne instruktion. Endvidere skal dyrlægen føre tilsyn med de personer, som af dyrlægen er betroet til aflivning af katte, for at sikre, at de givne instruktioner bliver efterlevet.

Betaling.

Udgifterne i forbindelse med indfangning og aflivning eller anden foranstaltning er Veterinær- og Fødevaredirektoratet uvedkommende.

Oplysninger om eventuelle aftaler vedrørende honorar og takster for nævnte forretninger kan fås ved henvendelse til Kommunens Tekniske forvaltning, eller, for så vidt angår nødstedte katte og killingekuld, til Kattens Værn.

Veterinærdirektoratets vejledende retningslinjer for praktiserende dyrlæger i forretninger vedrørende indfangning og aflivning af herreløse katte af 25. oktober 1985 bortfalder hermed.

Erik Stougaard

/Susanne K. Larsen

Officielle noter

Ingen