Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for visse tilløb til Ringkøbing Fjord

 

I medfør af §§ 30 og 31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2 og 4, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Anvendelsesområde og tilladte fangstredskaber

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri i:

1) Skjern Å, fra Brande Elværkssø til udløbet i Ringkøbing Fjord.

2) Sdr. Omme Å, fra stemmeværket ved Juellingsholm Dambrug v/Sdr. Omme til udløbet i Skjern Å.

3) Gundesbøl Å, fra Bundsgård Bro ved Rosendal til udløbet i Sdr. Omme Å.

4) Vorgod Å, fra Timring Bro til udløbet i Skjern Å.

5) Karstoft Å, fra Sdr. Karstoft til udløbet i Skjern Å.

6) Rind Å, fra Fjederholt Å til udløbet i Skjern Å.

7) Fjederholt Å, fra jernbanen på Herning-Brande-linien til udløbet i Rind Å.

8) Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø til udløbet i Skjern Å.

§ 2. Fiskeri er ikke tilladt i perioden fra den 16. september til og med den 31. maj. Fiskeri med stang og snøre er dog kun forbudt i perioden fra den 16. september til og med den 31. marts.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det i perioden fra den 16. september til og med den 31. oktober, tilladt at anvende de i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand nævnte ruser, hvis fangståbning og arme vender mod strømmen.

§ 3. Det er ikke tilladt at fiske med langliner med flere agnkroge samt at fiske med rejer og levende fisk som agn.

Dispensation

§ 4. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, hvor hensynet til klækkeanstalters forsyning med rogn og indfangning af fisk til udsætningsformål taler for det.

Straf og ikrafttræden

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2 og 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007 og gælder til og med den 31. marts 2012.

Fiskeridirektoratet, den 20. marts 2007

Esben Egede Rasmussen

/Lene Jensen Scheel-Bech