Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl. under StK's, TOK's, COII's og AC's forhandlingsområder (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)


     1. Indledning.

Som led i overenskomstforliget 1997 er der aftalt forhøjelse af pensionsbidragene i de pensionsordninger, der er under opbygning for overenskomstansatte inden for Statsansattes Kartels (StK), Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Kartels (TOK), Statstjenestemændenes Centralorganisation's II (CO II) og Akademikernes Centralorganisations (AC) forhandlingsområder, jf. vedhæftede bilag med en samlet oversigt over de personalegrupper, for hvilke der skal indbetales pensionsbidrag.

Der henvises til Finansministeriets cirkulæreskrivelser af 20. august 1990 (APD nr. 112/90) og 27. juni 1991 (APD nr. 61/91)(* 3) samt til fællesoverenskomster og organisationsaftaler.

For ansatte, der har en ugentlig beskæftigelse på mindre end 15 timer/1/2tid, indbetales der pensionsbidrag, hvis ansættelsen har varet i 6 måneder og hvis pågældende i øvrigt opfylder overenskomstens, henholdsvis pensionsordningens betingelser. I sådanne tilfælde indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft fra ansættelsen eller fra det senere tidspunkt, hvor øvrige betingelser er opfyldt.

     2. Forhøjelse af pensionsbidrag

Pensionsbidragene forhøjes til 12 pct. i samlet bidrag indenfor StK's, TOK's og AC's områder og til 15 pct. i samlet bidrag inden for COII's område med virkning fra 1. oktober 1997.

Pensionsbidraget fordeles, så en 1/3 er egetbidraget og 2/3 er arbejdsgiverbidraget.

     3. Den pensionsgivende løn.

Pensionsbidragene beregnes af følgende relative del af den pensionsgivende løn , inkl. procentregulering.

 

 ------------------------------------------------------------- 

 Eget bidrag         Pensionsgivende løn 1/10-1997 

 ------------------------------------------------------------- 

  4 pct.              100/96 

 ------------------------------------------------------------- 

  5 pct.              100/95 

 ------------------------------------------------------------- 

     4. Særligt pensionsbidrag i karensperioden på StK's område.

For personer, der fra en privat ansættelse overgår til ansættelse i stillinger inden for StK's forhandlingsområde, og som hidtil har været omfattet af en pensionsordning som led i den private ansættelse, indbetales der pensionsbidrag.

For disse personer udgør pensionsbidraget pr. 1. oktober 1997 3,9 pct., hvor 1/3 er egetbidraget og 2/3 er arbejdsgiverbidraget, indtil den pågældende opfylder betingelserne (4 års beskæftigelse/25 år) for at overgå til det i overenskomsten i øvrigt aftalte pensionsbidrag. Indtil dette sker, udgør egetbidraget 1,3 % og beregnes som 100/98,7 af den pensionsgivende løn, inkl. procentregulering. Af pensionsbidraget går p.t. 100 kr. til gruppelivspræmie pr. måned.

Fra 1. april 1997 indbetales der under samme betingelser pensionsbidrag for personer, der overgår til ansættelse i staten indenfor StK's forhandlingsområde fra ansættelse i en (amts)kommune, og som under denne har været omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen.

     5. Særligt for visse personalegrupper.

For undervisningsassistenter ved skolerne for klinikassistenter og tandplejere ophæves karensbestemmelsen om 25 år/4 år for optagelse i pensionsordningen pr. 1. oktober 1997.

Pensionsbidraget for værkstedsfunktionærer ved Forsøgscenter Risø forhøjes til 15 pct. af den pensionsgivende løn. For værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø ændres fordelingen af pensionsbidraget samtidig, så den ansatte betaler 5 pct. pensionsbidrag og arbejdsgiveren 10 pct. pensionsbidrag.

For operasangere ved Det Kongelige Teater forhøjes pensionsbidraget til 18 pct..

Pensionsbidraget for bilsagkyndige omlægges fra 1. oktober 1997, så pensionsbidraget herefter beregnes af skalalønnen opregnet med 100/95.

     6. Overgangsordning vedrørende supplementsunderstøttelse.

Der henvises til cirkulære af 25. juni 1991 om udligningsbeløb mellem pension og supplementsunderstøttelse (APD/nr. 37/91)(* 4).

     7. Ikrafttræden.

Cirkulæret har virkning fra 1. oktober 1997. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 2. april 1990 om pensionsordning for ikke-pensionssikrede overenskomstansatte under Statsansattes Kartel (STK) samt cirkulære af 31. juli 1995 om forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl. under StK's, TOK's, COII's og AC's forhandlingsområder (* 5).

Finansministeriet

Den 24. september 1997

P.M.V.

E.B.

Dina Hoff Myrup

Bilag 1

Oversigt over personalegrupper, der har fået forhøjet pensionsbidrag.

 • 1) StK
 • 1a) Personalegrupper under StK's forhandlingsret, der er omfattet af StK:Pension - opdelt efter personalekategori (PKAT):
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   PERSONALEGRUPPE          FAGFORB.         PKAT 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   SOUCHEFTEKNIKERE         (ARBLO)          032 
  
   KONTORFUNKTIONÆRER, P & T     (HK)           142 
  
   LABORATORIEFUNKTIONÆRER      (DL-F)          236 
  
   EDB-MEDARBEJDERE         (HK)           238 
  
   KONTORFUNKTIONÆRER        (HK)           240 
  
   KOKKE               (GLF)           257 
  
   KOGERSKE             (GLF)           258 
  
   KANTINELEDERE           (ARBL)          289 
  
   KONTORFUNKTIONÆRER        (HK)           544 
  
   ELEVER DSB                         918 
  
   VÆRKSTEDSLEDERE: RUTEBIL     (ARBL)          928 
  
   LÆRLINGE V/BORNHOLMSTRAF.                  948 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   PERSONALEGRUPPE          FAGFORB         PKAT 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   TANDTEKNIKERE           (DFUF)          030 
  
   INGENIØRASSISTENTER        (METAL)          040 
  
   FORSK:TEKNIKERE OG INGENIØR    (TL)           042 
  
   LABORATORIEMESTRE         (RISØ)          051 
  
   FORSKN.TEKN./OPERAT. - 1     (METAL)          053 
  
   HELSEASSISTENTER (RISØ)      (DFUF)          055 
  
   VENTARKONDUKTØRER         (TL)           057 
  
   VÆRKSTEDS.FUNK. KBH LUFTH.    (FVJD)          059 
  
   INSPEKTØRER, STØRRE SKOLER    (DFUF)          074 
  
   UDDANNELSESKONSULENTER      (DFUF)          112 
  
   KONSULENTER i ARB.TILSYNET    (METAL)          113 
  
   MASKINKONSULENTER         (METAL)          116 
  
   BIOLOGOVERASSISTENTER       (TL)           124 
  
   PLANTEKONTROLLØRER        (DFUF)          130 
  
   KØRELÆRERE M.AUT.KAT.B+C     (DFUF)          135 
  
   ARBEJDSMÆND (HVIDESTEN)                   138 
  
   GARTNERE             (SID)           139 
  
   LANDBRUGSARB.M.FL: FORSØG     (SID)           140 
  
   MEDHJÆLPERE (ST.FILMC.JYLL.)   (KAD)           141 
  
   FAGLÆRTE GARTNERE         (SID)           147 
  
   KOGE- OG SMBR.JOMFRUER V/RH    (GLF)           154 
  
   TEKNIKERE/ARBEJDSLEDERE      (LHO)           158 
  
   AKT.MEDARB. V/DK. FLYGTN.HJ.                159 
  
   HÅNDVÆRKERELEVER         (METAL)          172 
  
   MEJERISTER            (MEJ)           176 
  
   HÅNDVÆRKERE            (FLORG)          179 
  
   HÅNDVÆRKERE, P&T, ELEKTR.     (METAL)          195 
  
   PÆDAGOGMEDHJÆLPERE        (PÆDM)          197 
  
   KONSERVERINGSTEKNIKERE      (TL)           198 
  
   POSTARBEJDERE           (SID)           210 
  
   POSTBESTYRERE I POST DANMARK   (PL)           219 + 259 
  
                                 + 290 
  
   MEDHJÆLP./HUSMEDHJÆLPERE     (HAF)           221 
  
   MEDHJÆLP. U/HOVEDST.OMRÅDET    (ESL)           224 
  
   FOTOGRAFER            (DFUF)          226 
  
   LOKALARBEJDERE P&T        (SID)           228 
  
   RENGØRINGSASSISTENTER       (KAF)           247 
  
   ARBEJDSMÆND/CHAUFFØRER      (SID)           248 
  
   SYERSKER             (DBF)           249 
  
   VAGTFUNKTIONÆRERE         (VSL)           252 
  
   KANTINELEDERE I          (DFUF)          265 
  
   ARB.MÆND (SPEC.ARB.SK.)      (SID)           282 
  
   PARKERINGSKONTROLLØR       (VSL)           292 
  
   OPTIKERE             (DFUF)          295 
  
   SANITØRER             (DFUF)          296 
  
   UNDERVISNINGSASS.(FODT.SK.)    (DKA)           297 
  
   DONKEYMÆND/MOTORMÆND       (MS)           521 
  
   ELEKTRIKERE, UEKSAMINEREDE    (EL)           522 
  
   DECCA.ASS.            (DFUF)          526 
  
   TØMRER/SEJLMAGER         (MS)           595 
  
   SPECIALARBEJDERE (TIMELØN)    (SID)           700 
  
   RENGØRINGSINSPEKTØRER       (FIF)           746 
  
   RENGØRINGSASSISTENTER       (KAF)           747 
  
   ARBEJDSMÆND/CHAUFFØRER      (SID)           748 
  
   PRØVETAGERE, STATSFRØKONTR.    (DFUF)          753 
  
   SANITØRER             (DFUF)          896 
  
   RENGØRINGSINSPEKTØRER       (DKA)           910 
  
   RADIOFYS.ASS           (DFUF)          911 
  
   PÆDAGOGMEDHJÆLPERE        (PÆDM)          912 
  
   JERNBANEARB. TIMELØN DSB     (SID)           914 
  
   LASTBILCHAUF.TIMELØN DSB     (SID)           915 
  
   RUTEBILCHAUF.TIMELØN DSB     (SID)           916 
  
   TOGRENG.ASS. TIMELØN DSB     (KAF)           917 
  
   AUTOM./HÅNDV. TIMELØN DSB     (METAL)          921 
  
   ELEKTRIK. KBH.. TIMELØN.DSB    (EL)           922 
  
   SKOVARBEJD. V/STATENS SKOVVÆS.  (SID)           920 
  
   MOTORMÆND (FAST ANSAT)      (METAL)          926 
  
   TILSYNSFORMÆND DSB        (DFF)           927 
  
   VÆRKSTEDSLEDERE          (ARBL)          928 
  
   HÅNDVÆRKERE            (FLORG)          929 
  
   STYRMÆND/MASKINMESTRE       (DAST)          942 
  
   DONKEYMÆND, BORNH.TRAF.      (METAL)          944 
  
   UEKSAMINEREDE MASKINASS.     (MS)           945 
  
   TERMINALARBEJDERE,        (KAF)           951 
  
   RENGØRINGSASS.,BORNHOLMSTRAF. 
  
   SNEDK. OG TØMRERE, BORNH.TRAF.  (SNTØ)          952 
  
   ELEKTRIKERE, BORNHOLMSTRAF.    (EL)           953 
  
   MASKINCHEFER           (MF)           958 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
    På folkekirkens område: 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   PERSONALEGRUPPE         FAGFORBUND 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   GRAVERMEDHJÆLPERE V /      (SID og FAKK) 
  
   LANDSBYKIRKEGÅRDE. 
  
   GRAVERE 
  
   KIRKEGÅRDSLEDERE        (FORB: AF KIRKEG.ANS.) 
  
   KIRKETJENERE          (StK) 
  
   GARTN. & GARTNERMEDARB.     (SID) 
  
   KONTORPERSONALE         (HK) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Dansk Røde Kors (DRK), Asylafdelingen:

---------------------------------------------------------------------

PERSONALEGRUPPE

---------------------------------------------------------------------

HK/STAT

SPECIALARBEJDERE

FOA-HUSASSISTENTER

---------------------------------------------------------------------

 • 1b) Personalegrupper under StK's forhandlingsret, der er omfattet af anden pensionsordning end STK:PENSION.

Teknisk Landsforbunds Pensionsforening

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALEGRUPPE         FAGFORB.          PKAT 

 KEMO- OG            (TL)             056 

 LEVNEDSMIDDELTEKNIKERE 

 --------------------------------------------------------------------- 

  PKS-Pension 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALEGRUPPE         FAGFORB.          PKAT 

 LAGER- OG HANDELSARB.      (L&H)            136 

 SCENETEKN M.FL. V/KGL.TEATER  (L&H)            155 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2) TOK 

 Personalegrupper under TOK's forhandlingsret, der er omfattet af en 

  pensionsordning - opdelt efter personalekategori (PKAT): 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALEGRUPPE         FAGFORB     PKAT   PENS. 

                              INST. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FAGLÆRERE V/AMU-CENTRE     (LvA)       062   (LP) 

 JORDBRUGSTEKNIKERE       (JT)       115   (TRYG) 

 FORSØGSTEKNIKERE        (FFT)       132   (PFA) 

 TEATERTEKNIKERE         (TTF)       156   (PFA) 

 BØRNE-OG UNGDOMSPÆDAG.,     (BUPL)      159   (PFA) 

 FRITID/KLUBMEDARB. UDDAN. 

 EDB-MEDARBEJDERE        (PROSA)      239   (Danica) 

 RADIOTELEGRAFISTER       (RAF)       253   (PFA) 

 STAMPERSONEL A-LØN       (CS)       271   (CS-fonde) 

 STEWARDESSER          (DSRF)      288   (PFA) 

 SKUESPILLERE          (DSF)       512   (PFA) 

 OPEARSANGERE          (DSF)       512   (PFA) 

 KOKKE OG CATERINGASSIST.    (DSRF)      946   (PFA) 

 V/BORNHOLMSTRAFIKKEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 3) CO II

Personalegrupper under CO II's forhandlingsret, der er omfattet af en pensionsordning - opdelt efter personalekategori (PKAT):

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALEGRUPPER        FAGFORB      PKAT    PENS. 

                               INST: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 UNDERVISNINGSASS.,       (DTPLF)      029    (PFA) 

 TANDPLEJESKOLERNE 

 INSTRUKTIONSKLINIKASS.     (HK)       129    (StK-P) 

 FAGLÆRERE V/SKOLEN FOR              133    (PFA) 

 KLINIKASS. OG TANDPLEJE 

 KØKKENASSISTENTER        (ØF)       266    (PKA) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) AC 

 Personalegrupper under AC's forhandlingsret, der er omfattet af en 

  pensionsordning - opdelt efter personalekategori (PKAT): 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALEGRUPPE         FAGFORB     PKAT   PENS. 

                              INST. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KORRESPONDENTER         (ERHA)      540   (PFA) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som FMST nr. 45/97

(* 2) Optaget i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 39

(* 3) Cirkulæreskrivelserne findes i Retsinformation, jf. FCIS nr 168 af 20/08/1990 og FCIS nr 106 af 27/06/1991

(* 4) Jf. CIS nr 102 af 25/06/1991 i Retsinformation

(* 5) Jf. CIS nr 76 af 02/04/1990 samt CIR nr 131 af 31/07/1995