Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks Biblioteksskole

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Almindelige bestemmelser

     § 1. Danmarks Biblioteksskole har som højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau.

     Stk. 2. Biblioteksskolen skal værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Uddannelse og forskning

     § 2. Biblioteksskolen varetager grund-, videre- og efteruddannelse inden for sit fagområde.

     Stk. 2. Kulturministeren beslutter efter samråd med biblioteksskolen, hvilke uddannelser biblioteksskolen skal udbyde.

     Stk. 3. Biblioteksskolen træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives på skolen.

     § 3. Kulturministeren fastsætter regler om:

 • 1) Uddannelsernes indhold og varighed.
 • 2) Eksaminer og prøver, herunder bedømmelse.
 • 3) Adgang til uddannelserne.
 • 4) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.
 • 5) Klager til institutionen fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedurer for behandling heraf.

     Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om:

 • 1) Erhvervelse af ph.d.-graden.
 • 2) Erhvervelse af doktorgraden.

     Stk. 3. Før kulturministeren fastsætter regler i henhold til stk. 1 og 2, skal biblioteksskolen have lejlighed til at udtale sig, hvis forslaget ikke kommer fra biblioteksskolen.

Styrelse

     § 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om styrelse af biblioteksskolen.

     Stk. 2. Biblioteksskolen ledes af en rektor, der træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved denne lov eller i henhold til stk. 1 er henlagt til kulturministeren eller biblioteksskolens kollegiale organer.

     Stk. 3. Rektor ansættes af kulturministeren.

     Stk. 4. Der nedsættes et eller flere kollegiale organer. Det øverste kollegiale organ inddrages i sager om biblioteksskolens overordnede interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og medvirker ved fastlæggelsen af retningslinjer for skolens langsigtede virksomhed og udvikling.

     Stk. 5. Før kulturministeren fastsætter regler i henhold til stk. 1, skal biblioteksskolen have lejlighed til at udtale sig, hvis forslaget ikke kommer fra biblioteksskolen.

Økonomiske forhold

     § 5. Statens bevillinger til biblioteksskolen fastsættes på de årlige bevillingslove.

     Stk 2. Kulturministeren kan bestemme, at biblioteksskolen opkræver betaling for deltagelse i undervisning og eksamen ved biblioteksskolens

 • 1) efter- og videreuddannelse,
 • 2) åben uddannelse,
 • 3) uddannelse af visse udenlandske studerende og
 • 4) uddannelse af ph.d.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler.

     Stk. 3. Biblioteksskolen kan opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Biblioteksskolens bibliotek kan desuden opkræve gebyrer i forbindelse med for sen aflevering, bortkomst og beskadigelse af bøger og andet udlånt materiale.

     Stk. 4. Biblioteksskolen kan modtage tilskud fra anden side end fra bevillingslovene. Disse tilskud kan holdes adskilt fra statslige bevillinger. Der kan oprettes fonde og legater for sådanne tilskud.

     § 6. Kulturministeren kan godkende, at biblioteksskolen indgår aftaler af ikkekommerciel karakter med selvejende institutioner og organisationer, der har tilknytning til biblioteksskolen, og hvis hovedformål er knyttet til biblioteksskolens formål.

Klager m.v.

     § 7. Biblioteksskolens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan kun, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til kulturministeren, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling ikke skal kunne indbringes for ministeren.

     § 8. Kulturministeren kan efter forslag fra biblioteksskolen godkende undtagelser fra lovens bestemmelser blandt andet med henblik på en forenkling af biblioteksskolens virksomhed.

     Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte særlige regler for biblioteksskolen eller dele heraf, der varetager særlige opgaver, herunder biblioteksskolens bibliotek, eller hvor særlige forhold tilsiger det, herunder samarbejde med andre institutioner.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

     § 9. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Kulturministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

     Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte, at lov nr. 207 af 22. maj 1985 om Danmarks Biblioteksskole eller dele heraf ophæves.

     Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i den lov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. januar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Ebbe Lundgaard

Officielle noter

Lovens §§ 2, 3, stk. 1, 3, stk. 3, 4-9 er trådt i kraft den 1. september 1998 jfr. bek. nr. 466 af 30. juni 1998

Redaktionel note
 • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 5 , den 28.01.1998.