Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Den 14. oktober2005 havde jordbrugskommissionen meddelt P fortrinsstilling til ca. 23,8 ha. Afgørelsen var truffet i forbindelse med en ansøgning fra K om tilladelse til, at arealet overførtes til K's landbrugsejendom. P var kartoffelavler, og jordbrugskommissionen havde ved afgørelsen taget udgangspunkt i, at P drev hele sin ejendom på 26,4 ha, da det er sædvanligt for kartoffelavlere at »bytte« jorder af hensyn til et hensigtsmæssigt sædskifte. Jordbrugskommissionen havde herefter vurderet, at ejendommen havde et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt på grundlag af produktionens sammensætning. I vurderingen indgik de seneste 4 års produktion på ejendommens jorder, inklusive »byttede jorder«, og den pyntegrøntproduktion på egne jorder, som P havde haft driftsansvaret for. Endvidere blev der lagt vægt på det forhold, at produktionen indgik i P's større samlede bedrift, hvorfor en opgørelse af ejendommens arbejdsbehov på grundlag af standardnormtimerne ikke kunne stå alene. Jordbrugskommissionen fandt på det grundlag, at P opfylder betingelserne for fortrinsstilling i medfør af § 29, stk. 2, jf. §§ 31-32 i landbrugsloven. Direktoratet for FødevareErhverv ophævede imidlertid jordbrugskommissionens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommissionen, idet det var en retlig fejl, at jordbrugskommissionen havde meddelt P fortrinsstilling til ca. 23,8 ha, da P ikke selv drev jorderne (hele det ejede areal) til sin landbrugsejendom. 1


Den fulde tekst

Klage over meddelt fortrinsstilling til suppleringsjord

 

 

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 19. juni 2006 , j. nr. 3101-055-05-2997.

 

»---

I brev af 1. november 2005 har De for K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Ribe Amt den 14. oktober 2005 har meddelt P fortrinsstilling til ca. 23,8 ha. Afgørelsen er truffet i forbindelse med en ansøgning fra K om tilladelse til, at arealet overføres til K's landbrugsejendom.


Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ophæver hermed jordbrugskommissionens afgørelse af 14. oktober 2005 og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommissionen, idet det er en retlig fejl, at jordbrugskommissionen har meddelt P fortrinsstilling til ca. 23,8 ha, da P ikke selv driver jorderne (hele det ejede areal) til sin landbrugsejendom, jf. nedenfor.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 29. april 2005 har De for K søgt Jordbrugskommissionen for Ribe Amt om tilladelse til, at 23,8 ha overføres fra landbrugsejendommen S, til hans landbrugsejendom O, der er på 69,0 ha.

Da K i forvejen ejer mere end 100 ha, har der været foretaget annoncering om fortrinsstilling, og P har i den sammenhæng søgt om fortrinsstilling. P ejer i forvejen en landbrugsejendom på 26,4 ha, dog er 3,2 ha bortforpagtet i »bytte« med 3,2 ha af en nabos jorder.

P driver en større bedrift med hovedsagelig kartoffelavl. Bortset fra nævnte 3,2 ha driver han selv sine jorder sammen med mere end 200 ha forpagtede arealer. Det er karakteristisk for mange kartoffelavlere, at de ikke ejer særlig meget jord, idet de forpagter jorder hos skiftende bortforpagtere for på den måde at opnå et hensigtsmæssigt sædskifte.

I brev af 15. august 2005 har P's konsulent (Jysk Landbrugsrådgivning, Brørup) til støtte for ansøgningen om fortrinsstilling redegjort for, at arbejdsbehovet på den del af P's ejendom, som han selv driver, er på 932 timer, inklusiv arbejdsbehovet ved sortering og ifyldning i sække af kartoflerne. Konsulenten har herudover beregnet arbejdsbehovet til 60 timer på det »byttede« areal på 3,2 ha, som han mener burde medregnes. Arbejdsbehovet er beregnet med udgangspunkt i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 90 af 13. februar 2004 om støtteordning for yngre jordbrugere, jf. de specielle bemærkninger til § 32, stk. 2, nr. 4, i landbrugsloven (lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme).

Jordbrugskommissionen har i sin afgørelse af 14. oktober 2005 taget udgangspunkt i, at P driver hele sin ejendom på 26,4 ha, da det er sædvanligt for kartoffelavlere at »bytte« jorder af hensyn til et hensigtsmæssigt sædskifte. Jordbrugskommissionen har herefter vurderet, at ejendommen har et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt på grundlag af produktionens sammensætning. I vurderingen indgik de seneste 4 års produktion på ejendommens jorder, inklusive »byttede jorder« og den pyntegrøntproduktion på egne jorder, som P har haft driftsansvaret for. Endvidere lægges vægt på det forhold, at produktionen indgår i P's større samlede bedrift, hvorfor en opgørelse af ejendommens arbejdsbehov på grundlag af standardnormtimerne ikke kan stå alene. Jordbrugskommissionen fandt på det grundlag, at P opfylder betingelserne for fortrinsstilling i medfør af § 29, stk. 2, jf. §§ 31-32 i landbrugsloven.

I brev af 1. november 2005 har De for K klaget over afgørelsen. De gør gældende, at det i vejledningen om reglerne i lov om landbrugsejendomme klart fremgår, at der kun må medregnes tidsforbrug på ejede arealer. De mener, at der er truffet en forkert afgørelse i sagen, da jordbrugskommissionen har taget hensyn til tidsforbrug for andre opgaver, som ikke vedkommer de ejede arealer.

Jordbrugskommissionen har den 22. december 2005 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.

Den 25. april 2006 anmoder direktoratet P's konsulent om at redegøre nærmere for det beregnede arbejdsbehov på de ejede arealer. Denne oplyser i skrivelse af 27. april 2006, at den tidligere fremsendte opgørelse af 15. august 2005 var beregnet med baggrund i bedriftens produktion og ikke i produktionen på egne jorder. Arbejdsbehovet for egne arealer, drevet af P, beregnet ud fra standardnormtimesatsen, kunne herefter opgøres til i alt 904,60 timer.

Redegørelsen blev den 2. maj 2006 fremsendt til Dem med henblik på bemærkninger.

De henviser i skrivelse af 11. maj 2006 til P's markplan for 2005, hvoraf det fremgår, at der samlet drives et areal på ca. 226 ha, heraf ca. 103 ha med kartofler. Efter Deres opfattelse bør man anvende den standardnormtimesats, der svarer til det samlede antal hektarer. Ifølge Dem bør arbejdsbehovet således opgøres til 570,10 timer.

Vedrørende kartoffelsorteringen mv. anser De det for en sekundær produktion, der ret beset kunne foregå uden, at der var jord til ejendommen. Der bør under alle omstændigheder tages hensyn til, at den samlede produktion af kartofler, ifølge Dem, er betydelig større end de tidligere angivet 3.000 tdr., hvilket må give et mindre forbrug af timer pr. tdr. til sortering.

Samlet set finder De det ikke godtgjort, at arbejdsbehovet kan opgøres til mindst 900 timer årligt.

På forespørgsel fra direktoratet har P's konsulent den 7. juni 2006 oplyst, at arealet på 3,2 ha, som byttes med en nabo, er almindelige omdriftsarealer.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord fremgår af §§ 31-33 i landbrugsloven.

Det fremgår af lovens § 32, stk. 2, nr. 1, at ejeren af en landbrugsejendom, der ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord, skal »have fast bopæl på den ejendom, der ønskes suppleret, eller på en anden landbrugsejendom, den pågældende er ejer eller medejer af, og selv drive sin bedrift.«

Det fremgår af lovens bemærkninger (lovforslag L113, 2003-2004) om denne bestemmelse, at »den, der gør fortrinsstilling gældende, skal bo på den ejendom, der ønskes suppleret, eller på en anden landbrugsejendom, han ejer, og selv drive sin ejendom/ejendomme på det tidspunkt, hvor fortrinsstillingen gøres gældende. Det er således kun aktive landmænd, der kan komme i betragtning til fortrinsstilling til suppleringsjord«.

Baggrunden for denne regel er, at en landmand, der helt eller delvist har bortforpagtet jorden fra den eller de landbrugsejendomme, som vedkommende ejer, ikke skal kunne gøre fortrinsstilling gældende til køb af suppleringsjord, når han ikke driver den jord han ejer i forvejen.

Kravet i lovens § 32, stk. 2, nr. 1, om, at landmanden selv skal drive sin bedrift, har samme indhold som kravet om, at en erhverver selv skal drive ejendommen (egen drift) i forbindelse med erhvervelse af en landbrugsejendom, jf. lovens § 12, stk. 2, nr. 2, og § 6 i bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Det betyder, at kravet i lovens § 32, stk. 2, nr. 1, om, at en nabo, der ønsker fortrinsstilling, selv skal drive sin bedrift, omfatter egen drift af alle de ejede landbrugsejendomme med tilhørende jorder.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at kravet om selv at drive ejendommen (egen drift) bl.a. indebærer, at ejendommens jorder ikke må bortforpagtes, bortset fra vedvarende græsarealer.

Bestemmelsen i lovens § 32, stk. 2, nr. 1, skal derfor på baggrund af bemærkningerne til den omhandlede bestemmelse og en fortolkning af ordlyden i lovens §§ 12 og 32 forstås således, at en landmand, der har bortforpagtet en del af den ejede jord inden for sin bedrift, ikke opfylder betingelserne for at kunne gøre fortrinsstilling gældende. Dog kan vedvarende græsarealer bortlejes, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Det er derfor en retlig fejl, at jordbrugskommissionen har meddelt P fortrinsstilling til ca. 23,8 ha, idet P ikke selv driver alle jorderne til sin landbrugsejendom. Det er i den forbindelse oplyst, at de 3,2 ha, der byttes med en nabo, er almindelige omdriftsarealer.

Direktoratet har derfor ophævet jordbrugskommissionens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling i kommissionen.

 

 

Med venlig hilsen

 

---«

 

Officielle noter

1 Peter Mortsensen, Landbrugsloven – Landbrugets retsforhold II (2005), s. 143 f.