Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om læhegn og tilskud til læplantning

VI MARGRETHE DEN ANDEN af Guds Nåde Danmarks Dronning gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Landbrugs- og fiskeriministeren« til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri« og »landbrugs- og fiskeriministeren« til: »ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri«.

2. Overalt i loven ændres »Fællesudvalget for Læplantning« til: »Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger«.

3. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således:

  • »1) anlægges med det formål at nedsætte vindhastigheden over arealer, herunder arealer med anlæg, der anvendes i forbindelse med jordbrugsmæssig produktion m.v.«

4. I § 14, stk. 2, nr. 3, § 16, stk. 1, og § 17, stk. 4, ændres »løvtræplantninger« til: »løvtræplantninger samt vildtplantninger, der indgår i kollektive projekter«.

5. I § 15 og § 17, stk. 1 og 2, ændres »løvtræplantninger« til: »løvtræplantninger samt vildtplantninger, der indgår i kollektive projekter,».

6. I § 17, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilskud kan endvidere ydes til sammenslutninger af de nævnte ejere og forpagtere.«

7. I § 17 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for anlæg og renholdelse af læhegn, hvortil der ydes tilskud, jf. stk. 1, herunder efter forholdene i forskellige områder af landet.«

8. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved kollektiv læplantning ydes tilskud til de samlede anlægsomkostninger.«

9. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved individuel læplantning ydes tilskud til anskaffelse af planter, der er optaget på en artsfortegnelse udfærdiget af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.«

10. § 19 a affattes således:

»§ 19 a. Supplerende lægivende løvtræplantninger omfatter beplantninger af overvejende løvfældende træer og buske, der etableres samtidig med og i tilknytning til anlæg af læhegn for at supplere læhegns lægivende virkning samt virkning for landskabs- og naturforhold. Supplerende lægivende løvtræplantninger kan etableres som led i kollektive eller individuelle læplantningsprojekter.«

11. Efter § 19 a indsættes:

» § 19 b. Supplerende lægivende vildtplantninger, der indgår i kollektive projekter, omfatter beplantninger af overvejende løvfældende træer og buske, der etableres samtidig med og i tilknytning til anlæg af læhegn for at supplere læhegns lægivende virkning og fremme hensynet til flora og fauna.«

12. § 20 ophæves.

13. § 21 affattes således:

» § 21. Forinden der ydes tilskud til forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter af betydning for læplantningen, indhenter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udtalelse fra Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger.

Stk. 2. Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger sammensættes bl.a. af repræsentanter for regionsudvalgene for læplantning.

Stk. 3. Vedtægter og forretningsorden for Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.«

14. Efter § 21 indsættes:

» § 21 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der er tilskudsberettiget i henhold til §§ 18, stk. 2, 19, stk. 2, 19 a, 19 b og 21, stk. 1, og om størrelse og udbetaling af tilskud.«

15. § 22 affattes således:

» § 22 . Hvis der til læplantningsarbejder, hvortil der ydes statstilskud efter denne lov, tillige ydes tilskud af andre statslige eller kommunale midler eller af andre midler, der kan sidestilles hermed, nedsættes tilskuddet efter denne lov, således at det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i henhold til § 21 a fastsatte.«

16. § 23, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for tilskudsordningens administration.

Stk. 2 . Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte bestemmelser om, at udbetalingen af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.«

17. § 26 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. januar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

Ingen