Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1012 af 16. december 1997 om særlige krav til taxier m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 6, 1. pkt., ændres »nr. 1-5« til: »nr. 2-5«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for ansøgning om godkendelse indgivet den 1. januar 1998 eller senere.

Trafikministeriet, den 15. januar 1998

Bjørn Westh

/ Bo Tarp

Officielle noter

Ingen