Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.


I medfør af § 25, § 26, stk. 3 og 4, § 27, nr. 2, 3 og 5, § 32, stk. 2, og § 42, stk. 2, i lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 19. november 1997, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Randers Fjord. Ved Randers Fjord forstås i denne bekendtgørelse hele vandområdet øst for Randers Bro, herunder Grund Fjord, til en linie fra Sødring Kirke over anduvningslystønden, mærket »Randers Fjord«, der er udsat ved yderenden af løbet over barren, til Udbyhøj Vinkelfyr på Elkær Bakke.

Redskabsbestemmelser

§ 2. Fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber må kun foregå efter tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, i en tilladelse efter stk. 1, bestemme antal og type af de redskaber, som tilladelsen omfatter.

Stk. 3. I redskaber, som er tilladt efter stk. 1, skal overkanten i ringens net være sænket mindst 30 cm under den til enhver tid værende vandstand i perioden 1. april til 31. maj, begge dage inklusive.

§ 3. Fiskeri med nedgarn er forbudt fra solens opgang søndag morgen til solens opgang mandag morgen.

§ 4. Maskemålet i nedgarn skal mindst være 122 mm (helmaske).

Stk. 2. I perioden 1. februar til 15. april, begge dage inklusive, må erhvervsfiskere dog anvende nedgarn, når redskabet har et maskemål på mindst 100 mm (helmaske).

Stk. 3. De redskaber, der er nævnt i stk. 1, og som anvendes af andre end erhvervsfiskere, skal altid være bundsatte og må ikke have en højde over 1,5 m.

§ 5. Fra Randers Havn, jf. § 9, stk. 2, til højspændingsledningerne, der føres over Randers Fjord ved Romalt, og i Grund Fjord er alt fiskeri med nedgarn forbudt i perioden 1. juni til 31. december, begge dage inklusive.

§ 6. Fiskeri med nedgarn og krogliner, dog bortset fra bundsatte krogliner med ålekroge, er forbudt i perioden 16. april til 31. januar, begge dage inklusive, i en 100 m bred zone på hver side af sejlløbet i Randers Fjord - herunder det dobbelte sejlløb ved Kare Holm og Stenrevet - samt i et område, der afgrænses mod øst af en cirkel med en radius på 3 km fra Melbank Fyr (56 garder 36,8' N 10 grader 20,5' Ø) og med afgrænsning mod vest ved:

  • 1) linien fra Melbank Fyr til Sødring Kirke, og
  • 2) linien fra Melbank Fyr til Udbyhøj vinkelfyr.

§ 7. Det er forbudt at anvende mekanisk kraft til udsætning, slæbning, dragning eller indhivning af vod og trawl, undtagen:

  • 1) for agnvod, hvis armes længde og fangåbning tilsammen ikke overstiger 13 m, i perioden 1. november til udgangen af februar, begge dage inklusive,
  • 2) for fiskeri med åleslæbevod nord for kanalen ved Kare Holm,
  • 3) for snurrevod bestemt til fangst af torsk eller rødspætter på strækningen fra den nordlige ende af den gravede rende ved Kare Holm til anduvningslystønden ved Udbyhøj om dagen i perioden fra 1. september til 31. marts, begge dage inklusive. Vodtovenes længde må ikke overstige 375 m på hver arm.

§ 8. Skovlvod og trawl samt skovle må ikke findes om bord på fiskerfartøjer.

Stk. 2. Andre vodtove end dem der er nævnt i § 7, nr. 3, må ikke findes om bord på fiskerfartøjer, som udøver snurrevodsfiskeri på strækningen nævnt i § 7, nr. 3.

Stk. 3. Vod og trawl, undtagen agnvod, må ikke have et maskemål der er mindre end 54 mm (helmaske). På strækningen uden for en linie mellem sømærket på Støvringdæmningen og den forreste båke på modsat side er det dog tilladt at anvende sildevod, der overalt i redskabet har en maskestørrelse på mindst 38 mm (helmaske).

Særlige fredningsområder

§ 9. Alt fiskeri er forbudt i Randers Havn og det afmærkede sejlløb. Fiskeri med stang og snøre er dog tilladt.

Stk. 2. Randers Havn afgrænses mod øst af en linie i retning nord-syd 300 meter øst for enden af pieren (Kulholmen).

§ 10. I Grund Fjord er alt fiskeri forbudt, inden for en afstand af 1 km fra Alling Å's udløb.

Fredning og mindstemål

§ 11. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider:

  • 1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive.
  • 2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive.
  • 3) Laks og ørred: 16. november til 15. januar, begge dage inklusive.
  • 4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet.

Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).

Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Øvrige bestemmelser

§ 12. Mindstemaskemålet (helmaske) anses for opfyldt, når et fladt måleredskab af en tykkelse af 2 mm og med en bredde svarende til det påbudte mindstemaskemål let kan gå igennem den i nettets længderetning diagonalt strakte maske, når nettet er vådt.

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1, §§ 3-8, § 9, stk. 1, § 10, og § 11, stk. 3, straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 267 af 21. april 1995 om mindstemål og fredningstid for sandart i Randers Fjord, bekendtgørelse nr. 940 af 9. december 1993 om regulering af fiskeriet på Randers Fjord m.m., bekendtgørelse nr. 665 af 30. september 1986 om anvendelse af nedgarn på Randers Fjord, bekendtgørelse nr. 665 af 16. oktober 1987 om fredning og mindstemål for helt i ferskvand samt i Randers Fjord m.m. og alle bestemmelserne, bortset fra § 3, i lov nr. 67 af 23. marts 1965 om Randers Fjord og Gudenå m.m.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 19. januar 1998

Henrik Dam Kristensen

/ Michael Nakskov

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 10, den 05.03.1998.