Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge(* 1)

I medfør af § 19, stk. 2, § 20, stk. 4, § 21 og § 26, stk. 3 i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film fastsættes følgende:

Kapitel 1

Medierådets sammensætning og opgaver

     § 1 . Medierådet for Børn og Unge består af en formand og indtil 6 øvrige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

     § 2 . Mindst to af Medierådets medlemmer skal have gennemgået en pædagogisk eller psykologisk uddannelse eller gennem deres beskæftigelse have erhvervet en særlig indsigt i børne- og ungdomsproblemer. Disse børnesagkyndige samt formanden danner tilsammen Medierådets vurderingsudvalg. Medierådets formand er formand for vurderingsudvalget.

     Stk. 2. Kulturministeren beskikker efter indstilling fra Medierådet et antal suppleanter til vurderingsudvalget med samme kvalifikationer som vurderingsudvalgets børnesagkyndige medlemmer, jf. stk. 1. Suppleanterne for vurderingsudvalget er ikke suppleanter til det samlede Medieråd.

     § 3. Medierådets øvrige medlemmer skal tilsammen have mediemæssig eller forskningsmæssig indsigt, repræsenterere filmbranchen og forbrugerinteresser.

     § 4. Beskikkelserne gælder for 3 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Opgaver

     § 5. Medierådet for Børn og Unge skal sørge for vejledning og oplysning til forældre m.fl. om films egnethed for børn og unge. Medierådet skal herunder

 • 1) Fastlægge de overordnede kriterier for godkendelse af film, jf. filmlovens § 20.
 • 2) Sørge for, at afgørelserne om godkendelse af film gøres tilgængelige for offentligheden.

     Stk. 2. Medierådet skal i sin opgavevaretagelse indgå i en aktiv dialog med andre institutioner og organisationer, herunder tv-stationerne.

     Stk. 3. Medierådet skal mødes mindst 4 gange årligt.

     Stk. 4. Medierådet afgiver hvert år en beretning til kulturministeren.

     Stk. 5. Medierådet fastsætter selv sin forretningsorden.

     § 6. Godkendelse af film, jf. filmlovens § 20, stk. 1, foretages af medlemmerne af vurderingsudvalget, jf. § 2 eller af suppleanterne for disse. Medierådet kan ikke ændre en afgørelse truffet af vurderingsudvalget.

     § 7. Medierådets sekretariat varetager rådets administration.

Kapitel 2

Indsendelse og vurdering af spillefilm, trailere og videogrammer

     § 8. Film, der skal vurderes af Medierådet for Børn og Unge, indsendes med oplysning om filmens danske og originale titel, nationalitet, produktionsår, producent, instruktør, samt producerende selskab. For spillefilm og videogrammer skal desuden vedlægges en kort handlingsbeskrivelse.

     Stk. 2. Filmens titel skal fremgå af selve filmen.

     Stk. 3. Filmen skal foreligge klar til afspilning.

     Stk. 4. Anmelderen sørger for såvel indsendelse som afhentning af filmen.

     § 9. Formatet af film, der indsendes til Medierådet, jf. § 8, stk. 1, må ikke være mindre end det format, hvori filmen ønskes offentligt forevist for, eller erhvervsmæssigt udlejet, udlånt eller solgt til børn.

     Stk. 2. Ønskes filmen offentligt forevist mv. i et større format end det vurderede, skal filmen vurderes påny, med mindre Medierådet bestemmer, at vurderingen også skal gælde det større format.

     Stk. 3. Forevisning mv. i et mindre format end det vurderede kan ske uden ny vurdering.

     § 10. Medierådet for Børn og Unge giver anmelderen skriftlig besked om afgørelsen. Afgørelsen skal angive

 • 1) Medierådets afgørelse, jf. filmlovens § 20, stk. 2.,
 • 2) filmens vurderingsnummer,
 • 3) hvem, der har anmeldt filmen til rådet,
 • 4) filmens danske titel,
 • 5) filmens længde og
 • 6) en kort beskrivelse af filmen (gælder kun spillefilm og videogrammer).

     Stk. 2. Anmelderen har pligt til at opbevare afgørelsen.

     Stk. 3. Anmelderen har pligt til, inden filmen udsendes til biografdistribution, at påføre den vurderede film samt kopier med identisk indhold et mærkat udstedt af Medierådet for Børn og Unge med de samme oplysninger, som er nævnt i stk. 1, nr. 1-5.

     § 11. Følgende film, kan forevises offentligt uden Medierådets vurdering:

 • 1) film, hvis indhold er af åbenbart uskadelig karakter, og som udelukkende indeholder information om, eller reklame for varer og tjenesteydelser, og
 • 2) film, der vises i forbindelse med filmfestivaler, kulturfremstød o.l.

     Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1 gælder ikke for trailere.

     § 12. Hvis vurderingsudvalget, jf. § 2, skønner, at særlige grunde taler derfor, kan filmen efter anmodning fra anmelderen senere revurderes.

Kapitel 3

Annoncering mv. af spillefilm

     § 13. Distributører og biografejere skal ved enhver annoncering eller omtale i pressen af en film, som Medierådet har vurderet, samt i filmens præsentationsmateriale oplyse om Medierådets vurdering af filmen.

     Stk. 2 . Hvis filmen er godkendt for alle, oplyses, at filmen er tilladt for alle, eventuelt forkortet til »for alle«. Alternativt kan symbolet, jf. bilag 1 anvendes.

     Stk. 3. Hvis filmen er godkendt for alle, men frarådes for børn under 7 år, oplyses, at filmen frarådes børn under 7 år, eventuelt forkortet til fr.u. 7. Alternativt kan symbolet, jf. bilag 2 anvendes.

     Stk. 4. Hvis filmen er godkendt for børn over 11 år, oplyses, at filmen er tilladt for børn over 11 år, eventuelt forkortet til t.o. 11. Alternativt kan symbolet, jf. bilag 3 anvendes.

     Stk. 5. Hvis filmen er godkendt for børn over 15 år, oplyses, at filmen er tilladt for børn over 15 år, eventuelt forkortet til t.o. 15. Alternativt kan symbolet, jf. bilag 4 anvendes.

     § 14. Film, der ikke er vurderet af Medierådet, og hvis indhold ikke tidligere har været godkendt til offentlig forevisning, skal annonceres mv. efter reglerne i § 13, stk. 5.

     Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for film, der vises i forbindelse med filmfestivaler, kulturfremstød o.l.

     § 15. Film, hvis indhold tidligere er godkendt til offentlig forevisning for børn under henholdsvis 12 og 16 år, skal annonceres mv. efter reglerne i § 13, stk. 4 og 5.

Kapitel 4

Mærkning af videogrammer (VHS-kassetter og DVD-disketter)

     § 16. Videogrammer, som Medierådet har vurderet, skal mærkes i overensstemmelse med Medierådets vurdering.

     Stk. 2. Hvis filmen er godkendt for alle, mærkes videogrammet i overensstemmelse med bilag 1.

     Stk. 3. Hvis filmen er godkendt for alle, men frarådes for børn under 7 år, mærkes videogrammet i overensstemmelse med bilag 2.

     Stk. 4. Hvis filmen er godkendt for børn over 11 år, mærkes videogrammet i overensstemmelse med bilag 3.

     Stk. 5. Hvis filmen er godkendt for børn over 15 år, mærkes videogrammet i overensstemmelse med bilag 4.

     § 17. Videogrammer, der ikke er vurderet af Medierådet, og hvis indhold ikke tidligere har været godkendt til erhvervsmæssigt salg, udlejning eller offentligt udlån til børn under 15 år, skal mærkes i overenstemmelse med bilag 4, jf. dog § 21 om videogrammer, der er undtaget for mærkning mv.

     § 18. Videogrammer, hvis indhold tidligere er godkendt til offentlig forevisning for børn under henholdsvis 12 og 16 år, skal mærkes efter reglerne i § 16, stk. 4 og 5.

     Stk. 2. Videogrammer, der tidligere er godkendt for børn under henholdsvis 12 og 16 år, kan ved genoptryk af videogramboksens omslag mærkes efter reglerne i § 16, stk. 4 og 5.

     § 19. Mærkningen skal bestå af en tekst og et dertil svarende symbol i overensstemmelse med bilag 1-4. De tekniske specifikationer vedrørende farvekode, typografi, format, opbygning og tekststørrelse fremgår af bilagene.

     Stk. 2. Videogrammet må kun være forsynet med een mærkningstekst.

     Stk. 3. Indeholder videogrammet flere film - herunder brudstykker af film - som er vurderet forskelligt, skal videogrammet mærkes i overensstemmelse med vurderingen af den film, der har den højeste vurderingsgrænse.

Mærkningsoplysningernes placering mv.

     § 20. Mærkningsoplysningerne skal være synlige i deres helhed og må ikke kunne fjernes. Oplysningerne skal være påtrykt eller påsat som mærkat på videogramboksens omslag.

     Stk. 2. Teksten og det dertil knyttede symbol skal placeres på videogramboksens omslagsbagside i et klart afgrænset felt i nederste halvdel.

     Stk. 3. Symbolerne for aldersgrupperne skal desuden fremgå af videogramboksens titelbærende omslag (forsiden).

     Stk. 4. På VHS-kassetter skal symbolet endvidere være påsat som mærkat på selve kassetten.

Kapitel 5

Videogrammer, der er undtaget fra pligten til mærkning

     § 21. Videogrammer, hvis indhold er af åbenbart uskadelig karakter, er undtaget fra pligten til mærkning, jf. kap. 4, herunder

 • 1) Videogrammer produceret overvejende til undervisnings-, forsknings- eller hobbyformål.
 • 2) Videogrammer eller dele heraf, hvis indhold er sendt af Danmarks Radio TV og TV 2, og som distribueres af Danmarks Radio TV og TV 2 eller et statsligt eller (amts-) kommunalt organ som led i undervisningsvirksomhed, til biblioteker eller andre lignende institutioner.
 • 3) Optagelser fra offentlige arrangementer.
 • 4) Videogrammer som udelukkende eller overvejende indeholder stof vedrørende idræt, natur, turisme eller musik.
 • 5) Videogrammer som udelukkende eller overvejende indeholder politisk-, religiøst-, aktualitets- eller nyhedsstof.

Kapitel 6

Andre bestemmelser Gebyr

     § 22. Medierådet for Børn og Unge opkræver gebyr for vurderingen. Gebyrets størrelse fastsættes som et beløb pr. minut af filmens spilletid.

     Stk. 2. Der opkræves 12,78 kr. pr. minut.

     Stk. 3. For endelig vurdering af film, der tidligere har været indsendt til prøvevurdering, betales halvdelen af det fastsatte gebyr.

     Stk. 4. For revurdering af film, jf. § 12, betales halvdelen af det fastsatte gebyr. Revurderingen er gebyrfri, hvis vurderingsudvalget ændrer afgørelsen.

Straf

     § 23. Med bøde straffes den, der overtræder § 10, stk. 2-3 og §§ 13-20 i denne bekendtgørelse.

     Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser

     § 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar 1998.

     Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 35 af 22. januar 1988 om censurering af film og videogrammer,
 • 2) Bekendtgørelse nr. 26 af 11. januar 1995 om mærkning af videogrammer,
 • 3) Bekendtgørelse nr. 266 af 10. april 1997 om sammensætning og opgaver mv. for Medierådet for Børn og Unge,
 • 4) Bekendtgørelse nr. 617 af 11. juli 1997 om ændring af bekendtgørelse om sammensætning og opgaver mv. for Medierådet for Børn og Unge.

S tk. 3. Reglerne i kapitel 4 har virkning for videogrammer, der fremstilles eller indføres med henblik på erhvervsmæssigt salg, udleje eller anden offentlig udbredelse i Danmark efter den 15. april 1998.

     Stk. 4. De beskikkelser, der fandt sted i medfør af bekendtgørelse nr. 266 af 10. april 1997 som ændret ved bekendtgørelse nr. 617 af 11. juli 1997, opretholdes.

Kulturministeriet, den 16. januar 1998

P.M.V E.B.

Julie Haagen Pedersen

Bilag 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

(* 1) 1) Jf. Europa-Kommissionens direktiv (83/189/EØF) med senere ændringer.