Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af visse af Finansministeriets forskrifter (* 1)

(Til samtlige ministerier mv.)


Som et led i regeringens initiativer til forenkling af regelmassen har Finansministeriet gennemgået samlingen af cirkulærer mv. på det statslige løn- og ansættelsesområde.

Grundlaget for gennemgangen har været dels (PAV) Personaleadministrativ Vejlednings kronologiske oversigt over tilhørende forskrifter, dels de organisationsaftaler, hvori Finansministeriet er part.

Materialet har omfattet ca. 250 cirkulærer mv. og ca. 100 overenskomster/ organisationsaftaler.

Der er på baggrund heraf iværksat en række forenklingsinitiativer.

Der er som led heri tillige med CFU indgået aftale om visse regelforenklinger i forbindelse med CFU-forliget i foråret 1997.

Det forventes, at over 50 pct. af forskrifterne bliver berørt af ændringer af den ene eller anden art.

Således forventes det bl.a., at der ved ophævelse og sammenlægning/-skrivning af cirkulærer mv. samt ved anvendelse af PAV i stedet for cirkulære vil ske en reduktion i regelmassen på ca. 75 regelsæt svarende til 30 pct. af det samlede antal cirkulærer mv.

Endvidere vil der i forbindelse med udsendelse af nye cirkulærer i en række tilfælde ske ophævelse af bestående forskrifter.

Endelig vil der i enkelte andre tilfælde ske omskrivning eller ændring af cirkulærer som følge af ny lovgivning.

For så vidt angår organisationsaftalerne sker der dels ophævelser og sammenlægninger, dels ændring af enkelte overenskomster til organisationsaftale.

Udmøntningen af resultatet forudsætter i en vis udstrækning forudgående drøftelse med en eller flere faglige organisationer og vil derfor ske løbende.

Som et første led i udmøntningen af arbejdet med at sanere samlingen af cirkulærer mv. på det statslige løn- og ansættelsesområde ophæves de i bilaget til dette cirkulære nævnte cirkulærer mv.

Finansministeriet, den 24. november 1997

P.M.V.

Finn Hoffmann

Bilag

 

 Cirkulære-  Fmst.-  Cirkulæretekst       PAV-    Min.tid- 

 dato     nr.                 bilagnr.  nr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19/03-79       Cirk. om afkortning i løn 

            for timer,         04/02    054/79 

            i hvilket arbejdet har 

            været nedlagt. 

 10/04-78       Cirk. om omregning, 

            forhøjelse med       10/03    062/78 

            1,68 pct. samt afrunding 

            af generelle og særlige 

            tillæg til tjenestemands- 

            lønninger og 

            tilsvarende tillæg til 

            overenskomstansatte m.v. 

 09/08-79       Cirk. om »optøning« af 

            hidtil »fastfrosne«     10/10 

 132/79 

            tillæg til tjenestemands- 

            lønninger. 

 25/08-93   67/93  Aftale om arbejdsbestemte 

            tillæg.           10/14 

 05/03-87   16/87  Cirk. om bortfald af 

            sygdomsrisikobi-      17/26    0050/87 

            draget for tjenestemænd i 

            staten, folkeskolen og 

            folkekirken. 

 11/08-71       Cirk. skr. vedr. overgang 

            fra ansættelse       18/02    0144/71 

            som tjenestemand på prøve 

            til varig ansættelse i 

            højere lønramme. 

 15/07-87   85/87  Cirk. om aftale om løn m.v. 

            for etatselever       19/02 

 31/10-91   95/91  Cirk. om ekspeditionstiden 

            i ministeriernes      21/04    0189/91 

            departementer mv. 

 15/09-80       Vedrørende hovedbekendt- 

            gørelse om ar-       21/12    0144/80 

            bejdsmiljøregler om daglig 

            hviletid og ugentligt 

            fridøgn. 

 05/08-86  139/86  Cirk. om forskellige forhold 

            i forbindelse        21/19 

            med arbejdstidsnedsættelsen 

            pr. 1. januar 1987. 

 22/06-93   38/93  Cirk. om ferie for statens 

            tjenestemænd.              0117/93 

 01/06-87   36/87  Cirk. om beregning af del- 

            tidsansattes løn      25/04    0089/87 

            under ferie i forbindelse 

            med den lovbestemte 

            arbejdstidsnedsættelse pr. 

            1. januar 1987 og senere 

            aftalte arbejdstidsned- 

            sættelser. 

 20/11-95   69/95  Orientering om ny ferieaftale 

            for statsansatte. 

 28/09-90  119/90  Cirk. om medregning af 

            delvist sygefravær ved   26/06    0216/90 

            optælling af 120 sygedage 

            ifølge funktionærlovens 

            § 5, stk. 2. 

 18/07-78       Cirk. om afgivelse af 

            afskedsvarsel i henhold til 36/02    125/78 

            tjenestemandslovens § 28. 

 13/04-84   72/84  Cirk. af fortolkning af 

            bestemmelse om       36/06 

            tjenestefrihed i visse 

            overenskomster. 

 31/01-94   14/94  Vejledning om partshøring 

            og begrundelse       36/08    0045/94 

            i afskedssager mv. 

 19/01-81       Cirk. om førtidspensio- 

            nerede tjeneste-      39/09    0010/81 

            mænds undervisningsarbejde. 

 08/07-87   63/87  Cirk. om kapitalpensions- 

            ordninger og        39/11    0107/87 

            andre inddividuelt tegnede 

            pensions- og forsikrings- 

            ordninger. 

 12/03-90   39/90  Cirk. om overførsel af 

            sager om bereg-       39/26    0070/90 

            ning af tjenestemands- 

            pension fra APD 

            til Statens Regnskabs- 

            direktorat. 

 01/08-94       Cirk. om overenskomst af 

            28/9-93 med 

            Landssammenslutningen af 

            hospitalslaboranter 

            vedr. hospitalslaborant- 

            elever. 

 01/03-94       Cirk. om overenskomst af 

            16/9-93 med Økonoma- 

            foreningen vedr. 

            økonomaelever. 

 Apr. 91        Vejledning om frivillig 

            fratræden. 

 Dec. 92        Vejledning om senior- 

            politik - en del af 

            personalepolitikken. 

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som Fmst.nr. 64/97