Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om nyt grundbeløbsniveau (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)


1. Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation, Overenskomstansattes Centralorganisation samt Akademikernes Centralorganisation har den 25. november 1997 indgået aftale om nyt grundbeløbsniveau. Aftalen er optaget som bilag til cirkulæret.

Indførelsen af og forsøgene med nye lønsystemer pr. 1. januar 1998 sammenholdt med, at procentreguleringen med den aktuelle størrelse på 33,9349 pct. har nået et niveau, der taler for en nulstilling, har givet anledning til, at Finansministeriet og centralorganisationerne har aftalt en omlægning af grundbeløb fra niveau 1. oktober 1984 til niveau 1. oktober 1997.

2. Det bemærkes, at for så vidt angår ansatte omfattet af skalatrinssystemet er den i §§ 2 og 3 anførte skalaløn den samlede løn på vedkommende skalatrin.

3. Skalaløn og tillæg skal efter udsendelsen af dette cirkulære aftales i niveau 1. oktober 1997.

Finansministeriet

Den 25. november 1997

P.M.V.

E.B.

Ulrik Søborg Pedersen

Bilag

AFTALE

OM NYT GRUNDBELØBSNIVEAU

§ 1. Denne aftale omfatter lønninger og tillæg indeholdt i aftaler og overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

§ 2. Skalaløn samt tillæg, der er aftalt som grundbeløb, omregnes til nye grundbeløb i niveau 1. oktober 1997, idet hidtidige grundbeløb sammenlægges med procentreguleringen pr. 1. april 1997.

Stk. 2. Ved omregning til nyt årligt grundbeløb afrundes skalaløn, inkl. procentregulering pr. 1. april 1997, til nærmeste hele krone.

Stk. 3. Ved omregning til nyt årligt grundbeløb afrundes tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 1997 udgør 1.000 kr. og derover til nærmeste hele 100 kr.

Stk. 4. Ved omregning til nyt grundbeløb foretages ingen afrunding af tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, eller af tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 1997 udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 5. Hvis 2 eller flere tillæg sammenlægges, er det nye grundbeløb lig med summen af de hidtidige tillæg, inkl. procentregulering pr. 1. april 1997, idet eventuel afrunding sker efter bestemmelserne i stk. 3 eller 4.

Stk. 6. Der foretages ingen afrunding af tillæg, der i forbindelse med ansattes overgang til nye lønsystemer ydes til udligning af forskellen mellem den hidtidige løn og lønnen efter det nye lønsystem.

§ 3. Omregning efter § 2 har virkning fra den 1. januar 1998 for skalaløn og tillæg efter nye lønsystemer og fra den 1. april 1998 for skalaløn og tillæg efter andre lønsystemer.

København, den 25. november 1997

 

 Statsansattes Kartel        Finansministeriet 

 Ove Hygum             P.M.V. 

                   E.B. 

                   C. E. Johansen 

 Statstjenestemændenes 

 Centralorganisation II 

 Tommy Agerskov Thomsen 

 Lærernes Centralorganisation 

 Anni Herfort Andersen 

 Overenskomstansattes Centralorganisation 

 Finn Busse Jensen 

 Akademikernes Centralorganisation 

 Svend M. Christensen 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som Fmst. nr. 66/97

(* 2) Optages i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 10