Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet


I medfør af § 19, § 48, § 50, stk. 3, § 51, stk. 1, § 52, § 53, stk. 2, § 54, § 55 og § 61, stk. 1, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes:

Kapitel 1

Personelkategorier

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende personel i redningsberedskabet:

 • 1) værnepligtige menige og befalingsmænd,
 • 2) kontraktansatte menige m.v. i det statslige regionale redningsberedskab,
 • 3) frivillige,
 • 4) faste befalingsmænd, befalingsmænd af reserven og stampersonel i det statslige regionale redningsberedskab og
 • 5) menige og befalingsmænd i det kommunale redningsberedskab.

§ 2. Værnepligtige, der er uddannet til det statslige regionale redningsberedskab eller det kommunale redningsberedskab, og andet mobiliseringspligtigt personel samt værnepligtige i redningsberedskabets personelreserve kan overføres til andre dele af beredskabet og indkaldes til mønstringer og øvelser af i alt indtil 1 måneds varighed.

§ 3. Beredskabsstyrelsen fastsætter antallet af indkaldelsesårgange i mobiliseringsstyrken.

Stk. 2. Værnepligtige fra redningsberedskabets personelreserve, der har gennemgået en uddannelse på 1 + 1 dag (førstehjælpsuddannelse), står til rådighed for det kommunale redningsberedskab i indtil 10 år.

Kapitel 2

Værnepligtstjeneste

Værnepligtige i det statslige regionale redningsberedskab

§ 4. I det statslige regionale redningsberedskab er tjenestetiden

 • 1) 3 måneder for værnepligtige, der ved hjemsendelsen overføres til mobiliseringsstyrken i det kommunale redningsberedskab i kommuner med et udvidet krigsmæssigt redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 12, stk. 2,
 • 2) 6 måneder for værnepligtige, der ved hjemsendelsen indgår i mobiliseringsstyrken i det statslige regionale redningsberedskab.

Stk. 2. For værnepligtige, der udtages til uddannelse som værnepligtige mellemledere eller gennemgår uddannelse som befalingsmand af reserven, er tjenestetiden indtil 15 måneder.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan pålægge en værnepligtig, der på grund af forsømmelighed eller andre lignende årsager, afgår fra uddannelsen som mellemleder, en samlet tjenestetid på indtil 12 måneder.

Stk. 4. En værnepligtig kan genindkaldes til tjeneste af i alt 1 måneds varighed.

§ 5. Beredskabsstyrelsen fastsætter bestemmelser om tjenestens tilrettelæggelse.

§ 6. Har en værnepligtig været ulovligt fraværende fra tjenesten i tilsammen mindst 12 dage, kan tjenesten forlænges tilsvarende. Med ulovligt fravær sidestilles strafafsoning, herunder varetægtsfængsel, der anses som udstået i straffen.

§ 7. Beredskabsstyrelsen kan hjemsende en værnepligtig, som under tjenesten har været ulovligt fraværende i tilsammen mindst 15 dage eller skal afsone frihedsstraf i mindst 15 dage.

Stk. 2. Hjemsendelse i henhold til stk. 1 kan kun ske een gang.

§ 8. En værnepligtig, der er hjemsendt i henhold til § 7, indkaldes igen med mindst 4 ugers varsel. Har den værnepligtige før hjemsendelsen aftjent værnepligt i mindst 30 dage efter fradrag for ulovligt fravær, fraregnes den således aftjente værnepligt i den resterende tjenestetid.

§ 9. Beredskabsstyrelsen kan fritage en værnepligtig for fornyet indkaldelse, jf. § 8.

§ 10. En værnepligtig, der efter fremmødet til tjeneste bliver erklæret for uegnet eller for tiden uegnet til værnepligtstjeneste, hjemsendes.

Stk. 2. En værnepligtig, der efter fremmødet til tjeneste bliver erklæret for tiden uegnet til værnepligtstjeneste, og som senere erklæres for egnet eller begrænset egnet, overføres til redningsberedskabets personelreserve.

Stk. 3. En værnepligtig kan afvises på mødedagen, hvis det skønnes, at han har sådanne helbredsmangler, at han ikke kan deltage i uddannelsen i fuldt omfang senest fra 10. dagen efter fremmødet.

Værnepligtige i det kommunale redningsberedskab

§ 11. Beredskabsstyrelsen kan bemyndige kommunalbestyrelsen til i tilfælde af krise eller krig at indkalde de værnepligtige, der står til rådighed for det kommunale redningsberedskab, til mønstringer og øvelser af indtil 1 måneds varighed.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen kan bemyndige kommunalbestyrelsen til at indkalde værnepligtige, der står til rådighed for det kommunale redningsberedskab, til tjeneste ud over øvelser og mønstringer med henblik på indsats i katastrofetilfælde, der kræver ekstraordinært store mandskabsstyrker.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan bemyndige kommunalbestyrelsen til at indkalde de værnepligtige, der er nævnt i stk. 2, til øvelser af hver indtil 24 timers varighed med henblik på afprøvning af beredskabet.

Ydelser til værnepligtige

§ 12. Beredskabsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om indkvartering, forplejning, beklædning, løn, fribefordring og lignende for de værnepligtige i redningsberedskabet, jf. beredskabslovens § 53.

§ 13. Under mønstringer og øvelser, jf. § 2 og § 11, stk. 1 og 3, kan der ydes

 • 1) refusion af befordringsudgifter efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd,
 • 2) fri forplejning efter regler, der fastsættes af Beredskabsstyrelsen, når tjenesten den enkelte dag har varet mindst 4 timer,
 • 3) frit logi, når de værnepligtige indkvarteres på tjenestestedet og
 • 4) godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter regler, der svarer til dem, der gælder for genindkaldte værnepligtige i det statslige regionale redningsberedskab.

Stk. 2. Under tjeneste i henhold til § 11, stk. 2, kan der ud over de ydelser, der er nævnt i stk. 1, ydes dækning for merudgifter ved fravær fra hjemmet efter regler, der svarer til dem, der gælder for genindkaldte værnepligtige i det statslige regionale redningsberedskab.

Kapitel 3

Kontraktansatte menige m.v. i det statslige regionale

redningsberedskab

§ 14. Beredskabsstyrelsen kan ansætte menigt personel på kontrakt med henblik på, at dette personel skal

 • 1) gøre tjeneste på manuelt niveau i det statslige regionale redningsberedskab,
 • 2) gennemgå en uddannelse som mellemleder i det statslige regionale redningsberedskab,
 • 3) indgå i en beredskabsenhed, der kan indsættes uden for landets grænser eller
 • 4) gøre tjeneste i en humanitær hjælpeorganisation, som Beredskabsstyrelsen har indgået aftale med om oprettelse af et særligt personelberedskab.

§ 15. I den del af uddannelsestiden, som svarer til den tjenestetid, der er fastsat for værnepligtige, der uddannes til at indgå i det statslige regionale redningsberedskabs mobiliseringsstyrke, jf., § 4, stk. 1, nr. 2, er kontraktansatte menige omfattet af de regler, som gælder for værnepligtige med hensyn til de ydelser, der er nævnt i § 12.

§ 16. Kontraktansatte menige, der har gennemgået en uddannelse som mellemleder, jf. § 14, nr. 2, er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for værnepligtige mellemledere.

Stk 2. For kontraktansatte menige, der ansættes med henblik på at indgå i en beredskabsenhed, jf. § 14, nr. 3, eller at gøre tjeneste i en humanitær hjælpeorganisation, jf. § 14, nr. 4, fastsættes løn og øvrige ansættelsesvilkår i regulativ.

§ 17. Kontraktansatte menige m.v., hvis kontraktforhold ophører inden for den periode, som træder i stedet for værnepligtstjeneste, skal gøre almindelig værnepligtstjeneste i en periode, der sammenlagt med kontraktansættelsen svarer til den pligtige tjenestetid for værnepligtige, der uddannes til at indgå i det statslige regionale redningsberedskabs mobiliseringsstyrke, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 4

Frivillige

§ 18. Ved frivillige, jf. § 1, nr. 3, forstås det personel, som under uddannelse, øvelser og tjeneste, alene kan modtage de ydelser, der er nævnt i § 19.

Stk. 2. Frivillige, som har indgået aftale med en kommunalbestyrelse i medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1 eller 2, skal gennemgå en beredskabsfaglig uddannelse, der fastsættes af Beredskabsstyrelsen.

§ 19. Til frivillige kan der under uddannelse og øvelser ydes

 • 1) refusion af befordringsudgifter efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd og
 • 2) fri forplejning efter regler, der fastsættes af Beredskabsstyrelsen, når uddannelsen eller øvelsen varer mindst 4 timer.

Stk. 2. Under kursusophold på Beredskabsstyrelsens skoler kan der ud over de ydelser, som er nævnt i stk. 1, ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, fri undervisning og indkvartering samt almindelig godtgørelse efter regler, der svarer til dem, der gælder for frivillige i hjemmeværnet, som deltager i kurser på hjemmeværnets skoler.

Stk. 3. Under indsats kan der ud over de ydelser, der er nævnt i stk. 1, ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Kapitel 5

Uddannelse af personel

Personel i det statslige regionale redningsberedskab

§ 20 . Værnepligtige, der indkaldes til det statslige regionale redningsberedskab, jf. § 4, stk.1, skal gennemgå en uddannelse, der fastsættes for den funktion, de skal varetage.

Stk. 2. Personel, der ansættes på mellemleder- eller lederniveau, skal gennemgå den uddannelse, der fastsættes for det pågældende niveau og bestå de afsluttende prøver.

Personel i det kommunale redningsberedskab

§ 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal gennemgå den grunduddannelse, der fastsættes for den funktion, det skal varetage.

§ 22. Personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal efter 1 års tjeneste gennemgå en funktionsuddannelse og bestå den afsluttende prøve.

Stk. 2. Personel, der i øvrigt skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal gennemgå en supplerende uddannelse, der fastsættes for den funktion, det skal varetage.

§ 23. Personel, der skal fungere som holdleder, skal gennemgå holdlederuddannelsen for den funktion, det skal varetage, og bestå den afsluttende prøve.

Stk. 2. Personel, der skal fungere som instruktør, skal gennemgå instruktøruddannelsen for den pågældende funktion.

Stk. 3. Har det personel, der er nævnt i stk. 1 og 2, bestået en mellemlederuddannelse i det statslige regionale redningsberedskab, jf. § 20, stk. 2, stilles der ikke yderligere uddannelseskrav ud over dem, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 24. Personel, der skal varetage den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet, skal gennemgå en uddannelse i indsatsledelse og bestå den afsluttende prøve.

Stk. 2. Personel, der skal lede en indsats mod følgerne af krigshandlinger, skal endvidere gennemgå en supplerende uddannelse i krigsmæssig indsatsledelse.

Stk. 3. Har det personel, der er nævnt i stk. 1 eller 2, bestået en af det statslige regionale redningsberedskabs lederuddannelser, jf. § 20, stk. 2, stilles der ikke yderligere uddannelseskrav ud over dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 25. Den, der skal varetage den brandtekniske byggesagsbehandling, jf. beredskabslovens § 34 og § 35 samt forskrifter, udstedt i medfør af beredskabslovens § 33, skal gennemgå uddannelsen i brandteknisk byggesagsbehandling og bestå den afsluttende prøve.

Stk. 2. Den, der skal varetage brandsyn af virksomheder, fredede og brandfarlige bygninger m.v., jf. beredskabslovens § 36, skal gennemgå den uddannelse, der er nævnt i stk. 1.

§ 26. Personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal hvert år deltage i mindst 12 øvelser. Øvelserne skal have en varighed af mindst 2 timer pr. øvelse og skal afholdes jævnt fordelt over hele året.

§ 27. Beredskabsstyrelsen fastsætter indholdet af og bestemmelser for gennemførelsen af de uddannelser, der er nævnt i §§ 20-25, samt af de supplerende uddannelser, der skal gennemgås for at varetage krigsmæssige funktioner i redningsberedskabet.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter bestemmelser for afholdelse af de øvelser, der er nævnt i § 26.

§ 28. De uddannelser, der er nævnt i §§ 21 og 22, kan gennemføres ved det enkelte redningsberedskab eller som fællesuddannelse af personel fra flere redningsberedskaber. De prøver, der er nævnt i § 21, afholdes dog ved Beredskabsstyrelsens foranstaltning.

Kapitel 6

Udgifter til uddannelse, øvelser og indsats

§ 29. Udgifter til de uddannelser og øvelser, der er nævnt i § 21, § 22 og § 26, afholdes af vedkommende kommunalbestyrelse, private redningsvæsen eller andre, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale indgået i medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1.

Stk. 2. Udgifter til de uddannelser, der er nævnt i § 23, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1 og 2, og § 25, afholdes af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 3. Udgifter til ophold, forplejning, befordring og løn under de uddannelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, afholdes af vedkommende kommunalbestyrelse, private redningsvæsen eller andre, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale indgået i medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1.

Stk. 4. Udgifter til uddannelse af frivillige, jf. § 19, stk. 1, og under frivilliges kursusophold, jf. § 19, stk. 2, kan afholdes af Beredskabsstyrelsen. Udgifter til uddannelse af frivillige, der skal udføre brandslukningsopgaver i kommunens daglige beredskab, skal dog afholdes efter de regler, der er nævnt i stk. 1-3.

Stk. 5. Udgifter i forbindelse med værnepligtiges øvelser og mønstringer, jf. § 2 og § 11, stk. 1 og 3, afholdes af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 6. Udgifter i forbindelse med indsættelse af værnepligtige, jf. § 11, stk. 2, og frivillige, jf. § 19, stk. 3, i særlige katastrofetilfælde kan afholdes af Beredskabsstyrelsen.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1998.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 731 af 10. august 1994 om personel i redningsberedskabet m.v. ophæves.

Indenrigsministeriet, den 21. januar 1998

Thorkild Simonsen

/ Elisabeth Bencard

Officielle noter

Ingen