Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sømandsloven og søloven(Fratrædelsesgodtgørelse, hviletid og Luganokonventionen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995,

foretages følgende ændringer:

1. § 42, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis skibsofficeren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.

Stk. 3. Hvis officeren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra rederen, og hvis officeren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1997 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra rederen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

2. § 57, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Inden for hvert arbejdsdøgn skal hviletiden være på mindst 10 timer. Hviletiden kan deles i højst 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer.«

3. § 65, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

4. § 70, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

I søloven, lov nr. 170 af 16. marts 1994, som ændret ved lov nr. 205 af 29. marts 1995 og lov nr. 394 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 310, stk. 5, indsættes efter »(EF-domskonventionen)»: », eller af konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, og de til denne konvention knyttede protokoller m.v. (Luganokonventionen m.v.)».

2. I § 311, stk. 3, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2, 3 og 6«.

3. I § 348, stk. 1, ændres »eller« til: »og«.

4. I § 461, 1. pkt., indsættes efter »York-Antwerpen-reglerne af 1974,»: »som ændret i 1990,».

5. § 515 affattes således:

»§ 515. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

6. I § 519, stk. 1, ændres »nugældende« til: »hidtil gældende«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. februar 1997.

§ 4 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Stk. 3. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, der følger af de særlige færøske forhold.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. januar 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen