Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om orientering om lægers opgaver i pensionssager

(Til samtlige statsamter, revaliderings- og pensionsnævn,

Den Sociale Sikringsstyrelse og Den Sociale Ankestyrelse)


På baggrund af beslutningsforslag (B60) fremsat i Folketinget i november 1997 om øget troværdighed og gennemsigtighed vedrørende lægekonsulenternes virksomhed, og den efterfølgende debat i pressen om praktiserende lægers/speciallægers og lægekonsulenters opgaver i forbindelse med pensionsmyndighedernes afgørelser i førtidspensionssager, finder Socialministeriet, at der er behov for at præcisere lægers opgaver i forbindelse med behandlingen af førtidspensionssager.

Den aktuelle debat udspringer af, at pensionsmyndighederne - ifølge pressen - i konkrete tilfælde har tilsidesat speciallægers erklæringer. Det påstås, at pensionsmyndighederne har truffet forkerte afgørelser, når pensionsmyndighederne ikke har fulgt lægernes synspunkter om ansøgers eventuelle pensionsberettigelse. Det fremføres ligeledes i debatten, at pensionsmyndighederne af egen drift derfor burde tage et stort antal sager op påny.

Pensionslovens regler om lægers medvirken til førtidspensionssager.

Efter pensionsloven er det kommunalbestyrelsen, revaliderings- og pensionsnævnet eller Den Sociale Ankestyrelse, som træffer afgørelser om ret til pension, herunder også pensionstypen. Pensionsmyndigheden skal træffe afgørelse ud fra en samlet vudering af alle relevante oplysninger, dvs. bl.a. oplysninger om de helbredsmæssige, sociale og arbejdsmarkedsmæssige forhold i sagen.

Når der træffes en afgørelse, som er til ugunst for borgeren, skal den begrundes sagligt på baggrund af alle de nævnte forhold, ikke blot de lægelige forhold.

Efter pensionsloven skal læger således hverken tage stilling til spørgsmålet om berettigelse til pension eller en eventuel pensionstype. Myndigheden, der træffer afgørelse om førtidspension, forudsættes at sørge for, at lægerne, der afgiver erklæringer om ansøgers ret til førtidspension, får præciseret deres opgaver.

Den praktiserende læges/speciallægens opgave er, på baggrund af en undersøgelse i en erklæring, at beskrive ansøgerens helbredsmæssige situation.

Lægekonsulentens opgave i forbindelse med pensionsmyndighedens afgørelse i førtidspensionssager, er alene at bistå myndigheden med at klarlægge indholdet af andre lægers erklæringer. Lægekonsulenten træffer ikke afgørelser og må ikke tilkendegive selvstændige synspunkter om hvorvidt ansøgeren samlet set opfylder lovens betingelser for at få pension. I begrundelsen for afgørelsen om førtidspension kan der derfor ikke henvises til eventuelle synspunkter fra lægekonsulenten om pensionsberettigelse m.v.

Misforståelser i den igangværende debat

Som nævnt har der i den aktuelle debat været rejst kritik af, at pensionsmyndighederne ved afgørelser om førtidspension har "tilsidesat" speciallægernes vurderinger. I debatten har det været særdeles uklart, om der er tale om egentlige lægeerklæringer eller tale om lægernes synspunkter om pensionsberettigelse.

I de tilfælde, hvor den praktiserende læge/speciallægens erklæringer alene indeholder en beskrivelse af ansøgerens helbredsmæssige forhold, skal denne erklæring indgå - sammen med andre relevante oplysninger - i den samlede vurdering af, om ansøgeren opfylder betingelserne for førtidspension. Der er derfor ikke under nogen omstændigheder grundlag for at tale om, at lægeerklæringer kan tilsidesættes, men de kan afhængigt af forholdene i den enkelte sag få større eller mindre betydning.

Lægeerklæringer kan indeholde synspunkter, der rækker ud over en redegørelse for ansøgerens helbredsmæssige forhold, fx synspunkter om pensionsberettigelse. Som nævnt er det efter pensionsloven ikke lægerne, der træffer afgørelse om førtidspension, men pensionsmyndigheden. Der skal derfor ses bort fra lægernes synspunkter om pensionsberettigelse.

Pensionsmyndigheden bør tage initiativer, der udelukker sådanne synspunkter i fremtidige erklæringer.

Socialministeriet skal præcisere

På baggrund af den aktuelle debat om lægers opgaver i førtidspensionssager, skal det præciseres:

- at det over for pensionsmyndighedens sagsbehandlere på pensionsområdet præciseres, at det er pensionsmyndigheden, der har ansvaret for og træffer afgørelse om førtidspension

- at afgørelsen indeholder en fyldestgørende begrundelse, herunder oplysninger om hvilke hensyn pensionsmyndigheden i den konkrete situation har lagt til grund for afgørelsen

- at det over for lægekonsulenten præciseres, at denne alene skal bistå pensionsmyndigheden under sagens behandling vedrørende de helbredsmæssige oplysninger

- at praktiserende læger/speciallæger alene skal beskrive de helbredsmæssige forhold

- at pensionsmyndigheden tager kontakt til eventuelle praktiserende læger/speciallæger, hvis der afgives synspunkter om ansøgerens pensionsberettigelse og eventuel erhvervsevne

- at det tilkendegives over for praktiserende læger/speciallæger, at erklæringer for fremtiden under ingen omstændigheder må indeholde synspunkter om pensionsberettigelsen.

Østre Landsrets dom af 19. december 1997

Der har i forbindelse med presseomtalen om pensionsmyndighedernes afgørelser i pensionssager været henvist til en dom afsagt af Østre Landsret den 19. december 1997. Denne dom ændrer efter Socialministeriets opfattelse ikke på den gældende retstilstand.

Revaliderings- og pensionsnævnet, som har truffet afgørelse i sagen, er i den konkrete sag blevet underkendt og forpligtet til at give pensionsansøgeren en højere førtidspension. Den Sociale Ankestyrelse har i forbindelse med socialministerens svar på et spørgsmål fra Folketingets Socialudvalg om dommen oplyst følgende:

"Efter gennemgangen af dommen og Østre Landsrets præmisser herfor er det imidlertid Ankestyrelsens vurdering, at der ikke på grundlag af den afsagte dom er belæg for at antage, at offentlige pensionsmyndigheder ikke må tilsidesætte synspunkter om ansøgerens eventuelle pensionsberettigelse, som lægerne har givet udtryk for i deres lægeerklæringer."

Der er derfor ikke grundlag for - som det har været fremført af pressen - at pensionsmyndighederne af egen drift skal genoptage sager, når der er truffet afgørelse om pensionsberettigelse eller pensionstype, som ikke svarer til den praktiserende læge/speciallægens synspunkter.

Til orientering kan det oplyses, at Socialministeriet sammen med Kommunernes Landsforening har sendt en tilsvarende orienteringsskrivelse med en præcisering af lægernes opgaver i pensionssager til kommunerne.

Med venlig hilsen

Karen Jespersen

/ Leif Sondrup

Officielle noter

Ingen