Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 581 af 7. juli 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 1, nr. 6 og 7 , affattes således:

  • »6) Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger, når kommunalbestyrelsen attesterer, at en del af bygningen indrettes til boliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller lov om almene boliger m.v. Ældreboligerne eller de almene ældreboliger skal efter opdelingen hver for sig udgøre een samlet ejerlejlighed.
  • 7) Bygninger, der er kondemnerede i henhold til lov om byfornyelse, den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994 med senere ændringer, eller den tidligere lov om boligtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 3. juli 1974, når kommunalbestyrelsen attesterer, at mindst halvdelen af bygningernes bruttoetageareal efter bygnings- og boligregisteret indrettes til ungdomsboliger, der har fået tilsagn om statsstøtte til indretning eller opførelse efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning eller til almene ungdomsboliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v., og den resterende del af bruttoetagearealet indrettes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger skal efter opdelingen udgøre een samlet ejerlejlighed.«

2. § 46, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Kolding den 9. februar 1998, retten i Fredericia den 23. marts 1998, retten i Holbæk den 30. marts 1998, retten i Nyborg den 27. april 1998, retten i Svendborg den 8. juni 1998, retten i Helsinge den 22. juni 1998, retten i Rudkøbing den 27. juli 1998, retten i Nykøbing Sjælland den 31. august 1998, retten i Fåborg den 14. september 1998, retten i Assens den 28. september 1998, retten i Middelfart den 19. oktober 1998 og retten i Esbjerg den 23. november 1998.«

3. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1998.

Justitsministeriet, den 14. januar 1998

Frank Jensen

/ Marianne Samuelsson

Bilag 8

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Assens (28/9 1998)

Ballerup

Brædstrup

Brøndbyerne

Esbjerg (23/11 1998)

Fredericia (23/3 1998)

Frederiksberg

Frederikssund

Frederiksværk

Fåborg (14/9 1998)

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Grindsted

Gråsten

Helsinge (22/6 1998)

Helsingør

Herning

Hillerød

Hobro

Holbæk (30/3 1998)

Holstebro

Horsens

Hvidovre

Hørsholm

Kjellerup

Kolding (9/2 1998)

Københavns Byret

Køge

Lemvig

Lyngby

Mariager

Middelfart (19/10 1998)

Nibe

Nyborg (27/4 1998)

Nykøbing Sjælland (31/8 1998)

Odense

Randers

Roskilde

Rudkøbing (27/7 1998)

Rødovre

Silkeborg

Skanderborg

Svendborg (8/6 1998)

Terndrup

Tårnby

Tåstrup

Vejle

Viborg

Aabenraa

Aalborg

Århus

Officielle noter

Ingen