Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af computer ved folkeskolens afsluttende skriftlige prøver


I medfør af § 14, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 25. juni 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Skolen kan bestemme, at elever kan anvende computer ved de afsluttende skriftlige prøver i fagene, hvis eleverne som led i den daglige undervisning i disse fag har opnået fortrolighed med og selvstændigt arbejdet med computer. Skolens beslutning skal træffes i god tid inden prøvernes afholdelse og kan gives generelt for alle fag eller for enkelte fag, jf. dog § 12.

Stk. 2. Elever, der har opnået god rutine i selvstændig anvendelse af computer, vælger dernæst selv, om de vil bruge computer eller indskrivning med holdbar håndskrift. Fagenes lærere rådgiver de enkelte elever før valget.

§ 2. Eleverne skal anvende skolens computerudstyr. Skolen kan dog tillade, at eleven anvender eget udstyr.

Stk. 2. Skolen skal gøre eleven opmærksom på, i hvilket omfang eleven selv skal være i stand til at løse eventuelle tekniske problemer, som kan opstå ved prøven, og i hvilket omfang skolen kan tilbyde teknisk assistance. Tilsvarende gælder, hvis skolen tillader eleven at anvende eget udstyr.

Stk. 3. Mindst een af de tilsynshavende i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 639 af 21. juli 1995 om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og om karaktergivning i folkeskolen (prøvebekendtgørelsen) skal være edb-kyndig, hvis blot een elev får tilladelse til at anvende computer.

§ 3. Inden prøven opstilles computerudstyret, der skal anvendes ved prøven, med en sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster.

§ 4. Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafviklingen.

Stk. 2. Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir. Prøvernes varighed er den samme som for elever, der ikke benytter computer.

Stk. 3. Alle sider i udskriften skal være forsynet med elevens navn (eller initialer) og nummer ifølge karakterlisten, skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold og sidenummer. Dette kan være skrevet inden prøvens start som top-/bundtekst.

Stk. 4. Ved afleveringen forsyner eleven opgavebesvarelsen med sin underskrift på hvert enkelt ark. Derefter skriver en tilsynshavende sit navn på besvarelsens første side.

§ 5. Hvor der anvendes disketter, skal disse udleveres af skolen umiddelbart før prøvens start. Disketterne skal være tomme ved udleveringen og skal være forsynet med etiket med skolens navn. Eleven påfører straks ved udleveringen sit navn på diskettens etiket.

Stk. 2. Disketten må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven, og den skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen.

Stk. 3. Disketten kan ikke benyttes som kladde eller dokumentation for, hvad der eventuelt skulle have været afleveret.

§ 6. Anvender eleven andre programmer eller filer end angivet for faget eller andre end de af skolen udleverede disketter, opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jf. § 13 i prøvebekendtgørelsen.

§ 7. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med benyttelse af computer-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden benyttelse af computer. Dette bør klart tilkendegives over for eleverne, inden disse træffer deres valg i henhold til § 1, stk. 2.

Stk. 2. Medfører problemerne væsentlige gener for prøvens afvikling, retter skolen straks henvendelse til Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingens Prøvesektion (Prøvesektionen), som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb.

§ 8. Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynshavende alle besvarelser og disketter til skolens leder eller dennes stedfortræder.

Stk. 2. De udskrevne besvarelser i faget sendes til censor sammen med klassens/holdets øvrige besvarelser.

Oplysninger om computeranvendelse

§ 9. Skolen indsender hvert år inden udgangen af maj Prøvesektionens spørgeskema om computeranvendelsen til ministeriet i udfyldt stand.

Kapitel 2

De enkelte fag

Dansk skriftlig fremstilling

§ 10. Der må benyttes tekstbehandlingsprogram inklusive stavekontrol og synonymordbog og de elektroniske ordbøger, der svarer til de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. § 28, stk. 3, og § 38, stk. 3, i prøvebekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved fastsættelse af karakteren for orden indgår en vurdering af besvarelsens opsætning og kommunikationsværdi.

Engelsk, tysk og fransk skriftlig fremstilling

§ 11. Der må benyttes tekstbehandlingsprogram inklusive stavekontrol og synonymordbog og de elektroniske ordbøger, der svarer til de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. § 40, stk. 3, § 41, stk. 3, og § 42, stk. 3, i prøvebekendtgørelsen.

Matematik

§ 12. Ønskes computer anvendt ved problemløsningsdelen af folkeskolens afgangsprøve i skriftlig matematik, jf. bekendtgørelse nr. 69 af 27. januar 1997 § 29, stk. 3, 2. pkt., eller ved folkeskolens udvidede afgangsprøve i skriftlig matematik, skal skolen ansøge ministeriet om dispensation hertil.

Stk 2. Skolen udfylder Prøvesektionens blanket til dispensationsansøgning og indsender denne inden den 1. september for decemberprøven og inden den 1. marts for maj/juni prøven.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 1998 og har virkning fra og med prøveterminen maj/juni 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 29, stk. 3, 2. pkt., og § 39, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 639 af 21. juli 1995 om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og om karaktergivning i folkeskolen.

Undervisningsministeriet, den 28. januar 1998

Ole Vig Jensen

/Annelise Lund-Rasmussen

Officielle noter

Ingen