Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 20. august 1996, bekendtgørelse nr. 878 af 3. oktober 1996, bekendtgørelse nr. 1012 af 2. december 1996, bekendtgørelse nr. 1041 af 6. december 1996, bekendtgørelse nr. 243 af 30. marts 1997 og bekendtgørelse nr. 364 af 24. maj 1997, foretages følgende ænringer:

1. § 40, stk. 1, affattes således:

»I de i § 38, nr. 1, nævnte tilfælde er fritagelse for at indeholde udbytteskat endvidere betinget af, at der til det pågældende datterselskab eller den, der på dettes vegne formidler udbetalingen af udbyttet, afgives skriftlig erklæring fra moderselskabets generalforsamlingsvalgte revisor om, enten,

  • 1) at moderselskabet opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 2, stk. 5, henholdsvis § 13, stk. 1, nr. 2,

eller,

  • 2) at moderselskabet opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 2, stk. 5, henholdsvis § 13, stk. 1, nr. 2, bortset fra ejertidsbetingelsen.«

2. § 40, stk. 2, affattes således:

»Går erklæringen efter stk. 1 ud på, at moderselskabet opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 2, stk. 5, henholdsvis § 13, stk. 1, nr. 2, bortset fra ejertidsbetingelsen, skal moderselskabet tillige skriftligt påtage sig pligt til at betale udbytteskatten, hvis denne betingelse ikke efterfølgende opfyldes.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 1998, og har virkning for udbytte, der vedtages den 1. januar 1998 eller senere.

Skatteministeriet, den 30. januar 1998

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen