Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af mærket Turbotronic

I medfør af byggelovens § 18, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 9. oktober 1995, som ændret ved § 17, stk. 3, i lov nr. 485 af 12. juni 1996 og lov nr. 1083 af 29. december 1997, fastsættes følgende:

§ 1. Forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af mærket Turbotronic træder i kraft den 1. april 1998.

Stk. 2. Såfremt en centralvarmekedel som nævnt i stk. 1 konstateres utæt ved kontrol foretaget af et servicefirma eller en skorstensfejer inden den 1. april 1998, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod fortsat anvendelse af centralvarmekedlen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation fra stk. 1, såfremt centralvarmekedlen er opstillet på en sådan måde, at ventilationsforholdene i opstillingsrummet sikrer, at en farlig kuliltekoncentration ikke kan forekomme.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Boligministeriet, den 4. februar 1998

P.M.V.

e.b.

Ella Blousgaard

/ Ejner Jerking

Officielle noter

Oliefyrede centralvarmekedler/Turbotronic