Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold

(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 536 af 24. juni 2005 og § 66 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

» Lov om fiskeri og fiskeopdræt «.

2. I § 2, stk. 1, ændres »§ 3, nr. 2 og 3,« til: »§ 3, nr. 3 og 4,«.

3. I § 3 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Puljefiskeri: Fiskeri, der udøves i fællesskab mellem selvstændige erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber med fartøjer, de er ejere eller medejere af, således at en deltager med sit fartøj kan benytte fangstrettigheder, som er tilknyttet en anden puljedeltagers fartøj.«

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 3-6.

4. I § 5, stk. 2 , og i § 7, stk. 2 , indsættes efter »Danmarks Fiskeriforening,«: »Dansk Akvakultur,«.

5. § 7, stk. 3, ophæves.

6. I § 34 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Regler om stop for fiskeri og om ændring af vilkår for fiskeriets udøvelse udstedt i medfør af denne lov indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte regler offentliggøres efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.«

7. § 36, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at der kræves tilladelse (licens) til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri på fiskeressourcer, som er til rådighed for danske fiskere, og om udstedelse af tilladelse. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om tilladelse til, at en fartøjsejers fangstrettigheder indgår i et puljefiskeri, jf. § 3, nr. 2, herunder om, hvilke fangstrettigheder der kan omfattes af et puljefiskeri, styring af et puljefiskeri, indberetning til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt om antal deltagere i et puljefiskeri.«

8. § 36, stk. 3, ophæves.

9. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Tilladelse til puljefiskeri, jf. § 3, nr. 2, efter regler udstedt i henhold til § 36, stk. 1, forudsætter,

1) at puljefiskeriet er organiseret som et aktieselskab, et anpartsselskab, et interessentskab eller en forening,

2) at et puljefiskeri, som er organiseret som en forening, stiller sikkerhed på 125.000 kr. i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav som følge af overtrædelse af fiskerilovgivningen i forbindelse med fiskeri i puljefiskeriet, medmindre deltagerne hæfter personligt for sådanne krav, som puljefiskeriet måtte pådrage sig, og

3) at deltagerne i puljefiskeriet forpligter sig til at lade 2 års tildelinger af fangstrettigheder indgå i puljefiskeriet.

Stk. 2. En tilladelse til puljefiskeri kan kun meddeles for en periode på 13 måneder fra den 1. januar i et år til den 1. februar i det følgende år. Hvis puljefiskeriet inden for 13-måneders-perioden har ansøgt om tilladelse til puljefiskeri for den følgende 13-måneders-periode at regne fra den 1. januar, gælder en tilladelse hertil dog allerede fra den 1. januar. Et puljefiskeri må ikke opløses i den periode, tilladelsen er givet for, jf. dog § 36 d. Fangstrettigheder, der indgår i et puljefiskeri, skal forblive i puljefiskeriet i 13-måneders-perioden, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Ved udløb af tilladelsen til et puljefiskeri skal den ansvarlige for puljefiskeriet eller samtlige de fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af det pågældende puljefiskeri, meddele ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, hvorledes de af puljefiskeriet omfattede fangstrettigheder herefter fordeles mellem deltagerne. Hvis ministeren ikke har modtaget meddelelse om fordelingen 14 dage efter udløbet af tilladelsen, fordeler ministeren fangstrettighederne mellem deltagerne. Dette gælder dog ikke, hvis en ansøgning om tilladelse til puljefiskeri med de samme deltagere for den følgende 13-måneders-periode at regne fra den 1. januar er imødekommet, eller hvis der er meddelt tilladelse efter § 36 c, stk. 1, til, at en puljedeltager kan indtræde i et nyt puljefiskeri.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om,

1) at der uanset stk. 2 kan meddeles tilladelse til, at fangstrettigheder, der indgår i et puljefiskeri, efter ansøgning kan udgå af puljefiskeriet før udløbet af den i stk. 2 fastsatte 13-måneders-periode, herunder i forbindelse med bytning af fangstrettigheder, fartøjsudskiftning m.v.,

2) at en tilladelse efter regler fastsat efter nr. 1 kun kan meddeles, hvis der stilles sikkerhed i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav som følge af afgørelse i en verserende, uafgjort straffesag om overtrædelser i puljefiskeriet,

3) indsendelse af ansøgning om tilladelse efter nr. 1 og om

4) dokumentation for opfyldelse af betingelserne i nr. 2 og stk. 1, nr. 1-3.

§ 36 b. Hvis fiskeri i et puljefiskeri har medført overskridelse af fangstrettigheder, som er omfattet af det pågældende puljefiskeri, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri træffe afgørelse om, at der foretages reduktion af fangstrettigheder, som er omfattet af puljefiskeriet, eller af fangstrettigheder, som i det følgende år indgår i puljefiskeriet. En reduktion af fangstrettigheder kan overstige den konstaterede overskridelse af fangstrettighederne.

Stk. 2. Hvis en afgørelse om reduktion af fangstrettigheder efter stk. 1 har særlig indgribende økonomisk betydning for deltagerne i det pågældende puljefiskeri, kan puljefiskeriet forlange afgørelsen indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for ministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt puljefiskeriet. Ministeren anlægger sag mod puljefiskeriet i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1, som har særlig indgribende økonomisk betydning for deltagerne i puljefiskeriet, skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse efter stk. 2 og om fristen herfor.

§ 36 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at en deltager i et puljefiskeri efter ansøgning kan udtræde af puljefiskeriet efter udløbet af den 13-måneders-periode, som tilladelsen er givet for, jf. § 36 a, stk. 2, og derefter, men inden den 1. marts, indtræde i et nyt puljefiskeri med virkning fra den forudgående 1. januar og til den 1. februar i det følgende år på betingelse af,

1) at det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af, har foretaget opgørelse og fordeling af fangstrettighederne efter § 36 a, stk. 3, 1. pkt.,

2) at der er sket reduktion af fangstrettigheder i det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af, hvis der er truffet afgørelse herom efter § 36 b, og

3) at der er foretaget opgørelse af fangstrettighederne i det nye puljefiskeri.

Stk. 2. Som betingelse for tilladelse efter stk. 1 kan ministeren kræve sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav som følge af afgørelse i en verserende, uafgjort straffesag om overtrædelse i det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om dokumentation for opfyldelse af betingelserne i stk. 1 og 2 og om indsendelse af ansøgning om tilladelse efter stk. 1.

§ 36 d. Uanset § 36 a, stk. 2, kan ministeren tillade, at en deltager i et puljefiskeri efter ansøgning kan udtræde af puljefiskeriet før udløbet af den 13-måneders-periode, som tilladelsen er givet for, hvis

1) den pågældendes fartøj er overtaget af et dødsbo eller et konkursbo,

2) den pågældende på grund af sygdom ikke er i stand til at drive fiskeri eller

3) der foreligger andre særlige omstændigheder.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan kun meddeles, hvis

1) de øvrige deltagere i puljefiskeriet giver samtykke til den ansøgte udtræden og

2) puljefiskeriet foretager en opgørelse og fordeling blandt deltagerne af rettigheder og forpligtelser pr. udtrædelsesdatoen, som kan godkendes af ministeren. I opgørelsen og fordelingen skal indgå eventuelle krav på reduktion af fangstrettigheder ifølge afgørelse efter § 36 b, stk. 1. Som betingelse for godkendelse kan ministeren kræve sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav som følge af afgørelse i en verserende, uafgjort straffesag om overtrædelse i puljefiskeriet.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om dokumentation for opfyldelse af betingelserne i stk. 1 og 2 og om indsendelse af ansøgning om tilladelse efter stk. 1.«

10. § 37, stk. 1 , 2. pkt., affattes således:

»Ministeren kan fastsætte regler om betingelser og vilkår for godkendelse af overdragelse af fangstrettigheder ifølge en tilladelse.«

11. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan tilbagekalde en tilladelse, der er meddelt efter § 36, stk. 1, og en rettighed, der er godkendt til at kunne overdrages efter stk. 1, hvis indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af de i tilladelsen fastsatte vilkår. Hvis en tilladelse til at drive et puljefiskeri tilbagekaldes, finder reglerne i § 36 a, stk. 3, anvendelse.«

12. I § 37, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Denne bestemmelse gælder, uanset om den fangstrettighed, som er knyttet til tilladelsen, indgår i et puljefiskeri, jf. § 3, nr. 2.«

13. I § 37 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis en overtrædelse, som medfører tilbagekaldelse af en tilladelse efter stk. 1, er begået med et fartøj, der er omfattet af et puljefiskeri, kan ministeren meddele indehaveren, at denne ikke kan få tilladelse til at deltage i et puljefiskeri det følgende år.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

14. I § 37, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

15. I § 58 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis lystfiskeri udøves under sejlads med flere deltagere, skal føreren af fartøjet, før deltagerne går om bord, sikre sig, at alle deltagere er i besiddelse af legitimation og bevis for betalt, gyldigt lystfiskertegn eller fritidsfiskertegn, medmindre de er omfattet af undtagelsen i § 54, stk. 1, 2. pkt.«

16. Efter § 59 indsættes:

»§ 59 a. Den, som udøver lyst- eller fritidsfiskeri, kan ved dom for strafbart forhold i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af de for lyst- eller fritidsfiskeri gældende regler frakendes retten til at udøve dette fiskeri i en periode på op til 1 år.

Stk. 2. I stedet for afgørelse ved dom efter stk. 1, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde og vedtage et forbud mod udøvelse af lyst- og fritidsfiskeri i et i tilkendegivelsen nærmere angivet tidsrum på op til 1 år.

Stk. 3. Med hensyn til den i stk. 2 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejelovens § 831, stk. 1, nr. 2 og 3, om indholdet af et anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. En afgørelse efter stk. 1 eller en vedtagelse efter stk. 2, hvorefter lyst- og fritidsfiskeri ikke må udøves i en periode, medfører ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalt fisketegn.«

17. § 66, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. En ansøgning om tilladelse efter loven gælder samtidig som ansøgning om tilladelse efter anden lovgivning. Ministeren kan fastsætte vilkår for en tilladelse, herunder om tidsbegrænsning, prøveudtagning og dokumentation for sikkerhedsstillelse i form af enten forsikring eller bankgaranti til dækning af udgifter ved anlæggets ophør. Ministeren fastsætter endvidere vilkår i henhold til anden lovgivning, som er fastlagt af vedkommende myndighed.«

18. I § 86, stk. 1, ændres »§ 3, nr. 4,« til: »§ 3, nr. 5,«.

19. I § 102 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren kan tillade, at en produktionsafgiftsfond, jf. stk. 1, modtager andre indtægter end de i stk. 2 anførte.«

20. I § 110 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til at træffe visse afgørelser i medfør af regler fastsat efter § 34, stk. 1, nr. 3, om fartøjsejeres indbyrdes bytning af de til deres fartøjer tildelte fangstrettigheder til producentorganisationer, brancheorganisationer eller sammenslutninger heraf. Disse afgørelser kan indbringes for ministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgang og klagefrist. Ministeren kan ændre en afgørelse, uden at der foreligger klage. Ministeren kan fastsætte yderligere regler om adgangen til at klage over organisationernes afgørelse. En organisation er undergivet ministerens instruktion og tilsyn i de sager, som er henlagt til organisationen efter denne bestemmelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

21. Efter § 112 b indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 20 a

Foranstaltninger under ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger m.v.

§ 112 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan under ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger og andre ekstraordinære forhold, fastsætte de regler og træffe de afgørelser, der er nødvendige for at sikre befolkningens forsyning med fisk og fiskeprodukter, herunder fastsætte nærmere regler for fiskeriets udøvelse og for afsætning af fangsterne. Ministeren kan herunder fastsætte regler og træffe bestemmelse om fravigelse af de i loven fastsatte regler.

Stk. 2. Udvalget for Erhvervsfiskeri, som er nedsat i medfør af § 6 og suppleret med 1 medlem udpeget af forsvarsministeren, rådgiver ministeren under forberedelsen af de i stk. 1 nævnte regler, afgørelser og bestemmelser.

Stk. 3. Inden der udstedes regler, træffes afgørelser eller bestemmelser efter stk. 1, skal der i videst muligt omfang forhandles med de berørte personer eller virksomheder eller med disses organisationer om omfanget og gennemførelsen af reglerne, afgørelserne eller bestemmelserne, herunder om eventuel erstatning fra staten, jf. stk. 4.

Stk. 4. Medfører en regel, afgørelse eller bestemmelse udstedt efter stk. 1 økonomisk tab for en person eller virksomhed, er staten erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler. Erstatning kan ikke kræves, hvis de omkostninger, der er forbundet med gennemførelse af reglen eller afgørelsen, kan dækkes ved indkalkulering i vedkommende vares eller tjenesteydelses pris. De pågældende personer eller virksomheder må ikke derved stilles mindre gunstigt end andre i samme branche.

Stk. 5. Erstatning fastsættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren.«

22. Efter § 122 indsættes:

»§ 122 a. Kontrolmyndigheden kan foranledige eller påbyde kassation af fangst, der er fisket i strid med regler om fiskeriets udøvelse, eller hvis indhold ikke er i overensstemmelse med regler om fangstens sammensætning.«

23. I § 130, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 50, stk. 1,«: »§ 58, stk. 2, en afgørelse efter § 59 a, stk. 1, en vedtagelse efter § 59 a, stk. 2,«.

24. I § 130 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Hvis en overtrædelse er begået med et eller flere fartøjer, som er omfattet af et puljefiskeri, kan der idømmes en forhøjet bøde.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

25. I § 130, stk. 6, som bliver stk. 7, ændres »§ 3, nr. 4,« til: »§ 3, nr. 5,«.

26. I § 139, stk. 1, ændres »1. juli 2007« til: »1. juli 2010«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 36 a, stk.1-3, § 36 c, stk. 1, og § 36 d, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3. Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 6.

Stk. 4. Lov nr. 123 af 31. marts 1952 om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold ophæves.

Givet på Marselisborg Slot, den 31. marts 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Christian Schmidt