Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Godtgørelse for statsligt pålæg om private arbejdsgiveres medfinansiering af statens udgifter til sygedagpenge i bygge- og anlægsentrepriser til fast pris


Ved lov nr. 893 af 3.12.1997 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om arbejdsmarkedsfonde indbetaler private arbejdsgivere et årlig beløb til medfinansiering af statens udgifter til sygedagpenge. For 1998 udgør beløbet 325 kr. pr. fuldtidsansat. Lov nr. 893 er vedtaget den 20.11.1997, optaget i Lovtidende den 4.12.1997 og trådt i kraft den 29.12.1997.

Godtgørelse til entreprenøren

Boligministeriet skal herved meddele, at bygherrer med bygge- og anlægsarbejder, der udføres efter Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10.10.1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v., ud over den faste pris kan yde entreprenøren godtgørelse for de samlede udgiftsstigninger, der kan dokumenteres at være en direkte følge af ovennævnte lov nr. 893 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om arbejdsmarkedsfonde. Det er en betingelse for opnåelse af godtgørelse for merudgifterne, at tilbud er afgivet før den 4.12.1997, som er datoen for lovens optagelse i Lovtidende.

Udgiftsstigninger som følge af medfinansiering af statens udgifter til sygedagpenge kan godtgøres, hvis kravet overstiger i alt 20.000 kr., eller overstiger 2 pct. af entreprisesummen, dog mindst 5.000 kr.

Godtgørelse til underentreprenør

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne for ovennævnte medfinansiering af statens udgifter til sygedagpenge, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren.

Godtgørelse kan i alle tilfælde ydes, såfremt underentreprenørens krav overstiger 20.000 kr. eller overstiger 2 pct. af entreprisesummen, dog mindst 5.000 kr.

Det er en betingelse, at der er tale om et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot et leveranceforhold.

Dokumentation

Bygherren må tage stilling til, hvilken dokumentation han anser for tilstrækkelig. Eventuelt kan bygherren tiltræde, at den dokumenterede stigning fordeles på samtlige virksomhedens igangværende entepriser efter disses entreprisesum.

Med venlig hilsen

Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen