Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

 

I medfør af § 16, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. maj 2007.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 17. april 2007

Hans Christian Schmidt

/Søren Sørensen