Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tekniske Bestemmelser for radiosendeanlæg med meget lav sendeeffekt til anvendelse på frekvenser under 30 MHz (* 1) TB 94 058, maj 1995


Gyldighedsområde

Disse tekniske bestemmelser specificerer de tekniske krav og tilhørende prøvningsforskrifter som radiosendeanlæg med meget lav sendeeffekt til anvendelse på frekvenser under 30 MHz skal overholde.

Hjemmelsgrundlaget for disse tekniske bestemmelser fremgår af § 7 i Ministeriet for Kommunikation og Turismes bekendtgørelse nr. 738 af 13. august 1994 om oprettelse og drift af visse radioanlæg.

Ikrafttræden

Disse tekniske bestemmelser træder i kraft 1. juni 1995.

Overholdelse af bestemmelserne

Forinden markedsføring påbegyndes skal der, med hjemmel i § 9 i ovennævnte bekendtgørelse, til Telestyrelsen indsendes en erklæring, om at samtlige krav i denne tekniske bestemmelse er overholdt.

Tekniske krav

De tekniske krav med tilhørende prøvningsforskrifter, som anlægget skal opfylde, fremgår af bilag 1 til disse tekniske bestemmelser.

Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.

Love, bekendtgørelser og tekniske bestemmelser som er nævnt i denne TB kan fås uden beregning, (hvis ikke andet er angivet ved TB'en i oversigten), ved henvendelse til Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, tlf: 35430333, fax: 35431434.

ETSI dokumenter ((I-)ETS'er og TBR'er samt NET-standarder) kan købes hos Telestyrelsen,

ITU rekommandationer m.v. kan købes direkte hos ITU, Place des Nations, CH-1211 Geneve 20, tlf.: +41 22 730 5111, fax: +41 22 730 5194 eller +41 22 733 7256 eller eventuelt gennem Telestyrelsen.

Radiorelaterede rekommandationer herunder, ERC Decisons, Radiocommunication Reports, Report Forms og Application Forms, Recommendations on Radiocommunications kan købes hos: ERO, European Radiocommunications Office, Midtermolen 1, 2100 København Ø, tlf: 35250300, fax: 35250330. For yderligere infor-mation henvises til ERO's hjemmeside på internettet (www.ero.dk).

ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, tlf: 39966101, fax: 39966102.

Bilag 1 til TB 95 058 Tekniske bestemmelser for radiosendeanlæg med

meget lav sendeeffekt

1. PRØVNINGSBETINGELSER

1.1 Strømforsyning.

Såfremt sendeanlægget kraftforsynes fra et indbygget batteri, skal

dette anvendes som energikilde under prøvningen.

For sendeanlæg, som ikke karftforsynes fra et indbygget batteri,

anvendes en udvendig strømforsyning.

1.2 Prøvningstemperatur.

Prøvningen foretages ved en omgivelsestemperatur mellem 15 grader C

og 30 grader C og med en relativ luftfugtighed mellem 5 % og 75 %.

2. NOMINEL SENDEFREKVENS

2.1 Definition.

Sendeanlæggets nominelle sendefrekvens er den frekvens, hvor anlægget

har sin største udstråling af elektromagnetisk energi.

2.2 Målemetode.

Sendeanlæggets magnetiske feltstyrke måles efter metoden i afsnit 4.

2.3 Krav

Den nominelle sendefrekvens skal ligge mellem 9 kHz og 30 MHz.

3. MAXIMAL FELTSTYRKE

3.1 Definition

Sendeanlæggets maximale feltstyrke er den magnetiske feltstyrke

 • (H-feltet), som anlæggets sender genererer i 10 meters afstand.

3.2 Målemetode

Den maximale feltstyrke måles efter metoden i afsnit 4.

3.3 Krav

I frekvensområdet 9 kHz til 4,78 MHz:

4,3 dBmicroA/m ved 9 kHz faldende med 3,5 dB pr. dekade til -27,5

dBmicroA/m ved 4, 78 MHz, se figur 1.

I frekvensområdet 4,78 Mhz til 1000 MHz:

Maximalt -27,5 dBmicroA/m

4. MÅLEMETODE

4.1 Måleplads og måleopstilling.

Målepladsen skal være beliggende på et rimeligt plant areal. På

målepladsen skal der findes et ledende jordnet med en diameter på

mindst 5 meter, i hvis midt punkt der anbringes en understøtning

med en højde på 1 meter, hvorpå sendeanlægget placeres.

Målepladsen skal være så stor, at det er muligt at anbringe en

måleantenne i en afstand på 10 meter fra centeret af jordnettet.

Det skal sikres, at refleksioner fra uvedkommende genstande på

målepladsen ikke generer målingerne.

Sendeanlægget anbringes på understøtningen med en orientering

svarende til anlæggets normale orientering under brug.

I en afstand af 10 meter fra sendeanlægget anbringes en kalibreret

måleantenne som måler den magnetiske feltstyrkes vertikale

komposant. Ved frekvenser over 30 MHz kan, i stedet for at måle

den magnetiske feltstyrke, måles den elektriske feltstyrke

 • (E-feltet), som så omregnes til ækvivalent magnetisk feltstyrke

efter følgende formel:

 

               E 

               - = 377 

               H 

For fastholdt målefrekvens roteres sendeanlægget i det horisontale

plan og der måles i den retning hvor anlægget har den største

udstråling.

Målingen gentages, men med måleantennen orienteret således, at den

måler det magnetiske felts horisontale komposant.

4.2 Båndbredder for målemodtageren.

Ved målingerne anvendes en målemodtager med følgende båndbredder:

 

     9 kHz til 30 kHz:  200 Hz 

     30 kHz til 30 MHz:  9 kHz 

     over 30 MHz:     120 kHz 

4.3 Målinger.

Ved enhver frekvens mellem 9 kHz og 1000 MHz, hvor der forekommer

udstråling fra sendeanlægget, noteres frekvensen og den målte

feltstyrke. Signaler som er mindre end 6 dB over målemodtagerens

egenstøj noteres ikke. Feltstyrker 10 dB eller mere under

grænserne i pkt. 3.3 noteres ikke.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Figur 1. Maximal magnetisk feltstyrke for frekvenser under 4,78 MHz

Officielle noter

(* 1) I disse tekniske bestemmelser fastsættes af hensyn til den effektive udnyttelse af radiofrekvensspektret visse krav med relation til anlæggenes elektromagnetiske kompatibilitet.

Redaktionel note
 • Bilag 1