Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om beregning af tjenestemandspension, opsatte pensioner og regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 1997 (* 5) (* 6)


1. Generelt om beregning af tjenestemandspension

Pensionsberegningen i kapitel 2 og §§ 40-44 i tjenestemandspensionsloven (TPL) (* 1) betyder, at pensionen til tjenestemænd - efter en overgangsordning i perioden 1994-2002 - ved 37 års pensionsalder beregnes som 57 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som den pågældende er indplaceret på ved pensioneringen. På nogle skalatrin ydes ved de højeste pensionsaldre et fast kronetillæg, der aftrappes i perioden fra 2002 til 2022, jf. TPL § 6, stk. 2.

Ægtefællepensionen er fastsat til 71 pct af egenpensionen, jf i øvrigt pkt. 4.3 og pkt. 6.

Til egen- og ægtefællepensionister under 67 år ydes et tillæg (»u-67-års-tillæg«), der er det samme på alle skalatrin, og hvis størrelse afhænger af den enkelte tjenestemands pensionsalder. Dette tillæg falder væk, når pensionisten fylder 67 år.

De overgangsordninger, som gælder for iværksættelsen af det ændrede beregningssystem, er beskrevet nedenfor i afsnit 3.

Det ændrede beregningssystem gennemførtes pr. 1. januar 1994 samtidig med skattereformen, der bl.a. indebar, at pensioner, herunder tjenestemandspensioner, er fritaget for at betale arbejdsmarkedsbidrag.

Dette cirkulære omhandler beregning af pensioner i perioden 1997-2002 , opsatte pensioner samt regulering af allerede beregnede pensioner, der er under udbetaling.

Cirkulæret træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 20. december 1996 og Finansministeriets cirkulære af 23. april 1987 (LP.nr. 26/87)

2. Beregning og regulering af pensioner

Beregning af tjenestemandspensionen sker på grundlag af

tjenestemandens pensionsgivende løn på pensioneringstidspunktet og

den pågældendes pensionsalder, idet pensionsalderårene vægter forskelligt, så de første år vægter mest, jf TPL § 6, stk. 1 og bilag 1 til dette cirkulære.

På nogle skalatrin ydes til den således beregnede pension i perioden indtil 2022 et tillæg efter TPL § 6, stk.2.

Den pensionsgivende løn er i medfør af TPL § 5 - efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet - fastsat for perioden 1. april 1997 - 31. marts 1999.

De pr. 1. april 1997 gældende pensionsgivende lønninger er anført i bilag 2.

Reguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt af pensioner er fastlagt for perioden 1997-1999 i medfør af TPL § 27, stk. 1.

Efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet er det bestemt, at tjenestemandspensioner og efterindtægt af pensioner reguleres i takt med den generelle regulering af tjenestemandslønnen, hvilket pr. 1. april 1997 betyder en procentregulering af pensionerne på 33,9349 pct.

3. Overgangsordninger

3.1. Pensioner anlagt i perioden 1/1 1994 - 31/12 1996

Pr. 1. januar 1994 blev de daværende pensioner i henhold til TPL § 40 omberegnet og defineret som en »57-pcts-pension« evt. med et »u-67-års-tillæg«, og med personlige tillæg til udligning af en evt. forskel til de pågældendes tidligere pension efter 1969-loven.

For alle pensionister er foretaget sammenlignende beregning på pensioneringstidspunktet af, hvad den pågældende ville få efter 1969-loven, og hvad 1993-loven ville give, og i de tilfælde, hvor »57-pcts-pensionen« ville betyde en højere pension end pensionen beregnet efter 1969-loven, kan stigningen først påbegyndes udmøntet tidligst fra 1. januar 1997 (udskudt stigning).

Alle pensionister, der er pensioneret før 1. januar 1997, har således fået anvist det samme pensionsbeløb, som 1969-loven ville give, men pensionen har været defineret som en 57-pct.s-pension med evt. »u-67-års-tillæg« og evt. med et personligt tillæg.

De personlige tillæg er ydet for at opretholde pensionsniveauet efter 1969-loven i udgangspositionen. For pensionister på pensionsniveauer, hvor udskudte stigninger er på tale, vil pensionisten få stigning i det omfang, hvor 1993-pensionen er større end den pågældendes pension, inkl. personlige tillæg, - dvs en personlig udskudt stigning, der udmøntes i sjettedele, dog mindst med et årligt grundbeløb på kr. 908,99 med tillæg af procentregulering, så beløbet pr. 1. januar 1997 var på kr. 1200, og pr 1. april 1997 er på 1.217,45 kr årlig.

I de pensionstabeller, som udsendes samtidig med dette cirkulære, vil være angivet 1993-lovens pensionsbeløb i årene 1997-2002 med procentregulering pr. 1. april 1997. Allerede pensionerede vil med begrundelse i en sammenlignende beregning, der via et personligt tillæg opretholder 1969-pensionen helt eller aftrappet, kunne have en højere pension end den pension, der fremgår af pensionstabellerne med 1993-pensioner.

3.2. Beregning af pensioner fra 1. januar 1997

Beregningsprincip

For egenpensioner, der ydes ved fratræden efter 1. januar 1997 og efterfølgende år i overgangsperioden, skal der foretages en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 for at kunne fastslå størrelsen af det samlede personlige tillæg eller den personlige udskudte stigning, jf. pkt. 3.1., idet de personlige tillæg med virkning for nye pensionistårgange aftrappes med 1/6 hvert år, dog mindst med et årligt grundbeløb på 908,99 kr, med procentregulering pr. 1. april 1997 på i alt 1.217,45 kr. Og de personlige udskudte stigninger udmøntes for alle pensionister med sjettedele, dog mindst med et årligt grundbeløb på 908,99 kr. årlig, med procentregulering pr. 1. april 1997 på i alt 1.217,45 kr. og maksimalt med den resterende udskudte stigning.

Hvis den pågældende ikke er fyldt 67 år, skal der også foretages en sammenlignende beregning af »over-67-års-pensionerne« for den pågældende med satserne pr. 31. december 1996 som grundlag.

For ægtefællepensioner er dødsfaldstidspunktet afgørende for størrelsen af de personlige tillæg.

Personkreds

Pensionsstigninger, der følger af de sammenlignende beregninger for såvel tidligere pensionerede som nye pensionister , er påbegyndt udløst med virkning for de pensioner, der er udbetalt for januar måned 1997.

De fald i pensionsniveau på visse skalatrin, som følger af den gradvise tilnærmelse til 57-pct.s-pensionen, skal kun gælde for nye pensionistårgange , der fratræder med egenpension fra og med (udgangen af januar måned) i hvert af årene i overgangsperioden.

I Finansministeriets pensionstabeller fremgår pensionsniveauet for 1993-pensioner pr. 1. januar 1997 og pr. 1. februar 1997 og efterfølgende 5 år med den aktuelle reguleringsprocent pr. 1. april 1997.

4. Sammenlignende beregninger

Elementerne i den sammenlignende beregning er dels en pension beregnet efter 1993- loven, dels en pension beregnet efter 1969-loven

4.1. Beregning af en 1993-egenpension

baseres på:

den pågældendes optjente pensionsalder, og den deraf følgende procentsats, som findes i bilag 1

den pågældendes skalatrin ved pensioneringen og den hertil hørende pensionsgivende løn, som findes i bilag 2

faste kronetillæg efter TPL § 6, stk. 2 på skalatrin 1-31 ved pensionsaldre 34-37

»u-67-års-tillæg« for under-67-årige, hvis størrelse er bestemt af pensionsalderen, jf. bilag 3

førtidsaldersreduktion, hvis den pågældende har valgt alderspensionering før det 67. år

4.2 Beregning af en 1969-pension

baseres på reglerne i 1969-loven (§§ 6 og 27 og dertil knyttede reguleringscirkulærer), der udmønter sig i følgende pensionsdele, der er anført uden procentregulering i den af Finansministeriet i december 1993 udsendte grønne pensionsoversigt:

 

  1. grundpension 

  2. almindeligt pensionstillæg 

  3. særligt pensionstillæg 

  4. dyrtidstillæg:   for skalatrin 1-37   : 59,471% 

             for skalatrin 38-52  : 58,276% 

             for skalatrin 53-55  : 54,781% 

             (dog max. 33.072 kr. årlig) 

hertil skal lægges den aktuelle procentregulering af 1-4

førtidsaldersreduktion af alle pensionsdele bortset fra 4, hvis pågældende har valgt at lade sig alderspensionere før det 67. År

samordningsfradrag, hvis pågældende er over 67 år og får folkepension (* 2)

4.3. Den sammenlignende beregning

Det vil være en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996, der er udgangspunktet for beregning af pensioner i perioden 1997-2002. Den sammenlignende beregning af egenpensioner er illustreret ved 2 beregningseksempler i vedlagte tabel a og tabel b.

Der foretages ligeledes en sammenlignende beregning af ægtefællepensioner pr. 31.december 1996. Ægtefællepensioner efter 1993-loven beregnes som 71 pct af den egenpension efter 1993-loven, der gælder på det tidspunkt, hvor ægtefællepensionsretten opstår, dog med fuldt »u-67-års-tillæg«.

Der illustreres i tabel c en sammenlignende beregning af ægtefællepension, der modsvarer egenpensionsberegningen.

5. Særligt om personligt tillæg

Pensionister, der efter de sammenlignende beregninger er tildelt et personligt tillæg til at opretholde 1969-lovens pensionsniveau, bevarer disse tillæg under samme forudsætninger, som 1969-loven ville lade dem bevare pensionsniveauet.

Dette betyder fx, at udbetaling af et personligt tillæg, der er tillagt en over 67-årig pensionist, fordi han ikke får folkepension eller kun får udbetalt nedsat grundbeløb, vil ophøre, hvis den pågældende senere får udbetalt folkepension med fuldt grundbeløb - i lighed med, at der i en sådan situation ville blive trukket fuldt samordningsfradrag efter de forud for 1994 gældende regler.

Ved ændring af forudsætningerne for pensionsberegningen skal der foretages en omberegning af den konkrete pension. Ved denne omberegning skal størrelsen af pensionen fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige pensioneringstidspunkt. Dette betyder, at der skal foretages en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 for at fastlægge størrelsen af personligt tillæg eller udskudt stigning. Personligt tillæg skal indgå i pensionen med det antal sjettedele, som var gældende på det oprindelige pensioneringstidspunkt.

Omberegning af konkrete pensioner efter dette princip vil fx skulle ske , når en pensionist fylder 67 år og ikke modtager folkepension med fuldt grundbeløb samt ved overgang fra lav til høj førtidsaldersreduktion.

6. Særligt om enke- og ægtefællepensioner

For ægtefællepensioner efter 1969-loven og enkepensioner efter 1958-loven og tidligere love opstår pensionsretten ved dødsfaldet, og pensionen skal altså beregnes med det på dette tidspunkt gældende pensionsniveau, selvom pensionsniveauet - på grund af aftrapningen af de personlige tillæg - på udbetalingstidspunktet måtte være lavere.

Ved beregning af ægtefællepension efter en forhenværende tjenestemand, der har oppebåret kvalificeret svagelighedspension efter TPL § 7, indgår tidsrummet med ret til udbetaling af kvalificeret svagelighedspension i den pensionsalder, som lægges til grund for den kvalificerede svagelighedspension, jf TPL § 12, stk. 3, dog kan ægtefællepensionen ikke beregnes efter en højere pensionsalder end den, tjenestemanden kunne have opnået ved forbliven i stillingen indtil den pligtige afgangsalder.

Ægtefællen efter en tjenestemand, der er blevet tilkendt en kvalificeret svagelighedspension, men har valgt ikke at få udbetalt den kvalificerede pension, men i stedet den ordinært optjente pension, vil ikke være frataget denne ret.

7. Særligt om dobbeltpensionister

Det er i forbindelse med vedtagelsen af tjenestemandspensionsloven af 1993 lagt til grund, at tjenestemandspensionister, der modtager egenpension og ægtefællepension senest 31. december 2001 og senest denne dato fylder 67 år, også efter det fyldte 67. år får udbetalt »u-67-års-tillægget« til ægtefællepensionen.

Ægtefællepensionen ydes efter det fyldte 67. år med samme personlige tillæg eller udskudte stigning som ydes til en tilsvarende ægtefællepensionist under 67 år samt »u-67 års tillægget«.

8. Særligt om åremålstillæg

Åremålstillæg beregnes på pensioneringstidspunktet af højeste pension over 67 år i åremålsstillingens lønramme. Hvis åremålstillægget beregnes af en pension, hvori indgår udskudt stigning, vil åremålstillægget i perioden indtil 1. januar 2002 tilsvarende stige forholdsmæssigt.

Hvis den samlede pension overstiger den pension, den pågældende ville være berettiget til ved pensionering fra en stilling i samme lønramme som åremålsstillingen, anvises pensionen på grundlag af åremålsstillingens lønramme og den optjente pensionsalder.

9. Opsatte pensioner

Opsatte pensioner er hjemlet i tjenestemandspensionslovens kapitel 7 og § 44, og betingelserne for en opsat pension er anført nedenfor.

Der blev i 1987 etableret en central registrering af opsatte pensioner i Økonomistyrelsen. De ministerier og styrelser, hvor Finansministeriet beregnede pensioner, blev forpligtet til at indsende lister over fratrådte tjenestemænd med ret til opsat pension.

Ligeledes blev de øvrige pensionsberegnende myndigheder forpligtet til inden 1. maj 1988 at indberette alle krav på opsat pension, der var opstået inden dette tidspunkt, samt at foretage indberetning af alle krav på opsat pension, der opstår herefter, jf. Finansministeriets cirkulære af 23. april 1987 ( LP nr. 26/87) (* 7).

9.1 Ret til opsat pension

En tjenestemand opnår ret til opsat pension, når pågældende har optjent en pensionsalder på mindst 3 år og fratræder tjenesten uden at have ret til aktuel egenpension og uden at overgå til anden ansættelse med tjenestemandspensionsret. Retten til tjenestemandspension er opsat, indtil betingelserne for udbetaling er opfyldt, eller den pågældende på ny får ansættelse med tilknyttet tjenestemandspensionsret.

En efterlevende ægtefælle har ret til opsat ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået, inden udbetaling af den opsatte pension er påbegyndt, inden tjenestemandens fyldte 65. år og mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Efterladte børn har ret til opsat børnepension indtil det fyldte 18. år.

9.2 Betingelser for udbetaling af opsat pension:

Udbetaling af opsat pension kan ske

fra det fyldte 67. år , eller

efter det fyldte 60. år forudsat den pågældende er udtrådt af arbejdsmarkedet, eller

hvis den pågældende får tilkendt social førtidspension begrundet i helbredsmæssige forhold, samt

ved dødsfald i form af ægtefællepension og/eller børnepension.

Økonomistyrelsen er berettiget til at foretage automatisk udbetaling af den opsatte pension fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år.

Hvis betingelserne er opfyldt før det fyldte 67 år, kan den berettigede rette henvendelse om udbetaling til Økonomistyrelsen eller den pensionsberegnende myndighed med fornøden dokumentation. Udbetaling før det fyldte 67. år forudsætter, at der foretages en ny beregning af den opsatte pension.

Udbetaling af opsat pension efter det fyldte 60. år ved udtræden af arbejdsmarkedet kan ske fra den 1. i måneden efter, at begæring er fremsat. Det forudsættes, at pågældende underskriver en erklæring om udtræden af arbejdsmarkedet ( bilag 4).

Den opsatte pension nedsættes i forhold til det antal år eller dele af år, der står tilbage til den pågældendes fyldte 67. år. Nedsættelsen svarer i øvrigt til den nedsættelse, der sker i førtidspensionen, jf. Finansministeriets cirkulære af 28. februar 1979 om førtidspension (* 8). I øvrigt gælder principperne i nævnte cirkulære også for en førtidig udbetalt opsat pension.

Udbetaling af opsat pension ved tilkendelse af social førtidspension begrundet i helbredsmæssige årsager skal ske fra samme tidspunkt som den sociale pension. Hvis den pågældende er bosat i udlandet, kan udbetaling af opsat pension ske, hvis den pågældende kunne have opnået ret til social førtidspension af helbredsmæssige årsager ved bopæl i Danmark.

9.3 Procedure ved beregning, registrering og udbetaling af opsat pension:

Når tjenestemænd fratræder, skal der straks ved fratrædelsen ske beregning af den opsatte pension, jf. punkt 9.4.

Ministerier og styrelser skal indsende udfyldt pensionsberegningsskema for den fratrædende tjenestemand til Økonomistyrelsen, der herefter sørger for beregning m.v.

De øvrige pensionberegnende myndigheder indsender den beregnede opsatte pension til Økonomistyrelsen til registrering. Bevis for opsat pension ( bilag 5) samt orientering (bilag 6) om muligheden for overførsel af fratrædelsesgodtgørelse fremsendes samtidig til tjenestemanden.

Økonomistyrelsen underretter de pensionsberegnende myndigheder, når registrering er foretaget. De pensionsberegnende myndigheder fremgår af bilag 7.

Hvis ret til opsat pension ophører, fx ved genansættelse med tjenestemandspensionsret, skal den pensionsberegnende myndighed sørge for at give Økonomistyrelsen meddelelse om, at registreringen af den opsatte pension skal slettes.

En anmodning om udbetaling af opsat pension før det fyldte 67. år , der modtages i Økonomistyrelsen, vil blive videregivet til den pensionsberegnende myndighed, som tager stilling til, om betingelserne er opfyldt. Hvis udbetaling skal påbegyndes, foretages ny beregning af pensionen. Den pensionsberegnende myndighed indsender pensionsmeddelelse til Økonomistyrelsen.

Udbetaling ved det fyldte 67. år foretages automatisk af Økonomistyrelsen, som samtidig underretter den pensionsberegnende myndighed om, at udbetaling er påbegyndt.

9.4. Beregning af opsat pension m.v.

9.4.1 Opsat pension til registrering:

Tjenestemandspensionslovens regler om opsatte pensioner til tjenestemænd, der fratræder 1. januar 1997 og senere, betyder, at det er udbetalingstidspunktet og ikke fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for pensionens størrelse.

For tjenestemænd, der fratræder 1. januar 1997 eller senere, sker beregning af opsat pension på fratrædelsestidspunktet med udgangspunkt i en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996. Den berettigede oplyses om pensionens størrelse over 67 år, ekskl. eventuelt personligt tillæg eller tillæg efter § 6, stk. 2, men inkl. udmøntet del af eventuel udskudt stigning. Og den berettigede orienteres samtidig om, at pensionen eventuelt vil blive forhøjet, hvis udbetaling påbegyndes senest 1. januar 2002.

For tjenestemænd, fratrådt senest 31. december 1996, oplyses som hidtil den opsatte pension inkl. fuldt personligt tillæg.

9.4.2 Særligt om fratrædelsesgodtgørelse

Beregning af fratrædelsesgodtgørelse sker (* 3)på grundlag af den opsatte pension (inkl. u-67 års tillæg), som den pågældende ville være berettiget til på overførselstidspunktet. For tjenestemænd, der er fratrådt 1. januar 1997 og senere, indgår personligt tillæg henholdsvis udskudt stigning med samme antal sjettedele som for en egenpension efter TPL kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt

9.4.3 Beregning af opsat pension til udbetaling:

 • A) Tjenestemænd, der er fratrådt 1. januar 1997 og senere:

Der foretages en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996, bl.a. for at tage højde for en evt. førtidsaldersreduktion. Den opsatte pension skal på udbetalingstidspunktet ydes med samme antal sjettedele af personligt tillæg, henholdsvis udskudt stigning, som en egenpension efter TPL kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt.

 • B) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. oktober 1985 til 31. december 1996:

Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. januar 1994. Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg. Udskudt stigning udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

 • C) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. juli 1969 til 30. september 1985:

Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. januar 1994 for at fastlægge størrelsen af eventuelt personligt tillæg. Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg. Ved udbetaling reduceres pensionen med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem bruttopensionen pr. 31. marts 1986 og bruttopensionen på afskedstidspunktet. Hvis der yderligere er reduktion af pensionen - f.eks. førtidsfradrag - nedsættes det faste kronebeløb tilsvarende. Udskudt stigning udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

9.4.4 Beregning af opsat ægtefællepension

Indtil ægtefællen fylder 67 år, ydes 2/3 af »u-67-års tillæg« til ægtefællepensionen. Det minimum, som gælder for ægtefællepensioner efter TPL kapitel 3, svarende til ægtefællepensionen ved 15 års pensionsalder, gælder ikke for opsatte ægtefællepensioner efter kapitel 7.

 • A) Opsat ægtefællepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt 1. januar 1997 og senere:

Der foretages sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 af opsat ægtefællepension efter 1969-loven og opsat ægtefællepension efter 1993-loven pr. 31. december 1996.

Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte ægtefællepension med samme antal sjettedele, som den tidligere tjenestemand var berettiget til.

Hvis den opsatte egenpension ikke var aktualiseret inden dødsfaldet, er dødsfaldstidspunktet afgørende for størrelsen af det personlige tillæg.

Hvis den opsatte egenpension var aktualiseret inden dødsfaldet, er tidspunktet for første udbetaling af den opsatte egenpension afgørende for størrelsen af det personlige tillæg.

Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

 • B) Opsat ægtefællepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden 1. oktober 1985 til og med 31. december 1996:

Der foretages sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 af opsat ægtefællepension efter 1969-loven og opsat ægtefællepension efter 1993-loven pr. 31. december 1996.

Personligt tillæg , der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte ægtefællepension med det fulde beløb.

Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

 • C) Opsat ægtefællepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden 1. juli 1969 til 30. september 1985:

Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. januar 1994 af opsat ægtefællepension efter 1969-loven og opsat ægtefællepension efter 1993-loven.

Den opsatte ægtefællepension reduceres med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem 2/3 af den bruttopension, den tidligere tjenestemand var berettiget til pr. 31. marts 1986, og 2/3 af den bruttopension, som den tidligere tjenestemand var berettiget til på afskedstidspunktet.

Personligt tillæg , der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte ægtefællepension med det fulde beløb.

Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

9.4.5 Beregning af opsat børnepension:

 • A) Opsat børnepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt 1. januar 1997 og senere:

Der foretages sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 af opsat børnepension efter 1969-loven og opsat børnepension efter 1993-loven pr. 31. december 1996.

Personligt tillæg , der fremkommer ved denne sammenlignende beregning ydes til den opsatte børnepension med samme antal sjettedele, som den tidligere tjenestemand var berettiget til.

Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

 • B) Opsat børnepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden 1. oktober 1985 til og med 31. december 1996:

Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. januar 1994 af opsat børnepension efter 1969-loven og opsat børnepension efter 1993-loven.

Personligt tillæg , der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte børnepension med det fulde beløb.

Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

 • C) Opsat børnepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden 1. juli 1969 til 30. september 1985:

Der foretages sammenlignende beregning af opsat børnepension efter 1969-loven og opsat børnepension efter 1993-loven pr. 1. januar 1994.

Den opsatte børnepension reduceres med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem 10, henholdsvis 20 % af den bruttopension den tidligere tjenestemand var berettiget til pr. 31. marts 1986 og 10 henholdsvis 20 % af den bruttopension, som den tidligere tjenestemand var berettiget til på afskedstidspunktet.

Personligt tillæg , der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte børnepension med det fulde beløb.

Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning udmøntes som for egenpensioner efter TPL kapitel 2.

10. Regulering af tjenestemandspensioner 1. april 1997

Som følge af de mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg aftalte ændringer af tjenestemandslønningerne pr. 1. april 1997 forhøjes tjenestemandspensioner m.v. og pensioner efter lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret - efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet - også pr. 1. April 1997, jf. tjenestemandspensionslovens § 27 og § 27a.

Forhøjelsen af tjenestemandslønningerne sker ved en forhøjelse af procentreguleringen til 33,9349 pr. 1. april 1997.

Procentreguleringen af tjenestemandspensioner, efterindtægt af pension og løn samt rådighedsløn og ventepenge vil pr. 1. april 1997 blive forhøjet til 33,9349 pct.

Opmærksomheden henledes på, at de i § 40, stk. 2, 2. pkt. og § 42, 3. pkt. nævnte beløbsgrænser er ændret til grundbeløb på 908,99 kr årlig, der reguleres efter § 27 og udgør 1.217,45 kr. årlig pr. 1. april 1997.

Med hjemmel i tjenestemandspensionslovens § 5 er i bilag 2 fastsat de pensionsgivende lønninger pr. 1. april 1997 ekskl. procentregulering.

De pensionsgivende lønninger pr. 1. april 1997 inkl. procentregulering er anført i bilag 2 a.

I bilag 3 er anført tillæg til pensionister under 67 år pr. 1. april 1997 ekskl. procentregulering. Tillæg til pensionister under 67 år pr. 1. april 1997 inkl. procentregulering er anført i bilag 3 a.

Tvivlsspørgsmål om dette cirkulære kan rettes til Finansministeriet, Økonomistyrelsen, PENSION.

11.

Samtidig med udsendelsen af dette cirkulære ophæves cirkulære af 23 april 1987 om central registrering af opsatte tjenestemandspensioner (LP nr. 26/87) (* 7), cirkulære af 25. september 1996 om regulering af tjenestemandspensioner (* 9) og cirkulære af 20. december 1996 om beregning af tjenestemandspension (* 10).

Finansministeriet

Økonomistyrelsen

Den 30. maj 1997.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Tabel a

Skalatrin 17, pensionsalder 37 år - satserne pr. 31/12-1996 samt beregning af ny pension pr. 1/4-1997 med satserne 1/4-1997

 

 Tabel 4.3.1 

 1969-pension       Pen-    1993-pension    Pen- 

 (opslag i den grønne   sioneret            sioneret 

 tabel + procentregu-   uden re-            uden re- 

 lering          duktion             duktion 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

                    57% af 168.812,15   96.222,93 

               ------------------------------- 

                    § 6, stk. 2 tillæg 

                    (4.000:125,5390x 

 Grundpension       57.801,77  132,0144)       4.206,32 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 Alm.pens.tillæg      8.090,42  1993-pension 

                    over 67 år     100.429,25 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 Særl.pens.tillæg      1.278,35  Personligt tillæg 

                    for den over 

                    67-årige (101.311,21 

                    - 100.429,25) (* 4)   881,96 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 Dyrtidstillæg       33.072,00  Samlet over-67-års- 

                    pension med personligt 

                    tillæg pr 31.12. 

                    1996        101.311,21 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 I alt          100.242,54 

 ----------------------------------- 

 Pct-regulering            1993-pension under 

 32,0144%         32.092,05  67 år 

                    100.429,25 + 31.023,38 

                    (u-67-års-tillæg)  131.452,63 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 Under-67-års-pension  132.334,59  Personligt tillæg 

                    (132.334,59 - 

                    131.452,63) (* 4)    881,96 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 Over-67-års- 

 pension (efter SOF          Samlet under 67-års 

 132.334,59-              -pension med personligt 

 31.023,38)        101.311,21  tillæg pr. 

                    31.12.1996     132.334,59 

 -----------------------------------  ------------------------------- 

 Ny pension 

 pr. 1. april 

 1997 

 ------------- 

   97.622,74 

 ------------- 

   4.206,32 

 ------------- 

  101.829,06 

 ------------- 

       0 

 ------------- 

  101.829,06 

 ------------- 

  133.303,76 

 ------------- 

       0 

 ------------- 

  133.303,76 

 ------------- 

 Tabel b 

 Skalatrin 17, pensionsalder 37 år - 2,5% reduktion, satserne pr. 

  31/12-1996 samt beregning af ny pension pr. 1/4-1997 med satserne 

  1/4-1997 

 Tabel 4.3.2. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1969-pension  Førtids-alders-  1993-        Førtids- 

 (opslag i den  pensioneret    pension       alderspen- 

  grønne tabel) som 62-årig              sioneret som 

                             62-årig 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

                  57% af 168.812,15    96.222,93 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

                  § 6, stk. 2 tillæg 

 Grundpension            (4.000:125,5390x 

 57.801.77- 2,5%    56.356,73  132,0144)         4.206,32 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

                  I alt          100.429,25 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Alm.pens.tillæg 

 8.090,42 - 2,5%     7.888,16  u-67-års-tillæg     31.023,38 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Særl.pens.tillæg          1993-pension i alt 

 1.278,35 - 2,5%     1.246,39  uden førtidspensions- 

                  fradrag (* 4)      131.452,63 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Dyrtidstillæg     33.072,00  Førtidspensionsfra- 

                  drag 2,5% af 131.452,63 3.286,32 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 I alt         98.563,28  1993-pension i alt 

                  for den under-67-årige 128.166,31 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Pct-regulering           Personligt tillæg på 

 32,0144%        31.554,44  130.117,72 - 

                  128.166,31 2)      1.951,41 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Under-67-års- 

 pension i alt     130.117,72 

 -------------------------------- 

 Over-67-års-           Samlet under 67-års 

 pension (efter           -pension med personligt 

 SOF 130.117,72-          tillæg pr. 31.12.1996  130.117,72 

 31.023,38)       99.094,34 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

                  Over 67-års-pension, 

                  100.429,25 - 3.286,32  97.142,93 

                  ---------------------------------- 

                  Personligt tillæg 

                  99.094,34 - 

                  97.142,93 (* 4)      1.951,41 

                  ---------------------------------- 

                  Samlet over 67-års 

                  -pension        99.094,34 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Ny pension pr. 

 1. april 1997 

 -------------- 

   97.622,74 

 -------------- 

   4.206,32 

 -------------- 

  101.829,06 

 -------------- 

   31.474,70 

 -------------- 

  133.303,76 

 -------------- 

   3.332,59 

 -------------- 

  129.971,17 

 -------------- 

    762,34 

 -------------- 

  130.733,51 

 -------------- 

   98.496,47 

 -------------- 

    762,34 

 -------------- 

   99.258,81 

 -------------- 

 Tabel c 

 Den sammenlignende beregning af ægtefællepension pr. 31.december 1996 

  samt beregning af ægtefællepension, hvor retten er opstået 

  1/4-1997 

 kan illustreres således: 

 Skalatrin 17, pensionsalder 37 år - satserne pr. 31/12-1996 

 Tabel 4.3.3 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 1969-pension   Pensioneret   1993-pension    Pensioneret 

 (opslag i den   uden reduk-             uden reduktion 

 grønne tabel +   tion 

 procentre- 

 gulering) 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

                  71% af 96.222,93    68.318,28 

                  ---------------------------------- 

                  § 6, stk. 2 tillæg 

                  (4.000 x 71% = 

 Grundpension      45.722,50  2.840:125,5390x132,0144) 2.986,49 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Alm.pens.tillæg     5.393,49  1993-pension 

                  over 67 år        71.304,77 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Særl.pens.tillæg     852,11  Personligt tillæg for 

                  den over 67-årige 

                  (78.376,68 - 

                   71.304,77) (* 4)     7.071,91 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

                  Samlet over-67- 

                  års-pension med 

 Dyrtidstillæg     27.191,63  personligt tillæg 

                  pr 31.12. 1996     78.376,68 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 I alt         79.159,73 

 -------------------------------- 

                  1993-pension under 

                  67 år 

 Pct-regulering           71.304,77 + 

 32,0144%        25.342,51  31.023,38 (u-67-års 

                  -tillæg)        102.328,15 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Under-67-             Personligt tillæg 

 års-pension     104.502,24  (104.502,24 - 

                  102.328,15) (* 4)     2.174,09 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Over-67-års 

 -pension (efter 

 SOF max 25%            Samlet under 67-års- 

 104.502,24-            pension med personligt 

 26.125,56)       78.376,68  tillæg pr. 31.12.1996 104.502,24 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Ny ægtefælle- 

 pension pr. 

 1. april 1997 

 ----------------- 

    69.312,15 

 ----------------- 

    2.986,49 

 ----------------- 

    72.298,64 

 ----------------- 

    5.957,33 

 ----------------- 

    78.255,97 

 ----------------- 

   103.773,34 

 ----------------- 

     988,26 

 ----------------- 

   104.761,60 

 ----------------- 

Bilag 1

OPTJENING AF PENSION

Tjenestemandspensionen beregnes som en procent af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemanden pensioneres fra. Procenterne, der afhænger af den optjente pensionsalder, er vist i skemaet.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pensions-   Procent    Pensionsalder   Procent 

  alder     af løn      alder      af løn 

 (1-20 år)            (21-37 år) 

 ------------------------------------------------------------ 

  1       1,75 %        21      35,50 % 

  2       3,50 %        22      37,00 % 

  3       5,25 %        23      38,50 % 

  4       7.00 %        24      40,00 % 

  5       8,75 %        25      41,50 % 

 ------------------------------------------------------------ 

  6      10,50 %        26      43,00 % 

  7      12,25 %        27      44,50 % 

  8      14,00 %        28      46,00 % 

  9      15,75 %        29      47,50 % 

  10      17,50 %        30      49,00 % 

 ------------------------------------------------------------ 

  11      19,25 %        31      50,50 % 

  12      21,00 %        32      52,00 % 

  13      22,75 %        33      53,00 % 

  14      24,50 %       34*      54,00 % 

  15      26,25 %       35*      55,00 % 

 ------------------------------------------------------------ 

  16      28,00 %       36*      56,00 % 

  17      29,50 %       37*      57,00 % 

  18      31,00 % 

  19      32,00 % 

  20      34,00 % 

 ------------------------------------------------------------ 

*: Til pensioner beregnet på skalatrin 1-31, ydes der ved disse pensionsaldre et særligt tillæg på op til 4.000.

Dette tillæg procentreguleres ikke .

Bilag 2

PENSIONSGIVENDE LØNNINGER

pr. 1. april 1997

(ekskl. procentregulering)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skalatrin  Pensionsgivende løn  Skalatrin  Pensionsgivende løn 

          kr. pr. år            kr. pr. år 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1         97.934,56      31     165.493,61 

  2         99.449,84      32     168.690,87 

  3         101.006,23      33     171.970,17 

  4         102.605,80      34     175.336,20 

  5         104.248,54      35     178.790,59 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6         105.937,54      36     182.333,94 

  7         107.671,78      37     185.969,89 

  8         109.454,33      38     189.770,41 

  9         111.286,23      39     193.678,58 

 10         113.168,50      40     197.687,87 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11         115.102,16      41     201.801,84 

 12         117.089,29      42     206.023,00 

 13         119.130,90      43     210.597,00 

 14         121.229,04      44     215.296,00 

 15         123.383,73      45     220.125,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16         125.599,07      46     225.087,00 

 17         127.874,04      47     235.423,00 

 18         130.212,74      48+    251.235,00 

 19         132.615,17      49+    268.755,00 

 20         135.083,40      50+    296.847,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21         137.620,50      51+    331.684,00 

 22         140.155,50      52+    361.396,00 

 23         142.684,35      53+    402.122,00 

 24         145.285,09      54     451.037,00 

 25         147.953,23      55     507.059,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26         150.691,52 

 27         153.500,70 

 28         156.384,50 

 29         159.342,61 

 30         162.378,76 

 --------------------------------------------------------------------- 

+: Pensioner anlagt før 1/4 1990 er beregnet uden generelt tillæg. I perioden 1997 - 2002 vil pensionerne på skalatrin 47-53 med og uden generelt tillæg have forskellig størrelse. Fra 1/1 2002 vil disse pensioner have samme størrelse.

Bilag 2 a

PENSIONSGIVENDE LØNNINGER

pr. 1. april 1997

(inkl. procentregulering)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skalatrin    Pensionsgivende  Skalatrin  Pensionsgivende 

           løn                løn 

          kr. pr. år             kr. pr. år 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1         131.168,56     31      221.653,70 

  2         133.198,04     32      225.935,95 

  3         135.282,59     33      230.328,08 

  4         137.424,97     34      234.836,36 

  5         139.625,18     35      239.462,99 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6         141.887,34     36      244.208,78 

  7         144.210,09     37      249.078,59 

  8         146.597,55     38      254.168,80 

  9         149.051,10     39      259.403,21 

 10         151.572,11     40      264.773,06 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11         154.161,97     41      270.283,09 

 12         156.823,42     42      275.936,70 

 13         159.557,85     43      282.062,88 

 14         162.368,00     44      288.356,48 

 15         165.253,88     45      294.824,20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16         168.220,99     46      301.470,05 

 17         171.267,96     47      315.313,56 

 18         174.400,30     48+     336.491,35 

 19         177.618,00     49+     359.956,74 

 20         180.923,82     50+     397.581,73 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21         184.321,88     51+     444.240,37 

 22         187.717,13     52+     484.035,37 

 23         191.104,14     53+     538.581,70 

 24         194.587,44     54      604.095,95 

 25         198.161,00     55      679.128,96 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26         201.828,54 

 27         205.591,00 

 28         209.453,43 

 29         213.415,37 

 30         217.481,83 

 --------------------------------------------------------------------- 

Tjenestemandspension aktualiseret før 1. januar 2002 kan ikke direkte beregnes ved hjælp af ovenstående pensionsgivende lønninger.

+: Pensioner anlagt før 1/4-1990 er beregnet uden generelt tillæg. I perioden 1997 - 2002 vil pensionerne på skalatrin 47-53 med og uden generelt tillæg have forskellig størrelse. Fra 1/1 2002 vil disse pensioner have samme størrelse.

Bilag 3

TILLÆG TIL PENSIONISTER UNDER 67 ÅR

pr. 1. april 1997

(ekskl. procentregulering)

Til tjenestemandspensionister under 67 år ydes der fremover et pensionstillæg (U/67-års tillæg). Tillægget gives både til egen- og ægtefællepensionister og falder bort, når pensionisten fylder 67 år. Tillægget, der kun afhænger af den optjente pensionsalder, er vist i skemaet.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pensionsalder    U/67-års   Pensionsalder    U//67-års 

 (1-20 år)      tillæg    (21-37 år)      tillæg 

           kr. pr. år   U/67-års      kr. pr. år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1           635,14     21         13.337,84 

 2          1.270,27     22         13.972,97 

 3          1.905,41     23         14.608,11 

 4          2.540,54     24         15.243,24 

 5          3.175,68     25         15.878,38 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6          3.810,81     26         16.513,51 

 7          4.445,95     27         17.148,65 

 8          5.081,08     28         17.783,78 

 9          5.716,22     29         18.418,92 

 10          6.351,35     30         19.054,05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11          6.986,49     31         19.689,19 

 12          7.621,62     32         20.324,32 

 13          8.256,76     33         20.959,46 

 14          8.891,89     34         21.594,59 

 15          9.527,03     35         22.229,73 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16         10.162,16     36         22.864,86 

 17         10.797,30     37         23.500,00 

 18         11.432,43 

 19         12.067,57 

 20         12.702,70 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 3 a

TILLÆG TIL PENSIONISTER UNDER 67 ÅR

pr. 1. april 1997

(inkl. procentregulering)

Til tjenestemandspensionister under 67 år ydes der fremover et pensionstillæg (U/67-års tillæg). Tillægget gives både til egen- og ægtefællepensionister og falder bort, når pensionisten fylder 67 år. Tillægget, der kun afhænger af den optjente pensionsalder, er vist i skemaet.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pensionsalder   U/67-års   Pensionsalder      U/67-års 

 (1-20 år)     tillæg    (21-37 år)        tillæg 

          kr. pr. år               kr. pr. år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1          850,68     21         17.864,02 

 2         1.701,34     22         18.714,68 

 3         2.552,01     23         19.565,36 

 4         3.402,67     24         20.416,02 

 5         4.253,34     25         21.166,69 

 -------------------------------------------------------------------- 

 6         5.104,01     26         22.117,35 

 7         5.954,67     27         22.968,03 

 8         6.805,34     28         23.818,69 

 9         7.756,01     29         24.669,37 

 10         8.506,68     30         25.520,02 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11         9.357,35     31         26.370,70 

 12        10.208,01     32         27.221,36 

 13        11.058,68     33         28.072,04 

 14        11.909,35     34         28.922,69 

 15        12.760,02     35         29.773,36 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16        13.610,67     36         30.624,03 

 17        14.461,35     37         31.474,70 

 18        15.312,01 

 19        16.162,69 

 20        17.013,35 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 4

Finansministeriet

Økonomistyrelsen

 

 Skema til brug ved udbetaling 

 af opsat pension før det 67. år 

 ---------------------------------------------- 

 1)CPR.nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) 

 ---------------------------------------------- 

 2) Navn 

 --------------------------------------------- 

 Økonomistyrelsen 

 Postbox 2194 

 Borgergade 18 

 1017 København K 

 I forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet den      anmoder 

  jeg om udbetaling af min opsatte pension med virkning fra den 

        . 

 Jeg er bekendt med, at der foretages et fradrag i pensionen på 1/2% 

  pr. påbegyndte år, der står tilbage, indtil jeg fylder 67 år, og 

  at der efter gældende regler foretages fradrag i pensionen, så 

  længe den kommer til udbetaling. 

 Løfteerklæring om erhvervsarbejdets omfang efter påbegyndelse af 

  førtidig udbetaling af opsat pension 

 Jeg forpligter mig til ikke at påtage mig privat eller offentligt 

  erhvervsarbejde af større omfang end sammenlagt 200 arbejdstimer 

  pr. kalenderår efter pensioneringen, og indtil jeg fylder 67 år. 

 Jeg er klar over, at denne forpligtelse indebærer, 

 at erhvervsarbejdet i de eventuelle dele af kalenderåret i 

  begyndelsen og/eller afslutningen af forpligtelsesperioden ikke må 

  overstige et hertil svarende forholdsmæssigt nedsat timetal, 

 at erhvervsarbejde foreligger, hvad enten arbejdet udføres for 

  andre, eller der er tale om selvstændig virksomhed, og hvad enten 

  det udføres inden for eller uden for normal arbejdstid, herunder 

  også på søn- og helligdage samt 

 at der ved opgørelsen af omfanget af eventuelt erhvervsarbejde i 

  form af undervisning skal ske omregning af antallet af 

  undervisningstimer, der aflønnes pr. læst time, til 

  erhvervsarbejdstimer efter forholdet mellem det pligtige ugentlige 

  undervisningstimetal for fastansatte lærere inden for det 

  pågældende undervisningsområde og fuld arbejdstid pr. uge på det 

  almindelige arbejdsmarked. 

 Jeg er indforstået med, at jeg efter hvert kalenderårs udløb skal 

  indsende en erklæring om erhvervsarbejdets omfang i timer og om 

  erhvervsindtægtens størrelse i det afsluttede kalenderår. 

  Erklæringen indsendes sidste gang efter udløbet af det kalenderår, 

  hvor jeg fylder 67 år. 

 Oplys den konto i pengeinstitut, hvortil pensionen skal anvises: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Pengeinstituttets navn       Reg.nr.      kontonr. 

 Hvis De søger eller modtager efterløn bedes De oplyse: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsløshedskassens navn      Adresse 

 Dato:         Underskrift: 

 

 Bilag 5                      DATO 

Bevis for opsat pension

Egenpension

Der tilkommer NAVN cpr.nr. xxxxxx-xxxx en opsat pension, der med satserne pr. (dato. måned år) udgør (beløb) kr. årligt. I beløbet er ikke indregnet under 67 års tillægget, eventuelle personlige tillæg eller eventuelle tillæg efter lov om tjenestemandspension § 6 stk. 2.

Såfremt pensionen kommer til udbetaling inden det 67. år, forhøjes den med et tillæg på kr. årligt. Tillægget bortfalder, når De fylder 67 år.

Pensionen er baseret på en oplysning om, at De har en optjent pensionsalder på xx år ? måneder og ? dage og pensionsgivende løn efter skalatrin xx.

Der ydes ikke børnepensionstillæg til den opsatte pension.

Pensionen ydes i øvrigt på de vilkår og med de forbehold, der fremgår af lovgivningen om tjenestemandspensioner m.v.

Ægtefællepension

Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle krav på ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået, inden udbetaling af den opsatte pension er påbegyndt, inden afdødes fyldte 65. år og mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Ægtefællepensionen udgør 2/3 af den opsatte pension.

Børnepension

Ved dødsfald har efterlevende børn under 18 år hver krav på en børnepension på 1/10 af den opsatte egenpension. Børnepensionerne kan tilsammen eller sammen med en ægtefællepension dog ikke overstige egenpensionen. Udbetalingen kan ikke forlænges ud over det fyldte 18. år.

Såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, udgør børnepensionen for hvert barn 1/5 af egenpensionen, idet børnepensionerne tilsammen ikke kan overstige egenpensionen. Opsat børnepension kan ikke overstige almindelig børnepension.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved valg af fratrædelsesgodtgørelse ophører retten til opsat pension, og dette bevis indsendes til Økonomistyrelsen.

 • (UNDERSKRIFT)

Bilag 6

Vejledning om opsat pension og fratrædelsesgodtgørelse

1. Indledning

En tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til aktuel pension og uden at overgå til anden ansættelse med pensionsret, er berettiget til opsat pension. Tilsvarende gælder for andre, der fratræder stillinger, hvortil der er knyttet tjenestemandspensionsret.

Pensionssikringen består af egenpension, ægtefællepension og børnepension. De nærmere betingelser fremgår af tjenestemandspensionslovens kap. 7 samt § 44. I kap. 7 er også beskrevet mulighederne for at opnå en fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension også er beskrevet.

2. Pensionens størrelse

Der blev med virkning fra 1. januar 1994 gennemført en ændring af reglerne for beregning af tjenestemandspension. I forbindelse med ændringen er der indført en overgangsordning, som sikrer, at alle tjenestemænd, der er fratrådt senest 31. december 1996 får en pension af mindst samme størrelse som efter de tidligere gældende regler.

For tjenestemænd, der fratræder 1. januar 1997 og senere, betyder overgangsbestemmelserne, at udbetalingstidspunktet er afgørende for størrelsen af den opsatte pension. Hvis den opsatte pension påbegyndes udbetalt i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002, kan den opsatte pension derfor blive forhøjet med samme andel af et eventuelt personligt tillæg, en eventuel andel af udskudt stigning samt et eventuelt tillæg efter § 6 stk.2. som ville blive ydet til en tilsvarende egenpension, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt.

3. Pensionsudbetaling

Udbetaling af opsat pension begynder automatisk fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år, hvis Økonomistyrelsen har korrekte adresseoplysninger. Økonomistyrelsen skal underrettes om adresser, som ikke fremgår af CPR-registeret. Dette gælder f.eks. adresser i udlandet.

Ved tilkendelse af social førtidspension begrundet i helbredsmæssige forhold udbetales den opsatte pension fra samme tidspunkt som den sociale pension. Der skal indsendes kopi af kendelse om social førtidspension til Økonomistyrelsen.

Ved udtræden af arbejdsmarkedet efter det 60. år, kan den opsatte pension udbetales fra den 1. i måneden efter, at Økonomistyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling. Det er en betingelse, at tjenestemanden underskriver erklæring om udtrædelse af arbejdsmarkedet. Ligeledes forpligter tjenestemanden sig til ikke at arbejde mere end 200 timer pr. kalenderår. Der vil blive fratrukket førtidsfradrag i pensionen før udbetaling. Erklæring om udtrædelse af arbejdsmarkedet fås ved henvendelse til Økonomistyrelsen, PENSION.

Ved dødsfald skal Økonomistyrelsen underrettes, så udbetaling af eventuel ægtefællepension og børnepension kan begynde. Der ydes ikke efterindtægt af en opsat egenpension til efterlevende ægtefælle og børn.

4. Ophør af ret til opsat pension

Retten til opsat pension ophører, hvis en fratrædelsesgodtgørelse vælges overført til en ny pensionsordning, jf.pkt. 4 nedenfor.

Desuden ophører retten til opsat pension ved ansættelse i

- en tjenestemandsstilling i staten, folkekirken eller i en (amts)kommune,

- en anden stilling med ret til tjenestemandspension, f. eks. i et koncessioneret selskab eller under en statsgaranteret pensionsordning.

- en tjenestemandsstilling i EU, når der vælges fratrædelsesgodtgørelse eller overførselsbeløb.

Beviset for opsat pension skal i disse tilfælde afleveres til det nye ansættelsessted, der skal videresende beviset til Økonomistyrelsen med anmodning om, at den tidligere optjente pensionsalder overføres til den pensionsret, der er knyttet til den nye stilling.

5. Fratrædelsesgodtgørelse

En tjenestemand, som fratræder sin stilling med ret til opsat pension, kan i stedet vælge at få overført en fratrædelsesgodtgørelse til en ny pensionsordning.

Det er en betingelse, at der er tale om kollektiv eller individuel forsikringsmæssig pensionsordning, der er et led i et privat eller offentligt ansættelsesforhold. Fratrædelsesgodtgørelse kan således ikke udbetales til fri rådighed, til en privattegnet pensionsordning eller til en udenlandsk pensionsordning.

Efter bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 1994 om fratrædelsesgodtgørelse m.v. stilles der i følgende øvrigt krav til den del af den nye pensionsordning, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen anvendes:

- Løbende og livsvarig alders- og invalidepension

- Løbende og livsvarig ægtefællepension, som udgør mindst 40 % af alderspensionen

- Løbende børnepension på mindst 10 pct. af alderspensionen - dog længst til barnets 24. år

- Evt. sumudbetaling ved alders- eller invalidepensionering eller dødsfald må maksimalt udgøre 2 gange alderspensionen

- Eventuel sumudbetaling til ugifte må maksimalt udgøre fire gange ægtefællepensionen

- Klausulering om, at den del af pensionsordningens tilbagekøbsværdi, der stammer fra den indbetalte fratrædelsesgodtgørelse ikke kan tilbagekøbes eller overføres til anden pensionsordning uden Økonomistyrelsens godkendelse.

- Klausulering om, at den del af tilbagekøbsværdien/udtrædelsesgodtgørelsen (inkl. bonus), der stammer fra den overførte fratrædelsesgodtgørelse, ved senere ansættelse i en stilling med ret til tjenestemandspension, skal indbetales til den myndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen.

For den del af pensionsdækningen, som opnås for de pensionsbidrag, der indbetales under den nye ansættelse kræves ikke ægtefælledækning.

En overførsel af fratrædelsesgodtgørelse skal være gennemført inden det fyldte 60. år. Til brug for overvejelse om valg af fratrædelsesgodtgørelse, kan Økonomistyrelsen beregne størrelsen af overførselsbeløbet. Anmodning om beregning skal være skriftlig og være Økonomistyrelsen i hænde senest et år efter fratrædelsen.

Senest 3 måneder efter modtagelse af beregningen skal den tidligere tjenestemand meddele sit endelige valg af fratrædelsesgodtgørelse. Følgende dokumentation skal indsendes sammen med meddelelsen:

- Det originale bevis på opsat pension

- Kopi af ansættelsesbrev for ny stilling

- Kopi af pensionspolice og -regulativ med angivelse af klausuleringer og beskrivelse af ydelsessammensætningen.

De nævnte frister kan ikke forlænges, og valg af fratrædelsesgodtgørelse kan ikke senere gøres om.

Hvis der er karenstid i den nye pensionsordning, skal valg af fratrædelsesgodtgørelse meddeles Økonomistyrelsen inden for fristen, men der skal først overføres beløb, når den tidligere tjenestemand optages i den nye pensionsordning.

6. Henvendelse til Økonomistyrelsen

Breve om pensionsspørgsmål bedes sendt til

Økonomistyrelsen

Borgergade 18

Postboks 2194

1017 København K

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at ringe til Økonomistyrelsen, PENSION, på tlf. 33 92 88 00 i telefontiden kl. 10.00-14.00.

Bilag 7

 

 Liste over pensionsberegnende myndigheder inden for det statslige 

  tjenestemandspensionsområde m.v. 

 Finansministeriet       Kirkeministeriet 

 Økonomistyrelsen       Frederiksholms Kanal 21 

 Borgergade 18         1220 København K. 

 1017 København K. 

                Hedeselskabet 

 DSB              Klostermarken 

 Sølvgade 40          Postboks 110 

 1307 København K.       8800 Viborg 

 Post Danmark         Pensionsfonden af 1951 

 Løn, Pension og Velfærd    Lyshøjen 4 

 Postboks 682         8520 Lystrup 

 1506 København V. 

                Pensionskassen for højskoler, 

 Told- og skattestyrelsen   landbrugsskoler og hushold- 

 Personaleadministrationen   ningsskoler 

 Østbanegade 123        Rypevej 2 

 2100 København Ø.       8450 Hammel 

 Direktoratet for       Pensionskassen af 1925 

 Kriminalforsorgen       for de private eksamensskoler 

 Klareboderne 1        Lyshøjen 4 

 1115 København Ø.       8520 Lystrup 

                Pensionskassen for erhvervsskoler 

 Rigspolitichefen       Økonomistyrelsen 

 Polititorvet 14        Borgergade 18 

 1588 København V.       1017 København K. 

 Forsvarsministeriet 

 Regnskabssekretariatet    Efterlønskassen 

 Rigensgade 11         Smedegade 3, 1. tv. 

 1316 København K.       4200 Slagelse 

                Pensionskassen af 1950 

 Sundhedsministeriet      for forskellige private 

 Sekretariatskontoret     kirkeinstitutioner 

 Holbergsgade 6        Frederiksholms Kanal 21 

 1057 København K.       1220 København K. 

 Socialministeriet 

 Holmens Kanal 22 

 1060 København K. 

 Arbejdsmarkedsstyrelsen 

 Blegdamsvej 56 

 Postboks 2722 

 2100 København Ø. 

 Veterinærdirektoratet 

 Rolighedsvej 25 

 1958 Frederiksberg C. 

 Apotekervæsenets Pensionsordning 

 Økonomistyrelsen 

 Borgergade 18 

 1017 København K. 

 Nationalforeningens Pensionsordning 

 Økonomistyrelsen 

 Borgergade 18 

 1017 København K. 

 Pensionsordningen af 1976 

 Økonomistyrelsen 

 Borgergade 18 

 1017 København K. 

 Det Kgl. Teaters Pensionsordning 

 Økonomistyrelsen 

 Borgergade 18 

 1017 Købenahvn K. 

Officielle noter

(* 1) Som senest ændret ved lov nr. 316 af 14. maj 1997

(* 2) Samordningsfradrag vil typisk modsvare størrelsen af »u-67-års-tillægget« med den pågældenes pensionsalder, idet der dog skal tages højde for de tidligere særlige SOF-regler bl.a. om 25 %»s SOF-max.

(* 3) Jf. Bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 1994 om fratrædelsesgodtgørelse m.v.

(* 4) 1969-pensionen-1993-pensionen

(* 5) Udsendt som Fmst. nr. 37/97

(* 6) Optages i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 39

(* 7) Jf. FCIR nr. 73 af 23/04/1987 i Retsinformation

(* 8) Jf. FCIR nr. 36 af 28/02/1979 i Retsinformation

(* 9) Jf. FCIR nr. 153 af 25/09/1996 i Retsinformation

(* 10) Jf. CIS nr. 4 af 21/01/1997 i Retsinformation