Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Ansøgning om støtte under EF-initiativet PESCA vedrørende fiskerisektoren 1994-1999


Strukturdirektoratet

Februar 1996

PESCA

Ansøgning om støtte under EF-initiativet PESCA vedrørende fiskerisektoren 1994-1999

VEJLEDNING

PESCA er et særligt initiativ, som er besluttet af Europa-Kommissionen.

Formålet er at støtte foranstaltninger i områder, som er afhængige af fiskeri.

De fiskeriafhængige områder, som er medtaget i programmet, omfatter 38 kommuner. En liste findes i bilag 1.

Foranstaltningerne skal sigte på at fremme den erhvervsmæssige udvikling i de fiskeriafhængige områder.

Støtten kan gives til projekter både inden for og uden for fiskerisektoren. Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, som kan bidrage til en mere alsidig erhvervsstruktur og til bevaring og etablering af arbejdspladser i de fiskeriafhængige områder.

Der stilles ikke særlige krav til ansøgere. Ansøgere kan være virksomheder, organisationer, personer eller myndigheder, som kan påtage sig ansvaret for et projekt.

Programmet gælder indtil udgangen af 1999.

Det danske PESCA-program er inddelt i 4 felter:

     1. Bistand til omstrukturering (virksomhedsmodernisering, faglig efteruddannelse mv.) i fiskerisektoren.

     2. Bistand til omstilling af virksomheder i fiskerisektoren. Hjælp til arbejdstagerne med efteruddannelse og omskoling.

     3. Foranstaltninger til fremme af økonomisk aktivitet, der kan skabe arbejdspladser.

     4. Bistand til iværksættelse af andre projekter af generel art (eventuelt tværnationale) af betydning for fiskeriet.

Bilag 2 indeholder et uddrag fra programmet med beskrivelse af de 4 felter og eksempler på støtteberettigede projekter.

I overensstemmelse med programmet prioriteres følgende hensyn ved bedømmelse af ansøgningerne:

- Projekttyper af en vis størrelse og gennemslagskraft i relation til fiskeriets problemer.

- Projekttyper, herunder af tværgående karakter, der styrker forudsætningerne for udviklingen af et bæredygtigt erhverv, og projekttyper, der bidrager til besvarelse eller etablering af arbejdspladser, f.eks.:

- Omskoling eller forbedring af fiskernes faglige kvalifikationer. Forbedring af indholdet af den grundlæggende uddannelse, navnlig ved at der indføjes et økonomisk aspekt. Uddannelse i biologisk og økonomisk forvaltning af fiskerierne og uddannelse i den fælles fiskeripolitik.

- Støtte til integrering på arbejdsmarkedet.

- Projekttyper, der styrker mindre havnes mulighed for at overleve som fiskerihavne.

- Analyse og undersøgelser af nye markeder og nye afsætningsmuligheder samt lettere adgang til eksterne markeder for fiskerivarer.

- Støtte til produktivitetsforbedring og arbejdsrationalisering.

- Tilpasning af produktionen i sektorens virksomheder til markedsmulighederne.

- Projekttyper, der bidrager til diversificering af erhvervsstrukturen i de støtteberettigede regioner.

- Etablering af et netværk for de medvirkende under PESCA samt støtte til udveksling af fiskere, nationalt og transnationalt.

BEHANDLING AF ANSØGNINGEN

Alle ansøgninger skal indsendes til

Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri

Toldbodgade 29

1253 København K.

Benyt vedlagte ansøgningsskema!

Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri registrerer ansøgningen og bekræfter modtagelsen over for ansøgeren. Det vil samtidigt blive oplyst hvilken myndighed, der behandler sagen.

Et projekt må ikke påbegyndes inden modtagelsen er bekræftet. Projektet må ikke ændres uden godkendelse fra den myndighed, som giver eventuelt tilsagn om støtte.Ansøgningens videre behandling afhænger af indholdet:

- fiskeriprojekter, projekter vedrørende fødevarer og tværgående projekter behandles af Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri,

- projekter vedrørende andre erhverv behandles af Erhvervsfremme Styrelsen og

- uddannelsesprojekter behandles af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Det ansvarlige ministerium hører de lokale myndigheder, hvils det er nødvendigt. Ansøgeren er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser fra myndighederne.

Repræsentanter for regionale myndigheder, erhvervsorganisationer mf. kan blive inddraget i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger vedrørende regionalfondsstøtte behandles af Erhvervsfremme Styrelsen, der efter høring af kommunen eller de regionale forretningsudvalg, i de områder, hvor de findes, meddele ansøger tilsagn eller afslag.

Danmarks Fiskeriforening og SID kan være repræsenteret i regionale forretningsudvalg på linie med de regionale parter.

Når ansøgningen er behandlet, modtager ansøgeren svar fra den ansvarlige myndighed. Der er 3 myndigheder, som kan tage stilling til ansøgningen: Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri Erhvervsfremme Styrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen

Først når der er givet et formelt tilsagn fra en af disse myndigheder, kan man som ansøger vide, om der ydes støtte til projektet. En ansøgning kan afslås, fordi den falder uden for programmet, men det kan også være nødvendigt at afvise ansøgninger på grund af manglende økonomiske midler.

Hvis der er bevilget støtte til projektet, der det den pågældende myndighed, som sørger for udbetaling af støtte.

Der er mulighed for at opnå støtte med samme satser, som gælder for tilsvarende projekter under EF53s strukturfonde. Støtten beregnes af de støtteberettigede udgifter.

Støtten beregnes normalt med følgende satser:

 

               EU  Staten   Andre (1)   Ansøger 

 FISKERISEKTOREN: 

 Private investeringer 

 *fartøjer, akvakultur    25%  5%     evt.     min. 60% 

 *andet            25%  5%     evt.     min. 50% 

 Rådgivning og udvikling  max. 50%   max. 50%       evt. 

 Infrastruktur mv.     max. 50%   max. 50%       evt. 

 ANDRE ERHVERV: 

 Private investeringer   20-30% 

 Rådgivning og udvikling  max. 50%       evt.      evt. 

 Infrastruktur mv.     max. 50% evt.    evt.      evt. 

 UDDANNELSESPROJEKTER: 

              max. 45% max. 55%  evt.      evt. 

 • 1) Regionale myndigheder eller private, som bidrager til projektet.

For støtte vedrørende regionalfonden (»andre erhverv«) gælder følgende:

- Der kan ydes støtte til private virksomheder i kommuner, der af Europa-Kommissionen er godkendt som statsstøtteberettigede. Det er, udover mål 2- og 5b-kommunerne, jf. oversigten i bilag 1, Trundholm, Hjørring, Løkken-Vrå, Grenå og Møn. I de resterende PESCA-kommuner gælder EU53s de minimis-regel.

- De minimis-reglen medfører, at en virksomhed maksimalt kan få udbetalt kr. 400.000 over en periode på 3 år fra programmer/ordninger under de minimis-reglen. Hvis en virksomhed inden for de sidste 3 år har modtaget anden offentlig medfinansiering (uanset art), skal dette derfor oplyses.

UDBETALING AF STØTTE

Den myndighed, som giver tilsagn er ansvarlig for udbetaling af støtten. Normalt udbetales støtten, når projektet er gennemført, og der er indsendt dokumentation for at alle udgifter er afholdt. Ansøgeren skal medvirke ved evaluering og kontrol af projektets gennemførelse, herunder ved kontrol på stedet af danske myndigheder eller repræsentanter for Europa-Kommissionen. Bilag for alle udgifter skal opbevares af ansøgeren indtil 5 år efter foranstaltningens udløb, dvs. indtil år 2005.

Der vil normalt blive stillet krav om, at en revisor udfærdiger og attesterer regnskab for projektet.

Der vil i nogle tilfælde være mulighed for at opnå forskud eller udbetaling i rater, når en del af projektet er gennemført.

Der kan fastsættes betingelser om, at støtten skal tilbagebetales, hvis et aktiv, som har modtaget støtte, afhændes inden for en tidsbegrænset periode.

BILAG 1

 

 Kommuner, som er omfattet af PESCA 

                   Målområde 

 Nordjyllands amt: 

   Skagen             Mål 2 

   Hirtshals           Mål 2 

   Frederikshavn         Mål 2 

   Hjørring            - 

   Løkken-Vrå           - 

   Sæby              Mål 2 

   Læsø              Mål 5b 

   Pandrup            Mål 2 

   Brovst             Mål 5b 

   Fjerritslev          Mål 5b 

 Viborg amt: 

   Hanstholm           Mål 5b 

   Thisted            Mål 5b 

   Morsø             Mål 5b 

   Sydthy             Mål 5b 

   Sallingsund          Mål 5b 

 Ringkøbing amt: 

   Thyborøn-Harboøre       Mål 5b 

   Thyholm            Mål 5b 

   Lemvig             Mål 5b 

   Ulfborg-Vemb          Mål 5b 

   Ringkøbing           - 

   Holmsland           Mål 5b 

 Ribe amt: 

   Esbjerg            - 

 Sønderjyllands amt: 

   Skærbæk            Mål 5b 

 Århus amt: 

   Nørre Djurs          Mål 5b 

   Grenå             - 

 Fyns amt: 

   Ærøskøbing           Mål 5b 

   Marstal            Mål 5b 

   Sydlangeland          Mål 5b 

   Kerteminde           - 

 Frederiksborg amt: 

   Græsted-Gilleleje       - 

   Hundested           - 

 Storstrøms amt: 

   Møn              - 

 Vestsjællands amt: 

   Trundholm           - 

 Bornholms amt: 

   Allinge-Gudhjem        Mål 5b 

   Hasle             Mål 5b 

   Neksø             Mål 5b 

   Rønne             Mål 5b 

   Åkirkeby            Mål 5b 

   Christiansø          - 

 --------------------------------------------------------------------- 

Mindst 85% af midlerne skal anvendes i områder under mål 2- eller 5b

BILAG 2

Uddrag af PESCA-programmet

     2. Strategi for de støtteberettigede områder

2.1 Den planlagte strategi

Den danske fiskerisektor befinder sig i en vanskelig situation delvis forårsaget af begrænsede ressourcer i fiskeriet og ændrede afsætningsforhold. I 1993 og 1994 har ændringer i efterspørgslen endvidere ført til afsætningsproblemer og omfattende prisfald.

Den danske fiskeflåde er de senere år blevet reduceret som følge af en omfattende kapacitetstilpasning. Indskrænkninger i den danske fiskeflåde har ændret vilkårene i erhvervet og har generelt ført til et mindsket aktivitetsniveau. Dette skal ses i lyset af, at den danske fiskerisektor i overvejende grad befinder sig i områder med ringe alternative beskæftigelsesmuligheder og ofte med en svag socio-økonomisk struktur. De fiskeriafhængige områder er således blevet ramt særdeles hårdt af krisen i fiskerisektoren.

Det er derfor nødvendigt, at søge nye retningslinier, udviklingsmodeller og foranstaltninger for de fiskeriafhængige områder. PESCA skal ses som en hjælp hertil. Formålet med PESCA er at sætte fiskerisektoren i stand til at gennemføre en omstilling som følge af de ændrede vilkår i erhvervet, at hjælpe med at klare de sociale og økonomiske følger, samt at bidrage til diversificering i de pågældende områder ved hjælp af jobskabende aktiviteter.

PESCA skal supplere støtten under den allerede eksisterende strukturfondstøtte, dvs. under følgende EF-støtterammer:

- traditionel støtte til omstrukturering og modernisering af fiskerisektoren, under mål 5a fiskeri,

- støtte til socioøkonomisk indstilling af kystområderne under mål 2 og 5b,

- støtte til tilpasning af den industrielle omstilling under mål 4.

Det er en forudsætning for en succesfuld gennemførelse af programmet, at sektorens erhvervsliv deltager. Det støtteberettigede foranstaltninger er derfor formuleret på baggrund af forslag og ideer fra fiskerierhvervet og de fiskeriafhængige områder.

Det er et mål under PESCA at sikre de økonomiske og sociale betingelser for virksomhederne og de beskæftigede i de fiskeriafhængige områder. Der er herunder et mål at styrke forudsætningerne for et rimeligt og stabilt indkomstniveau. Som led i hensynet til de erhvervsmæssige betingelser er det endvidere et ønske at forbedre de beskæftigedes sundhed og sikkerhed.

Der stilles stadig stigende krav til de faglige og almene kvalifikationer i fiskerisektoren. Det er derfor et mål under PESCA, at uddannelsesniveauet i sektoren forbedres. Fiskeriet og virksomhederne stiller krav om kvalificerede medarbejdere med brede grundlæggende kvalifikationer, der giver baggrund for fleksibilitet og omstillingsevne. Uddannelse, efteruddannelse, fjernundervisning og omskoling prioriteres derfor højt i PESCA-programmet, samtidig med at andre udviklingsstrategier i programmet understøttes. Der kan f.eks. gennemføres uddannelse og forskning, der tager sigte på at indføre ny teknologi, nye fangstmetoder, bedre kvalitet, øget afsætning, sikkerhed og miljø.

Med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og markedsmulighederne nationalt, som internationalt, for ferske fisk og fiskeriprodukter bør der ske en produktudvikling og kvalitetsforbedring. PESCA-programmet bidrager til at sikre, at kvaliteten af fisk og fiskeprodukter forbedres og udvikles.

Det er vigtigt, at PESCA respekterer og bidrager til at fremme en bevarings- og miljømæssig ansvarlig udnyttelse af de disponible fangstmængder.

På trods af krisen i fiskeriet har flere, mindre fiskerihavne endnu erhvervsaktive fiskere. PESCA bør hjælpe til, at der er mulighed for at bevare levende havne og landingspladser med et aktivt fiskermiljø, hvor det lokale fiskeri har rimelige betingelser. I nogle tilfælde kan der være et kombineret mål med indsatsen, nemlig både at muliggøre fortsat fiskeri og at tiltrække turister til en aktiv havn. PESCA bør bidrage som et supplement til mål 5a-foranstaltningerne omkring havnefaciliteter.

De støtteberettigede foranstaltninger inddeles i fire hovedfelter, der hver især retter sig mod forskellige dele i fiskerisektoren og de fiskeriafhængige områder. Under hovedfelterne vil følgende hensyn blive prioriteret:

- Projekttyper, som ligger uden for, hvad der kan støttes under de øvrige målsætninger under strukturfondene.

- Projekttyper af en vis størrelse og gennemslagskraft i relation til fiskeriets problemer.

- Projekttyper, herunder af tværgående karakter, der styrker forudsætningerne for udviklingen af et bæredygtigt erhverv, og projekttyper, der bidrager til bevarelse eller etablering af arbejdspladser, f.eks.:

- Omskoling eller forbedring af fiskernes faglige kvalifikationer. Forbedring af indholdet af den grundlæggende uddannelse, navnlig ved at der indføjes et økonomisk aspekt. Uddannelse i biologisk og økonomisk forvaltning af fiskerierne og uddannelse i den fælles fiskeripolitik.

- Støtte til integrering på arbejdsmarkedet.

- Projekttyper, der styrker mindre havnes mulighed for at overleve som fiskerihavne.

- Analyse og undersøgelser af nye markeder og nye afsætningsmuligheder samt lettere adgang til eksterne markeder for fiskerivarer.

- Støtte til produktivitetsforbedring og arbejdsrationalisering.

- Tilpasning af produktivitetsforbedring og arbejdsrationalisering.

- Projekttyper, der bidrager til diversificering af erhvervsstrukturen i de støtteberettigede regioner.

- Etablering af et net for de medvirkende under PESCA samt støtte til udveksling af fiskere, nationalt og transnationalt.

De fiskeriafhængige områder står over for en omfattende omstillingsproces. Det nærmere indhold af denne omstilling vil afhænge af de kommende års udvikling i forvaltning, afsætning og formelle krav i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. PESCA-programmet bør derfor være fleksibelt med hensyn til de mål og midler, som fastlægges, således at interventionerne kan tilpasses den fremtidige udvikling.

Det er første gang, der oprettes et EF-initiativ henvendt til fiskerisektoren, og programmet har ikke tidligere erfaringer at bygge på. Det er derfor vigtigt, at rammerne for programmet er fleksible og kan justeres i løbet af støtteperioden.

Gennem en koordineret og langsigtet anvendelse af PESCA samt EU53s strukturfondsforanstaltninger suppleret med nationale midler er det målet, at fiskerisektoren og de fiskeriafhængige områder styrkes i løbet af perioden 1994-1999.

2.2 Hovedfelter for PESCA-programmet:

Felt 1

Bistand til omstrukturering (virksomhedsmodernisering, faglig efteruddannelse mv.) i sektoren.

Disse foranstaltninger er rettet mod fiskerisektoren, dvs. de virksomheder og de ansatte, der arbejder med fiskeri og forarbejdning af fiskeriprodukter. Formålet er at udvikle fiskerisektoren.

Forbedring af fiskernes faglige og almene kvalifikationer.

Indsatsen under denne prioritet udvikles i samspil med de regionale strategier og i samspil med FIUF-indsatsen med henblik på at fremme strukturfondenes samvirken om opnåelse af de mål, der er beskrevet for de danske mål PESCA-områder. Hensigten er at søge at udvirke en koordineret planlægning af indsatsen, således, at konkrete foranstaltninger fra starten indtænker de aspekter, der vedrører udviklingen af menneskelige ressourcer. Dette sker typisk i form af uddannelsesaktiviteter.

Foranstaltninger, der indgår i prioriterede strategier, vil altid blive prioriteret højest. Uddannelsesforanstaltningerne retter sig primært mod ansatte i virksomheder og nyledige. Der satses ikke specifikt på de unge eller de langtidsledige, men på personer med en begrænset ledighed (altså med en relativ stabil tilknytning til arbejdsmarkedet) samt på ansatte, herunder især ansatte, der kan være truet af ledighed.

Uddannelsesforanstaltningerne under det prioriterede udviklingsfelt 1 vil variere alt efter målgruppe, behov for uddannelse, placering i de integrerede strategier samt andre forhold. Det arbejdsmarkedsrettede sigte er dog gennemgående. Indsatsen koncentreres om de mest påtrængende behov i relation til de nævnte målgrupper. Visse foranstaltninger kan således - såfremt beskæftigelse efterfølgende er sikret - være af forholdsvis kort varighed. Dette kan gælde for ansatte i de berørte virksomheder, hvor virksomhederne ofte ikke vil være i stand til at afse medarbejderne over en længere periode. Her kan det derfor være nødvendigt at tage utraditionelle pædagogiske metoder i brug.

Andre projekter - især for nyledige - vil ud fra koncentrationsprincippet, men dog afhængig af sigtet med den pågældende uddannelsesmæssige foranstaltning, ofte være af længere varighed, idet erfaringerne har vist, at kun en længerevarende (ca. 1/2 år) uddannelse kan løfte de ledige ind i fortsat uddannelse eller egentlig beskæftigelse. Længerevarende uddannelse vil blive søgt kombineret med reel kompetence fra det eksisterende uddannelsessystem eller på anden måde i form af bevis for uddannelsens gennemførelse. Endelig skal det sikres, at princippet om lige muligheder for mænd og kvinder tilgodeses.

Uddannelsesmæssige foranstaltninger kan eksempelvis omfatte tiltag, der:

- bidrager til at afhjælpe de strukturelle problemer inden for fiskerisektoren gennem udviklingen af kvalifikationer relateret til forventede udviklingsområder,

- forbedrer den grundlæggende uddannelse af fiskere og uddannelsen i relation til den biologiske, tekniske og økonomiske forvaltning af fiskerisektoren, herunder øger sektorens viden om den fælles fiskeripolitik, og

- fremmer udviklingen af nye produkter af høj kvalitet og nye produktionsmetoder, som kan understøtte en bedre økonomi i erhvervet,

- fremmer en forbedret produktudvikling, anvendelse af ny teknologi, forbedret markedsføring, internationalisering mv.,

- retter sig mod sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø,

- fremmer de almene og faglige kvalifikationer hos sektorens arbejdsstyrke med henblik på at øge de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og

- bidrager til udviklingen af virksomhederne gennem nye organisations- og samarbejdsformer, samt større planlægnings- og ledelseskompetence.

Mindre fiskerihavnes mulighed for at overleve som fiskerihavn.

Under denne foranstaltning kan projekter, der styrker mindre havne og landingspladsers mulighed for at overleve som fiskerihavne, komme i betragtning. Projekter herunder bør hjælpe til, at der er mulighed for at bevare levende havne med et aktivt fiskerimiljø. Der er her tale om et supplement til fiskerihavnes faciliteter under mål 5a. Det kunne eksempelvis være:

- Nye indtægtsgivende aktiviteter på og omkring havnen med relation til fiskeriet.

- Havne- og kajanlæg i fiskerihavne.

- Forbedrede indsejlingsforhold til havnen.

Forbedring og udvikling af kvalitet og behandling af fisk og fiskeprodukter.

Det er hensigten med denne foranstaltning at forbedre konkurrenceevnen og markedsmulighederne - internationalt som nationalt - for ferske fisk og fiskeprodukter. Under denne foranstaltning kan projekter, der har til hensigt at forbedre og/eller udvikle kvalitet eller behandling af fisk og fiskeprodukter, komme i betragtning. Projekttyper til forbedring og udvikling af kvalitet og behandling af fisk og fiskeprodukter kunne eksempelvis være:

- Alternativ fangstbehandling under fiskeri og landing.

- Analyse af forskellige behandlingsformers betydning på holdbarhed og kvalitet.

- Alternativ udnyttelse af traditionelle fiskespildprodukter.

- Udvikling af alternativ emballering for fisk og fiskeprodukter.

- Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og/eller hygiejne fra fangst til forbruger.

- Forbedring af håndtering, opbevaring og transport af fisk.

Teknologi- og markedsvurderinger af nye produkter og produktionsmetoder inden for fiskerisektoren.

Denne foranstaltning har til hensigt at søge nye retningslinier og udviklingsmodeller for fiskerisektoren. Der vil være mulighed for at støtte projekter med tilknytning til fiskeriet og dets teknologiske, sikkerheds- , miljø- og produktionsmæssige udvikling. Der vil ligeledes være mulighed for, at andre grupper i fiskerisektoren, herunder forarbejdningsindustrien, kan omfattes. Dette kan ske ved hjælp af analyser og undersøgelser af nye teknologi- og markedsvurderinger, af nye afsætningsmuligheder samt lettere adgang til eksterne markeder for fiskerivarer. Der kan eksempelvis være tale om:

- Udvikling af ny teknologi indenfor forarbejdning og afsætning.

- Udvikling af nye produkter og renere teknologier i fiskerisektoren.

- Analyse og undersøgelser af nye markeder og nye afsætningsmuligheder.

- Ny teknologi og fangstmetoder til bedre udnyttelse af de eksisterende fiskeressourcer.

- Projekter mht. udsætning af fiskeyngel.

- Opstart af eksport inden for fiskerisektoren.

- Pilotprojekter vedrørende nye arter i akvakultur.

- Pilotprojekter vedrørende udvikling af fremtidens fiskefartøj.

Felt 2

Bistand til omstilling af virksomheder i sektoren. Hjælp til arbejdstagerne i sektoren med efteruddannelse og omskoling.

Disse foranstaltninger er rettet mod fiskerisektoren, dvs. de virksomheder og de ansatte, der arbejder med fiskeri og forarbejdning af fiskeriprodukter. Formålet er at omstille virksomhederne og at kvalificere de ansatte til nye arbejdsområder og aktiviteter uden for fiskerisektoren.

Uddannelse

Indsatsen under denne prioritet udvikles i samspil med de regionale strategier og i samspil med de andre strukturfondes indsats med henblik på at fremme strukturfondenes samvirken om opnåelse af de mål, der er beskrevet for de danske PESCA-områder. Hensigten er at søge at udvirke en koordineret planlægning af indsatsen, således at konkrete foranstaltninger fra starten indtænker de aspekter, der vedrører udviklingen af humane ressourcer. Dette sker typisk i form af uddannelsesaktioner.

Uddannelsesforanstaltninger, der indgår i prioriterede strategier, vil altid blive prioriteret højest.

Uddannelsesforanstaltningerne retter sig primært mod ansatte i virksomheder og nyledige. Der satses ikke specifikt på de unge eller de langtidsledige, men på personer med en begrænset ledighed (altså med en relativ stabil tilknytning til arbejdsmarkedet) samt på ansatte, herunder ansatte, der kan være truet af ledighed. Ansatte i virksomhederne omfatter også ledere og teknikere.

Uddannelsesforanstaltningerne under dette prioriterede udviklingsfelt vil variere alt efter målgruppe, behov for uddannelse, placering i de integrerede strategier samt andre forhold. Det arbejdsmarkedsrettede sigte er dog gennemgående. Indsatsen koncentreres om de mest påtrængende behov i relation til de nævnte målgrupper inden for rammerne af de integrerede strategier. Visse foranstaltninger kan således - såfremt beskæftigelse efterfølgende er sikret - være relativ kort varighed. Dette kan gælde for ansatte i de berørte virksomheder, hvor det i visse situationer vil være forbundet med store vanskeligheder at afse medarbejdere over længere perioder, og hvor det derfor kan være nødvendigt at tage utraditionelle pædagogiske metoder i brug. Andre projekter - især for nyledige - vil ud fra koncentrationsprincippet, men dog afhængig af sigtet med den pågældende uddannelsesmæssige foranstaltning, ofte være af længere varighed, idet erfaringerne har vist, at kun en længerevarende (ca. 1/2 år) uddannelse kan løfte de ledige ind i fortsat uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Længerevarende uddannelse vil blive søgt kombineret med reel kompetenceerhvervelse. Endelig skal det sikres, at princippet om lige mulighed for mænd og kvinder tilgodeses.

Uddannelsesmæssige foranstaltninger kan eksempelvis omfatte tiltag, der:

- bidrager til at afhjælpe de strukturelle problemer inden for sektoren gennem udviklingen af kvalifikationer relateret til forventede udviklingsområder,

- forbedrer uddannelsen i relation til den biologiske, tekniske og økonomiske forvaltning af fiskerisektoren,

- fremmer udviklingen af produkter af høj kvalitet og produktionsmetoder, som kan understøtte en bedre økonomi i erhvervet,

- fremmer de almene og faglige kvalifikationer hos sektorens arbejdsstyrke med henblik på at øge de fremtidige beskæftigelsesmuligheder,

- vedrører uddannelse af undervisere og

- erhvervsuddannelsesforanstaltninger på anden måde understøtter omstillingen i fiskerisektorens arbejdsstyrke.

Infrastruktur.

Denne foranstaltning har til hensigt at styrke og understøtte omstillingen af sektorens virksomheder. For at understøtte denne omstilling er det vigtigt, at den infrastrukturelle basis er i orden.

De aktiviteter, der kan støttes under denne foranstaltning kan være:

- offentlige infrastrukturelle investeringer, der medvirker til indretning af havne, havnefaciliteter og anlæg på havnen til anden anvendelse, f.eks. turisme,

- mindre offentlige infrastrukturelle investeringer i erhvervsservice-, uddannelses-, forsknings- og udviklingsinfrastruktur.

Ved vurdering af projekterne vil der udover de generelle prioriteringer blive lagt vægt på, at projekterne tager hensyn til miljøet samt region- og lokalplaner.

Investeringsstøtte.

Denne foranstaltning har til hensigt at styrke og understøtte omstillingen af sektorens virksomheder.

Under denne foranstaltning ydes tilskud til virksomheders anlægsudgifter i forbindelse med omstilling til anden produktion i private fremstillings- og servicevirksomheder, primært små og mellemstore virksomheder. Rene detail- og handelsvirksomheder kan ikke støttes. Eksempler herpå kan være:

- ændring af fiskekuttere til turistmæssig anvendelse og

- omstilling af fiskeindustri til anden fremstilling.

Ud over de generelle prioriteringer vil der ved bevilling af støtten ske en prioritering ud fra følgende kriterier:

- virksomhederne skal have den fornødne økonomiske og organisatoriske styrke til at gennemføre og udnytte investeringen,

- der må ikke være tale om investeringer i brancher med overkapacitet,

- investeringer i servicevirksomheder, skal have et klart afsætningssigte og en stor beskæftigelsesvirkning,

- investeringer i relation til miljøet, renere teknologi, renere produktionsmetoder m.m. må være ekstraordinære i forhold til opfyldelse af gældende lovkrav, og hvad der kan støttes igennem nationale støtteordninger.

Det forudsættes, at de miljø- og planlægningsmæssige krav og hensyn er opfyldt.

Rådgivning og udvikling.

Med henblik på at understøtte sektorens omstilling ydes der under denne foranstaltning støtte til at styrke afsætning og udvikling af produkter og serviceydelser, herunder af miljømæssig karakter, samt for at styrke virksomhedernes organisatoriske og ledelsesmæssige kompetence, dvs. analyse og planlægningskompetencer samt kompetencer inden for de centrale ledelsesområder: teknologi, økonomi mv.

Der kan eksempelvis ydes støtte til

- feasibility-undersøgelser, dvs. forundersøgelser af nye produkters og produktioners tekniske muligheder, udvikling af nye produkter,

- internationale markedsanalyser samt etablering af ny eksportfunktion, idet der dog ikke vil kunne ydes støtte til egentlig markedsføring,

- støtte til analyser og anden konsulentbistand, der skønnes at kunne bidrage til virksomhedens udvikling,

- ansættelser af første fagekspert, og netværksaktiviteter eller samarbejder, hvor flere virksomheder kan udnytte »chef til leje«-ordninger. Det forudsættes, at aktiviteten sker som led i en styrkelse af den generelle ledelseskompetence i små og mellemstore virksomheder.

Felt 3

Foranstaltninger til fremme af økonomisk aktivitet, der kan skabe arbejdspladser.

Disse foranstaltninger er rettet mod de geografiske områder (kommuner), som er omfattet af ordningen. Der kan ydes støtte til initiativer, der tages uden for fiskerisektoren, men som forbedrer de generelle økonomiske forhold i de fiskeriafhængige kommuner.

Uddannelse.

Indsatsen under denne prioritet udvikles i samspil med de regionale strategier og i samspil med de andre strukturfondes indsats med henblik på at fremme strukturfondenes samvirken om opnåelse af de mål, der er beskrevet for de danske PESCA-områder. Hensigten er at søge at udvirke en koordineret planlægning af indsatsen, således at konkrete foranstaltninger fra starten indtænker de aspekter, der vedrører udviklingen af humane ressourcer. Dette sker typisk i form af uddannelsesaktioner.

Foranstaltninger, der indgår i prioriterede strategier, vil altid blive prioriteret højest.

Uddannelsesforanstaltningerne retter sig primært mod ansatte i virksomheder og nyledige. Der satses ikke specifikt på de unge eller de langtidsledige, men på personer med en begrænset ledighed (altså med en relativ stabil tilknytning til arbejdsmarkedet) samt på ansatte, herunder ansatte, der kan være truet af ledighed. Ansatte i virksomhederne omfatter også ledere og teknikere.

Uddannelsesforanstaltningerne under dette prioriterede udviklingsfelt vil variere alt efter målgruppe, behov for uddannelse, placering i de integrerede strategier samt andre forhold. Det arbejdsmarkedsrettede sigte er dog gennemgående. Indsatsen koncentreres om de mest påtrængende behov i relation til de nævnte målgrupper inden for rammerne af de integrerede strategier. Visse foranstaltninger kan således - såfremt beskæftigelse efterfølgende er sikret - være af relativ kort varighed. Dette kan gælde for ansatte i de berørte virksomheder, hvor det i visse situationer vil være forbundet med store vanskeligheder at afse medarbejderne over længere perioder, og hvor det derfor kan være nødvendigt at tage utraditionelle pædagogiske metoder i brug. Andre projekter - især for nyledige - vil ud fra koncentrationsprincippet, men dog afhængig af sigtet med den pågældende uddannelsesmæssige foranstaltning, ofte være af længerevarende (ca. 1/2 år) uddannelse kan løfte de ledige ind i fortsat uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Længerevarende uddannelse vil blive søgt kombineret med reel kompetenceerhvervelse. Endelig skal det sikres, at princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal tilgodeses.

Uddannelsesforanstaltninger kan eksempelvis omfatte tiltag der:

- fremmer udviklingen af nye og alternative produkter, samt udviklingen af nye produktionsmetoder,

- fremmer en forbedret produktudvikling, anvendelse af ny teknologi, forbedret markedsføring, internationalisering,

- fremmer de almene og faglige kvalifikationer hos arbejdsstyrken med henblik på at øge de fremtidige beskæftigelsesmuligheder,

- bidrager til udvikling af virksomhederne gennem nye produktionsmetoder, nye organisations- og samarbejdsformer, samt større ledelses- og planlægningskompetence, fremmer alternativ produktion og service, herunder støtter kvalifiseringsprocesser i relation til etablering af nye produktions- og servicevirksomheder, f.eks. turisme

- erhvervsuddannelsesforanstaltninger, der understøtter omstillingen og diversificeringen i området.

Investeringsstøtte.

Med henblik på at mindske områdets afhængighed af fiskeriet, fremme nyetableringer, nye produktionsinitiativer, sikre at virksomhederne fortsat er istand til at gennemføre en konkurrencedygtig produktion på nyt produktionsudstyr og tilpasse kapaciteten, hvis dette er nødvendigt som led i eksport, retter denne foranstaltning sig med fremstillings- og servicevirksomheder.

Der ydes tilskud til virksomheders anlægsudgifter i forbindelse med a) nyetablering, b) nye produktionsinitiativer og c) kapacitetsudvidelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis udvidelsen er nødvendig for gennemførelse af eksport.

Private fremstillings- og servicevirksomheder, primært små og mellemstore virksomheder. Rene detail- og handelsvirksomheder kan ikke støttes.

Ud over de generelle prioriteringer vil der ved bevilling af støtten ske en prioritering ud fra følgende kriterier:

- virksomhederne skal have den fornødne økonomiske og organisatoriske styrke til at gennemføre og udnytte investeringen,

- der må ikke være tale om investeringer i brancher med overkapacitet,

- investeringer i servicevirksomheder, skal have et klart afsætningssigte og en stor beskæftigelsesvirkning,

- investeringer i relation til miljøet, renere teknologi, renere produktionsmetoder m.m. må være ekstraordinære i forhold til opfyldelse af gældende lovkrav, og hvad der kan støttes igennem nationale støtteordninger.

Det forudsættes, at de miljø- og planlægningsmæssige krav og hensyn er opfyldt.

Infrastruktur.

Denne foranstaltning retter sig mod etablering og udvidelse af områdets økonomiske aktivitet, der ikke er afhængig af fiskeriet. For at understøtte denne diversificering er det vigtigt, at den infrastrukturelle basis er i orden.

De aktiviteter, der kan støttes under denne foranstaltninger kan være:

- offentlige, infrastrukturelle investeringer, der kan gøre områderne attraktive for etableringer af virksomheder og produktioner, herunder transport- og kommunikationsforbindelser,

- mindre offentlige infrastrukturelle investeringer i erhvervsservice-, uddannelses-, forsknings- og udviklingsinfrastruktur.

Ved vurdering af projekterne vil der udover de generelle prioriteringer blive lagt vægt på, at projekterne tager hensyn til miljøet og planer.

Rådgivning og udvikling.

Denne foranstaltning retter sig mod at understøtte diversificering af områdets erhvervsstruktur.

Hensigten med foranstaltningen er at styrke afsætning og udvikling af produkter og serviceydelser, herunder af miljømæssig karakter, samt at styrke virksomhedernes organisatoriske og ledelsesmæssige kompetence, dvs. analyse og planlægningskompetencer samt kompetencer inden for de centrale ledelsesområder: teknologi, økonomi mv. Foranstaltningen retter sig specielt mod fremstillings- og serviceerhvervene.

Der kan eksempelvis ydes tilskud til:

- feasibility-undersøgelser, dvs. forundersøgelser af nye produkters og produktioners tekniske muligheder, udvikling af nye produkter eller væsentlig fornyelse af eksisterende,

- internationale markedsanalyser samt etablering af ny eksportfunktion, idet der dog ikke vil kunne ydes støtte til egentlig markedsføring,

- støtte til analyser og anden konsulentbistand, der skønnes at kunne bidrage væsentligt til et områdes og virksomhedens udvikling, herunder konsulentbistand i former som er fælles for flere virksomheder,

- etablering af netværk med henblik på overførsel af viden mellem virksomheder og mellem virksomheder og kompetencecentre,

- ansættelse af første fagekspert, og netværksaktiviteter eller samarbejder, hvor flere virksomheder kan udnytte »chef til leje«-ordninger. Det forudsættes, at aktiviteten sker som led i en styrkelse af den generelle ledelseskompetence i små og mellemstore virksomheder,

- fælles centre for tjenesteydelser og konsulenttjenester, hvis behovet ikke allerede er dækket i området. Centrene skal kunne give konkret vejledning til virksomhederne på de ønskede felter.

Felt 4

Bistand til iværksættelse af andre projekter af generel art (evt. tværnationale) af betydning for fiskeriet.

Under denne foranstaltning kan medtages projekter af generel national eller tværnational karakter af betydning for fiskeriet, herunder etablering af et netværk for de medvirkende under PESCA, samt støtte til udveksling af fiskere, nationalt og transnationalt. Der kan eksempelvis være tale om:

- Tværnationale projekter i form af samarbejde, uddannelse og erfaringsudveksling inden for fiskerisektoren.

- Kortlægning af hindringer på havbunden (vrag mv.).

- Forbedring af arbejdsforhold og sikkerheden ombord på skibene.

- Oplysning om den fælles fiskeripolitik.

- Generel oplysning om fiskeriet.

- Pilotprojekter af betydning for fiskeriet.

Teknisk bistand.

Der afsættes en pulje til teknisk bistand med henblik på forberedelse, information, vurdering, overvågning og evaluering af aktionerne samt til pilot- og demonstrationsprojekter. Det forudsættes, at støtte til feasibility studies søges i forbindelse med den enkelte projektansøgning.

Teknisk bistand kan bestå i:

a. Udarbejdelse af ansøgnings-, informations- og vejledningsmateriale.

b. Afholdelse af generelle orienteringsmøder og møder med potentielle projektmagere.

c. Ekspertbistand, f.eks. til behandling af ansøgninger og projekter.

e. Pilot- og demonstrationsprojekter.

Officielle noter

Lovgrundlag: Kommissionens meddelelse 94/C 180/01 af 1/7-94. Kommissionens beslutning af 27/12 1994.