Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger


I henhold til § 140 i lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service fastsættes følgende:

Almindelige regler om drift, optagelse i plejehjem og beskyttet bolig

§ 1. Bestående plejehjem og beskyttede boliger, jf. lov om social bistand § 81, kan fortsat drives efter lov om social service. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning.

§ 2. Kommunen fører tilsyn med den daglige drift af plejehjem og beskyttede boliger i kommunen, så vidt muligt i samarbejde med beboer- og pårørenderåd.

§ 3. Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et plejehjem eller en beskyttet bolig.

Stk. 2. Afgørelse om krav om fraflytning af plejehjem og beskyttede boliger kan kun gennemføres, såfremt kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger nævnte opsigelsesgrunde.

Stk. 3. Afgørelse om krav om flytning inden for et plejehjem eller beskyttede boliger kan kun gennemføres, såfremt kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de opsigelsesgrunde, der er nævnt i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger, eller hvis den nuværende bolig og den plejemulighed, der er knyttet hertil, ikke længere modsvarer beboerens behov.

§ 4. Personer, som ønsker at flytte til en anden kommune (tilflytningskommunen), og som opfylder betingelserne efter § 3 for at blive optaget i plejehjem eller beskyttet bolig både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen, skal optages i plejehjem eller beskyttet bolig efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere, hvis flytningen skyldes et ønske om

  • 1) at bevare en tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,
  • 2) af religiøse grunde at bo i en bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen, eller
  • 3) at bo i en bolig, beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Stk 2. Personer, der opfylder betingelserne i fraflytningskommunen for at få tilbud om en plejebolig efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., skal optages i plejehjem eller beskyttet bolig i tilflytningskommunen efter bestemmelserne i stk. 1.

Stk. 3. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende eller andre, som den pågældende har en nær tilknytning til.

Stk 4. Reglerne i servicelovens § 128 om refusion fra en tidligere opholdskommune af kommunens andel af udgifter til hjælp efter serviceloven finder tilsvarende anvendelse for udgifter vedrørende plejehjem og beskyttede boliger. En kommune anses for at medvirke, jf. servicelovens § 128, stk.1, når en person har ret til at flytte på grund af de i stk. 1 og 2 nævnte grunde.

Tilbud om bolig, el, varme mv.

§ 5. Kommunen skal udover bolig give beboerne i plejehjem og beskyttede boliger tilbud om el og varme. Kommunen skal endvidere give beboerne i plejehjem tilbud om kost, vask, rengøring og leje af linned.

§ 6. Beboerne i plejehjem og beskyttede boliger skal modtage tilbud om bolig, el og varme. Beboerne afgør selv om andre tilbud ønskes modtaget.

Stk. 2. Beboeren skal ikke betale indskud ved indflytning i plejehjem eller beskyttet bolig. Ønsker en beboer boligen indrettet på en særlig måde, kan det dog kræves, at beboeren stiller sikkerhed for de udgifter, der vil medgå til at bringe boligen tilbage til normal stand.

Betaling for bolig

§ 7. Beboeren betaler for boligen summen af det beløb, kommunen fastsætter efter § 8 på grundlag af boligens omkostninger og efter § 9 på grundlag af beboerens indtægt. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens omkostninger, jf § 8, stk. 3.

§ 8. Den del af betalingen, der afhænger af boligens omkostninger, fastsætter kommunen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter til bygningerne, hvortil lægges 10 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Udgifter til moms af driftsudgifter medregnes, mens udgifter til renter og afdrag på lån i bygningerne ikke medregnes. I lejede bygninger er omkostningerne huslejen med tillæg af øvrige driftsudgifter, der ikke indgår i huslejen.

Stk. 2. Omkostningerne efter stk. 1 fordeles på servicedelen og boligdelen efter arealstørrelse.

Stk. 3. Omkostningerne vedrørende boligdelen fordeles på de enkelte boliger efter disses areal.

Stk. 4. Beboerens betaling er lig med 10 pct. af det beregnede beløb i stk. 3.

Stk. 5. Betalingen efter stk. 4 reguleres ikke som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter.

§ 9. Beboeren betaler 10 pct. af sin indkomst, dog 20 pct. af indkomst over grænsebeløbet i § 21 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2. Betalingen efter indtægt fastsætter kommunen på grundlag af beboerens indtægter, der opgøres og reguleres m.v. efter reglerne i § 8 i lov om individuel boligstøtte.

§ 10. Beboeren betaler fra det tidspunkt, hvor boligen er til disposition.

Stk. 2. Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet. Kommunen kan fastsætte de nærmere regler og herunder bestemme, at betalingen vedvarer i en kortere tid efter, at boligen er fraflyttet, og at betalingen ophører med udgangen af en måned.

Stk. 3. Når en beboer dør, er betalingen for boligen i 14 dage efter dødsfaldet det beløb, som beboeren tidligere betalte. Herefter kan betalingen ændres til boligens omkostninger fastsat efter § 8, stk. 3. Det følger af stk. 2, hvornår pligten til at betale ophører.

Betaling for el, varme og øvrige tilbud

§ 11. Betalingen for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger fastsættes således, at den dækker kommunens omkostninger hertil inkl. udgifter til moms.

Stk. 2. For øvrige ydelser fastsættes betalingen som for personer i eget hjem, jf § 82 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.

§ 12. Beboere i plejehjem, der er tilkendt pension efter pensionslovens § 14, stk. 1 eller stk. 2, betaler for den særlige service m.v., som tilbydes som led i opholdet, med et beløb, der fastsættes efter reglerne i lov om social service § 83.

Særlige regler for gifte pensionister

§ 13. Bor gifte eller samlevende pensionister i samme plejehjem, fastsætter kommunen betalingen efter § 8 ud fra det boligareal, som (ægte)parret benytter, og betalingen efter § 9 på grundlag af (ægte)parrets samlede indtægt.

Stk. 2. Kommunen nedsætter betalingen for boligen og alle øvrige tilbud, som (ægte)parret modtager som led i opholdet, med en rabat på 25 pct. Rabatten nedsættes med 1 pct. point for hver 3.156 kr. (satser pr. 1. januar 1998), som den samlede indkomst overstiger den sociale pension.

Stk. 3. Dør en af pensionisterne, ophører rabatten med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket.

Stk. 4. Beløbet i stk. 2 reguleres og afrundes til nærmeste hele kronebeløb en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Beboere, der har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn

§ 14. Har en beboer i et plejehjem pligt til at forsørge børn eller en ægtefælle, der ikke har ophold i plejehjem, beregnes betalingen for boligen efter § 9 først efter, at der af beboerens eventuelle indtægter ud over pensionen er afsat et sådant beløb til at opfylde forsørgelsespligten, at ægtefællens og børnenes levevilkår ikke bliver ringere på grund af, at beboeren er flyttet ind i plejehjemmet.

Betaling for bolig m.v. kan i særlige tilfælde nedsættes

§ 15. Kommunen kan i ganske særlige tilfælde beslutte at nedsætte betalingen for bolig i plejehjem og beskyttet bolig og øvrige ydelser under hensyn til beboerens økonomiske forhold.

Klageadgang

§ 16. Kommunens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indbringes for det sociale nævn.

Stk. 2. Indbringes kommunens afgørelse om ret til at flytte i plejehjem og beskyttet bolig for det sociale nævn, skal nævnet give en klager meddelelse om, at klagen er modtaget, senest 14 dage efter dennes modtagelse.

Stk. 3. Det sociale nævn kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse efter § 3 og § 4, stk. 1-2, opsættende virkning. Formanden for nævnet træffer afgørelse herom inden 14 dage efter klagens modtagelse. Formandens afgørelse kan ikke indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse efter stk. § 3 og § 4, stk. 1-2, opsættende virkning. Ankestyrelsens beslutning herom omfattes af reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 57, nr. 1.

Finansiering mv.

§ 17. For personer, der er fyldt 67 år, afholder kommunen endeligt udgifterne vedrørende ophold i plejehjem og beskyttede boliger.

Stk. 2. For personer under 67 år afholder kommunen og amtskommunen hver 50 pct. af udgifterne vedrørende ophold i plejehjem og beskyttede boliger.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves Socialministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 24. juni 1996.

Socialministeriet, den 5. februar 1998

Karen Jespersen

/ Leif Sondrup

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • I rettelseslisten til Lovtidende A's årsregister for 1998 findes følgende rettelse:\nSide 421 Hæfte 20:\nBek. nr. 82 af 5. februar 1998, om plejehjem og beskyttede boliger.\nI § 16, stk. 3, 9. linie, rettes "stk. § 3" til "§ 3".