Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Restforskriften administreres af:


§ 1

I lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Enhver, der her i landet fremstiller eller hertil indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse herom til politiet, der tildeler anmelderen et særligt mærke, som tillige med fortløbende fabrikationsnummer og årstalsmærkning for stellet skal indhugges eller på anden godkendt måde påføres ethvert stel, inden dette forlader fabrikanten eller importøren.«

2. I § 6 ophæves 2. pkt.

3. I § 6 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

Givet på Amaligenborg, den 17. februar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    / Frank Jensen

Officielle noter

Ingen