Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af hittegodsloven

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om hittegods, jf. lovbekendtgørelse nr. 591 af 1. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:

     »Stk. 2. Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger, offentlige befordringsmidler og lignende steder, kan afleveres til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hittegods kan opbevares af institutionen, forretningen m.v. i indtil 30 dage. Er hittegodset ikke udleveret til ejeren inden 30 dages forløb, skal det straks afleveres til politiet.

     Stk. 3. Politiet kan tillade, at de i stk. 2 nævnte institutioner, forretninger m.v. opbevarer andet hittegods end penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende i indtil 3 måneder, hvis institutionen opbevarer hittegodset på betryggende måde og fører en fortegnelse over det med oplysning om, hvor, hvornår og af hvem det er fundet.«

2. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan fastsætte regler om, at politiet kan udlevere hittegods på anden måde.«

3. I § 2, stk. 3, indsættes efter »art« : »eller værdi«.

4. I § 4 indsættes som 2. pkt.:

»Hittegodscykler og -knallerter kan dog bortsælges ved offentlig auktion, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.«

5. I § 4 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Hittegods, der er værdiløst eller af så ringe værdi, at det ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.«

6. I § 5, stk. 2, ændres »§ 4« til: »§ 4, stk. 1, 1. pkt.,»

7. I § 6 indsættes som stk. 2-4:

     »Stk. 2. Der fastsættes i almindelighed kun findeløn, når hittegodsets anslåede værdi udgør mindst 200 kr.

     Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte beløbsgrænse reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes nedad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

     Stk. 4. Justitsministeren bekendtgør reguleringer, når der som følge af bestemmelsen i stk. 3 sker ændringer i det i stk. 2 nævnte beløb.«

8. I § 7, 1. pkt., ændres »den i § 4 fastsatte frist« til: »de i § 4, stk. 1, fastsatte frister«.

9. § 9 affattes således:

     » § 9. Bestemmelserne om glemte eller tabte genstande i lov om DSB eller administrative forskrifter herom udstedt i medfør af loven berøres ikke af denne lov. Tilsvarende gælder, for så vidt angår bestemmelserne om danefæ m.v. i museumsloven og bestemmelserne om optagelse af husdyr i lov om mark- og vejfred.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Giver på Amalienborg, den 17. februar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    / Frank Jensen

Officielle noter

Ingen