Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven, skattekontrolloven, investeringsfondsloven m.v. (Efterbetaling af statslån, tilskud til bevaringsværdige bygninger, studierejselegater, ph.d.-studerende, godtgørelser fra hjemmeværnet, tilskud til iværksættere, investeringsfondsmidler samt konsekvensændringer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved § 9 i det af Folketinget den 5. februar 1998 vedtagne forslag til lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 indsættes:

» § 6 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer fradrage

  • 1) beløb som nævnt i § 19 a, stk. 1, litra b og c, § 46, stk. 1, litra c, og § 46 a, stk. 1, litra b, i lov om arbejderboliger på landet, forudsat at beløbet er betalt, og
  • 2) beløb som nævnt i § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmands- brug m.m. og jordrente, forudsat at beløbet er betalt.«

2. § 7, litra g, affattes således:

  • »g) Ydelser udbetalt i henhold til lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt understøttelser af tilsvarende art, der ydes fra tysk side.«

3. § 7, litra æ, affattes således:

  • »æ) Eftergivet studiegæld efter kapitel 3 i lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt for meget udbetalt uddannelsesstøtte, der eftergives efter lov om statens uddannelsesstøtte.«

4. § 7, litra ø, affattes således:

  • »ø) Elevstøtte ydet i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til personer, som, når støtten modtages, opfylder aldersbetingelsen efter lov om social pension for at modtage folkepension, som modtager eller får forskud på førtidspension, eller som modtager invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg.«

5. § 7 E, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst.«

6. I § 7 E, stk. 2, indsættes efter »fredet«: »eller bevaringsværdig«.

7. § 7 F, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse § 62, stk. 1 og 2, erstatning efter lov om byfornyelse § 62, stk. 3, støtte efter lov om byfornyelse § 134, stk. 1, godtgørelse efter lov om byfornyelse § 145, stk. 3, § 148, § 149, § 150, § 151, stk. 2 og 5, og § 153, stk. 1 og 3, tilskud efter lov om byfornyelse § 154, stk. 1, og § 161, stk. 1, godtgørelse efter lov om byfornyelse § 168, stk. 4 og 5, og tilskud efter lov om byfornyelse § 169, stk. 1, og § 174, stk. 4,».

8. § 7 F, stk. 1, nr. 3 og 4, ophæves.

Nr. 5-13 bliver herefter nr. 3-11.

9. I § 7 F, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 6, ændres »§ 9, stk. 4« til: »§ 9, stk. 2«.

10. I § 7 F, stk. 3, indsættes efter »lov om privat byfornyelse § 6 a«: »eller i henhold til lov om byfornyelse § 106«.

11. I § 7 G indsættes efter »saneringslovens § 64 c«: »eller lov om byfornyelse § 161, stk. 1«.

12. § 7 H ophæves.

13. I § 7 K, stk. 1, 2. pkt., ændres »ved opholdet på studiestedet.« til: »til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet, jf. stk. 2.«

14. § 7 K, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ligningsrådet fastsætter det i stk. 1, 1. pkt., omtalte beløb for sædvanlige udgifter til rejse. For sædvanlige meromkostninger til kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet finder reglerne i § 9, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Hvis de dokumenterede meromkostninger til kost og småfornødenheder er større end standardsatserne i § 9, stk. 6, forøges beløbet, der kan modtages skattefrit, tilsvarende. Standardsatserne i § 9, stk. 6, kan kun benyttes i de første 6 måneder af opholdet på studiestedet. Herefter skal meromkostningerne dokumenteres. Udgifter til logi kan skattefrit dækkes af legater, i det omfang udgifterne dokumenteres.«

15. I § 7 M indsættes som stk. 2:

»Stk. 2 . Godtgørelser, der udbetales af hjemmeværnet til frivilligt ulønnet personel, der deltager i hjemmeværnets virksomhed, er skattefrie for modtageren, når godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Ligningsrådet.«

16. I § 8 N indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter i forbindelse med ordningen med gratis rådgivning før virksomhedsstart, i det omfang der ydes tilskud efter § 2 i lov om erhvervsfremme.«

17. I § 9, stk. 5, 7. pkt., ændres », modtager ydelser efter § 7, litra r, eller § 7 K,» til: »eller modtager ydelser efter § 7, litra r,».

18. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »hans« til: »den pågældendes«.

19. § 17 C affattes således:

»§ 17 C. Udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, eller aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

20. § 27, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov nr. 305 af 24. april 1996 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven). (Ph.d.-studerendes studierejser i udlandet m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De nævnte bestemmelser har dog også virkning for beløb, der er ydet med virkning for indkomstårene 1998-2001, såfremt beløbsmodtagerne den 31. december 1997 har ph.d.-stipendium efter afsnit II i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, har opnået kandidatgrad senest den 28. februar 1998 og opfylder betingelserne for at få lønnet ph.d.-stipendium efter »Aftale om lønnede ph.d.-stipendiater« mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC), men undlader at overgå til lønnet ph.d.-stipendium.'

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, som ændret ved § 11 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997 og § 4 i lov nr. 1104 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ligningslovens § 6«: »og § 6 A«.

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 U indsættes:

»§ 8 V . Hypotekbanken skal til brug for skatteligningen hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om de i det foregående kalenderår modtagne indbetalinger af beløb som nævnt i

  • 1) § 19 a, stk. 1, litra b og c, § 46, stk. 1, litra c, og § 46 a, stk. 1, litra b, i lov om arbejderboliger på landet.
  • 2) § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Stk. 2 . Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation med CPR-nummer af den enkelte indbetaler. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse Hypotekbanken om sin identitet, herunder om CPR-nummer.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen, herunder lempe indberetningspligten.

Stk. 4. Hypotekbanken skal senest den 1. februar i indberetningsåret underrette den, hvorom indberetning er foretaget, om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om denne.«

2. I § 9 A indsættes efter »§ 8 U«: », § 8 V«.

§ 5

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som ændret ved § 8 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og § 16 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »samt dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter,» til: »dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter samt immaterielle aktiver som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, bortset fra udbyttekontrakter,».

§ 6

I lov nr. 980 af 17. december 1997 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om orlov, lov om arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) foretages følgende ændring:

1. § 20, nr. 2, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, og § 3, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 1994. § 1, nr. 5 og 6, har virkning for tilskud, der ydes fra og med den 1. december 1997. § 1, nr. 7, 10 og 11, har virkning fra og med den 1. januar 1998. § 1, nr. 15, har virkning fra og med den 1. april 1999. § 1, nr. 16, har virkning fra og med den 1. august 1997. § 4, nr. 1, har virkning for betalinger, der modtages fra og med den 1. januar 1997. § 5 har virkning for indkomståret 1998 og senere indkomstår.

Stk. 3. § 1, nr. 13, 14 og 17, træder i kraft den 1. januar 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. februar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

Frederik

Kronprins

/ Carsten Koch